Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nabycie nieruchomości na zasadzie przysądzenia podlega opodatkowaniu i czy sprzedaż tej nieruchomości będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

sygnatura: 1461/DCi-I/415/U-8/06/EG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2006-07-26

słowa kluczowe:przychód z działalności gospodarczej, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż opodatkowana

D E C Y Z J A

Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 w związku z art.14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U.z 2005r.,Nr 8,poz.60 z późn.zm./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania z dnia 23 czerwca 2006 roku od decyzji Nr IS/CiWD/415/Z/8/06/AO z dnia 31 maja 2006 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 2 lutego 2006 roku Nr 1419/UPO-415-193-1/05/GS dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania momentu przychodu do opodatkowania z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej na zasadzie przysądzenia , postanawia:

- utrzymać w mocy decyzję organu podatkowego I instancji.

UZASADNIENIE:

W dniu 30 listopada 2005 roku Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - tj. czy nabycie nieruchomości na zasadzie przysądzenia podlega opodatkowaniu i czy sprzedaż tej nieruchomości będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód do opodatkowania wystąpi dopiero w momencie sprzedaży tej nieruchomości , obecnie bowiem nabył ją drodze egzekucji i stanowi ona rozliczenie nieuregulowanej wierzytelności. W dniu 2 lutego 2006 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku wydał postanowienie Nr 1419/UPO-415-193-1/05/GS w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym wyżej przedstawionego problemu , w którym uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy - stwierdził , że postanowienie rażąco narusza prawo , wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany tego postanowienia , i w dniu 31 maja 2006 roku decyzją Nr IS/CiWD/415/Z/8/06/AO zmienił to postanowienie i orzekł , że :- nabycie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , - przychody ze sprzedaży budynku gospodarczego i gruntu związanego z tym budynkiem stanowią przychód z działalności gospodarczej ,- przychody ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem związanym z tym budynkiem będą podlegać opodatkowaniu podatkiem w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatnik nie zgodził się z tą decyzją i w dniu 23 czerwca 2006 roku złożył - za pośrednictwem pełnomocnika - odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , w którym wniósł o uchylenie decyzji i orzeczenie , że sprzedaż tej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Odwołanie zawiera następujące zarzuty :- naruszenie przez organ podatkowy przepisów art.14 ust.2 pkt 1 i ust.2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez przyjęcie ,że sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu związanego z tym budynkiem podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem w formie ryczałtu w sytuacji , gdy nabycie tego prawa nastąpiło w drodze egzekucji ,- naruszenie art.2 Konstytucji RP polegające na nierównym traktowaniu podatników i nakładaniu na nich różnej wysokości obowiązków podatkowych w zależności od sposobu nabycia nieruchomości .

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z materiałem zebranym w sprawie i argumentami Strony podniesionymi w odwołaniu , zważył , co następuje:Zgodnie z przepisami art.14 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U.z 2000 r.,Nr 14,poz.176 z późn.zm./ przychodem z działalności gospodarczej są również :- przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących;a) środkami trwałymi,b) składnikami majątku , o którym mowa w art.22d ust.1 , z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art.22g nie przekracza 1500 zł,c) wartościami niematerialnymi i prawnymi- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit.b) , spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , z zastrzeżeniem ust.2c , przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust.1 i art.19 stosuje się odpowiednio.Stosownie zaś do przepisów art.14 ust.2c wyżej cytowanej ustawy , do przychodów , o których mowa w ust.2 pkt 1 , nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej : budynku mieszkalnego , jego części lub udziału w takim budynku , lokalu mieszkalnego , stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu , gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie , związanych z tym budynkiem lub lokalem , spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art.28 stosuje się odpowiednio.

Natomiast przepisy wymienionego art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł , a podatek ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu .Mając na uwadze powyższe , sprzedaż budynku gospodarczego i gruntu związanego z tym budynkiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż zaś budynku mieszkalnego i gruntu związanego z tym budynkiem podlegać będzie - zgodnie z art.28 w/w ustawy- opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu , jeżeli sprzedaż ta nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym nastąpiło nabycie.

Organ podatkowy I instancji zasadnie więc zmienił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 2 lutego 2006 roku Nr 1419/UPO-415-193-1/05/GS w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących tej kwestii. Wydając tę decyzję , nie naruszył przepisów art.14 ust.2 pkt 1 i ust.2 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , co zarzuca Strona w odwołaniu.Nie nastąpiło również naruszenie art.2 Konstytucji RP , gdyż nie miało miejsca nierówne traktowanie podatników , polegające na nakładaniu różnej wysokości obowiązków podatkowych w zależności od rodzaju nabytej nieruchomości.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie znalazł podstaw do wzruszenia decyzji , stąd działając na podstawie art.233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej , orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY