Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-167/USŁ-P/06/AW

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-07-28

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o zarządzanie

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/41/2006 z dnia 22.05.2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:

Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Pismem z dnia 21.02.2006 r. uzupełnionym w dniu 19.05.2006 r. zwróciła się Pani w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów prawa powstała na tle następującego stanu faktycznego:
Jest Pani udziałowcem i prokurentem spółki prawa handlowego ?X? Sp. z.o.o z siedzibą w .....
Wspólnie z członkiem zarządu Sp. z.o.o ?X? nie są Państwo podołać obowiązkom wynikającym z zarządzania tak dużą firmą. W tej sytuacji postanowili Państwo zlecić wykonywanie czynności zarządzających firmie, której wspólnicy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadają m.in. czynności wymienione w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod pozycjami:

  1. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  2. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Za wykonanie czynności zarządzających w/w spółka cywilna będzie wystawiała firmie ?X? Sp. z.o.o ? fakturę VAT.
W spółce tej jest Pani wspólnikiem i posiada udziały w wysokości 50 %. Drugim wspólnikiem spółki cywilnej jest członek zarządu Spółki ?X? Sp. z.o.o. Na skutek umowy zawartej między ?X? Sp. z.o.o, a ?Y? spółka cywilna ta ostatnia przy pomocy zatrudnionych pracowników, a także wspólników wykonuje odpłatnie niektóre czynności wchodzące w zakres zarządzania spółką ?X? Sp. z.o.o.
Zwraca się Pani z zapytaniem, czy przychody uzyskiwane od spółki prawa handlowego na podstawie umowy o wykonywanie czynności zarządzających mogą być uznane za przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, w której posiada Pani 50% udziałów.
Pani zdaniem część przychodów uzyskiwana od firmy ?X? Sp. z.o.o z tytułu umowy zawartej ze spółką ?Y?s.c nie może być kwalifikowana jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz stanowi przychód z działalności gospodarczej spółki cywilnej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w postanowieniu z dnia 22.05.2006 r. Nr US IA-415/41/2006 stwierdził, że jeżeli spółka cywilna ?Y? zawrze z firmą ?X? Sp. z.o.o umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, to uzyskane z tego tytułu przez wspólników spółki cywilnej ?Y? przychody, należy na podstawie art. 5a pkt 6 w związku z art. 13 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją.
W myśl art. 5a ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako ?działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9?.
Zgodnie z art. 13 pkt 9 cyt. wyżej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem są przychody z działalności wykonywanej osobiście bez względu na to, czy są zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też poza tą działalnością.
W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY