Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w w/w piśmie wynika, iż z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PPHU "S" S.A. w Łowiczu otrzymał Pan od Syndyka Masy Upadłości - w wykonaniu planu podziału kategorii VI masy upadłościowej - należność w kwocie 2.757,97 zł. Przedmiotowa należność została przelana na Pańskie konto bankowe w dniu 1 lutego 2005 r. Na okoliczność dokonanej wypłaty nie otrzymał Pan informacji o uzyskanym dochodzie oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzanej według wzoru PIT 11/ 8B.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-37/US/2006/KA

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-07-24

słowa kluczowe:syndycy, wynagrodzenia

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 maja 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu z dnia 11 maja 2006 r., Nr US I/2 415/6/2006 - odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 23 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu wpłynął Pana wniosek z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w w/w piśmie wynika, iż z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PPHU "S" S.A. w Łowiczu otrzymał Pan od Syndyka Masy Upadłości - w wykonaniu planu podziału kategorii VI masy upadłościowej - należność w kwocie 2.757,97 zł. Przedmiotowa należność została przelana na Pańskie konto bankowe w dniu 1 lutego 2005 r.Na okoliczność dokonanej wypłaty nie otrzymał Pan informacji o uzyskanym dochodzie oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzanej według wzoru PIT 11/ 8B.
W złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o interpretację przepisów prawa uznał Pan, iż otrzymane w 2005 r. środki pieniężne stanowiły zaległe wynagrodzenie "netto", od którego odprowadzona została stosowna zaliczka na podatek dochodowy.

Organ podatkowy w wydanym postanowieniu z dnia 11 maja 2006 r. Nr US I/2 415/6/2006 nie podzielił poglądu przedstawionego przez Pana w złożonym wniosku.

Kwestionując stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji wyrażone w wydanym postanowieniu, w dniu 22 maja 2006 r. złożone zostało zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w którym m.in. wyjaśnił Pan, iż Syndyk Masy Upadłości PPHU "S" S.A. na podstawie znajdujących się w dziale finansowym, sporządzonych i zaksięgowanych przez zakład pracy przed ogłoszeniem upadłości list płac uznał Pańską wierzytelność, tym samym powinien uznać należność Skarbu Państwa w postaci naliczonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczek na podatek dochodowy od należnego wynagrodzenia brutto. W związku z powyższym - w Pańskiej ocenie - Syndyk dokonał wypłaty zaległego wynagrodzenia netto, nie zaś zaległego przychodu. W takiej sytuacji uiszczenie przez Pana w chwili obecnej podatku od zaległego wynagrodzenia, oznaczałoby podwójne opodatkowanie tej samej kwoty osiągniętej na terytorium kraju.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zważył co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Dokonując przedmiotowego rozstrzygnięcia należy na wstępie odnieść się do zawartej w przepisie art. 8 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa definicji pojęcia "płatnik".
W myśl powołanej normy prawnej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W oparciu o przedstawioną regulację należy podkreślić, iż o tym które kategorie podmiotów pełnią funkcję płatników, decydują wyraźne przepisy ustaw podatkowych.

Przechodząc więc w tym miejscu na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) a zwłaszcza stanowiącej materialno - prawną podstawę niniejszego rozstrzygnięcia normy art. 41 ust. 1 ustawy podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, co następuje:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności /.../.

Stosownie natomiast do treści przepisu art. 13 pkt 7 ww ustawy - za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje ustawowe uznać należy, iż wypełnianie przez syndyka masy upadłości obowiązków płatnika w związku z dokonaną wypłatą zaległego wynagrodzenia z tytułu wykonywanej osobiście działalności, w sposób wyraźny pozostaje poza dyspozycją przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska należy przywołać tę samą argumentację, która legła u podstaw jednego z orzeczeń wydanych przez NSA, dotyczącego pozycji prawnej syndyka w kontekście jego obowiązków podatkowych.

Sąd wyjaśnił bowiem, iż ..." na skutek ogłoszenia upadłości, stosownie do art. 20 § 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, upadły jest zastąpiony przez syndyka masy upadłości w dotychczasowych czynnościach, ale ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika od towarów i usług" /wyrok NSA z dnia 23 listopada 2000 r., I SA/Kr 1333/00/.

Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego syndyk jest podmiotem, który sprawuje wyłącznie zarząd osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Tak więc syndyk, jako organ postępowania upadłościowego, nie jest ani podatnikiem, ani płatnikiem.

W związku z powyższym, stanowisko wyrażone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, w zakresie obowiązku wykazania w zeznaniu rocznym przychodu osiągniętego przez Pana w związku z wypłaconą w 2005 r. przez syndyka zaległą należnością z tytułu wykonywanej osobiście działalności, uznać należy - za prawidłowe.

Z uwagi na brak merytorycznych podstaw do zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia, orzeka się jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY