Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy przekazania środków zaoszczędzonych z rozliczeń zaliczek eksploatacyjnych (za 2004 r.) i z rozliczenia centralnego ogrzewania (za okres grzewczy 2004/2005) na fundusz remontowy z przeznaczeniem na docieplenie budynków w roku 2006.

sygnatura: PB I-3/4150/IN-12/US/2006/PM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-06-05

słowa kluczowe:dowód wpłaty, odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 4 stycznia 2006 r., znak pisma USI/2/415/1/06.

Wnioskiem z dnia 22 listopada 2005 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że właściciele lokali w 2005 r. podjęli uchwałę w sprawie przekazania środków zaoszczędzonych z rozliczeń zaliczek eksploatacyjnych (za 2004 r.) i z rozliczenia centralnego ogrzewania (za okres grzewczy 2004/2005) na fundusz remontowy z przeznaczeniem na docieplenie budynków w roku 2006.

We wniosku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podaje, że zaoszczędzona kwota została przeksięgowana w 2005 r. z konta eksploatacyjnego na konto funduszu remontowego.
Składając przedmiotowy wniosek Zarząd zwraca się z zapytaniem czy Zarządca Wspólnoty ma prawo wystawić mieszkańcom zaświadczenie do odliczenia od podatku za rok 2005, powiększone (wg udziału procentowego) o kwotę przekazaną na fundusz remontowy ze środków zaoszczędzonych na koncie eksploatacyjnym.
Zdaniem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przekazane kwoty kwalifikują się do odliczenia od podatku dochodowego przez właścicieli lokali.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2006 r. Nr USI/2/415/1/06, podzielił stanowisko strony w sprawie.

Po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Na podstawie przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, podatek dochodowy od osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się, na zasadach określonych ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Na mocy art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 r.) ww wydatki poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 r.

Art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym, że wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit.d) ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.

Zatem w powołanym przepisie ustawodawca jednoznacznie określił sposób dokumentowania wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, podlegających odliczeniu od podatku. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że wysokość wydatków w tym zakresie ustala się wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Należy zauważyć, iż ustawodawca w przytoczonym art. 27a ust. 6 ustawy wyraźnie rozróżnia sposób dokumentowania wydatków na cele mieszkaniowe podatnika (faktura VAT, dowód odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej- dowód wpłaty). W świetle powyższego nie można uznać, iż zestawienie, zaświadczenie, czy inny dokument sporządzony przez wspólnotę mieszkaniową stanowi " dowód wpłaty " uprawniający do odliczenia wydatku na podstawie art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wolą ustawodawcy podstawą do dokonania przedmiotowego odliczenia jest bowiem wyłącznie dowód dokonania wpłaty ze wskazaniem , iż wpłata dotyczy wyodrębnionego funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, przy czym bez znaczenia jest, czy wpłata zostanie dokonana za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub bezpośrednio w kasie spółdzielni mieszkaniowej. Dowód wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości, zawierający wzmiankę o kwocie funduszu remontowego, mieszczącej się w globalnej kwocie wpłaty, jest również dowodem, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Jeżeli zatem Wspólnota uzyskuje pożytki z nieruchomości wspólnej, to w pierwszej kolejności powinny one służyć pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, do których należą m.in. wydatki na remonty i bieżące konserwacje (art. 14 pkt 1 ustawy o własności lokali). W przypadku, gdy są one niewystarczające, właściciele lokali mają obowiązek ponosić wydatki i ciężary związane z jej utrzymaniem. Wspólnota mieszkaniowa może określić swoim członkom zryczałtowane kwoty takich wpłat, które są gromadzone na rachunku i wydatkowane w miarę potrzeb na prace remontowe i modernizacyjne dotyczące części wspólnych nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że uchwałą właścicieli lokali Wspólnota Mieszkaniowa postanowiła uzyskaną w roku 2004 nadwyżkę przychodu nad kosztami przenieść na fundusz remontowy roku 2005. Należy zatem uznać, że istniała potrzeba przekazania uzyskanych dodatkowo środków na fundusz remontowy Wspólnoty.
Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem Wspólnoty Mieszkaniowej, że uzyskana nadwyżka przychodów nad kosztami powinna stanowić podstawę do uzyskania uprawnień do ulgi podatkowej za 2005 r., ponieważ odpisywana kwota nadwyżki jest księgowana na dobro funduszu remontowego. Przeksięgowanie nadwyżki na fundusz remontowy na mocy uchwały właścicieli lokali nie jest równoznaczne z tym, że to poszczególni członkowie nieruchomości wspólnej dokonali wpłaty na fundusz z ww tytułu. Nie dokonując zatem wpłaty i nie posiadając dowodu wpłaty określonych kwot na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami art. 27a ust. 1 pkt 1 i art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych członkowie wspólnoty nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku przypadających na nich kwot z tytułu uzyskanej przez wspólnotę nadwyżki przychodu nad kosztami przeniesionej na fundusz remontowy. W świetle obowiązujących przepisów, stanowisko reprezentowane przez Zarząd Wspólnoty w rozpatrywanym wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY