Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik może obniżyć podatek dochodowy w 2006r i nastepnych latach o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej i pobranej w 2005 r., która " nie zmieściłą się" w 2005 r. z uwagi na małą kwotę podatku?

sygnatura: PBB2-4117/3-0035/2006

autor:

data: 2006-06-09

słowa kluczowe:odliczenia od podatku, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zeznanie podatkowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.04.2006r. / złożonego w Kancelarii Urzędu Skarbowego w L. w dniu 03.04.2006r././ wniesionego przez M.M. zam. L. ul. xxx postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu z dnia 16.03.2006r. nr NUS-PD-I-415/7/2006AJ stwierdzające nieprawidłowość stanowiska M. M. przedstawionego we wniosku z dnia 15.02.2006r. uzupełnionym w dniu 23.02.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005r. pobranej przez płatnika - Wojskowe Biuro Emerytalne składki na ubezpieczenie zdrowotne od uposażenia wypłaconego po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia /zmiany / w/w postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 16.02.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. wpłynął wniosek M. M. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005r. pobranej przez płatnika - Wojskowe Biuro Emerytalne składki na ubezpieczenie zdrowotne od uposażenia wypłaconego po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. We wniosku z dnia 15.02.2006r. uzupełnionym w dniu 23.02.2006r. wnioskodawca stanął na stanowisku, iż w związku z tym, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrana przez płatnika w 2005r. wyniosła 1.739,57zł, a kwota należnego podatku dochodowego pozwoliła na odliczenie kwoty 88 zł i podlegająca odliczeniu kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.651,57 zł / 1.739,57 zł - 88 zł / "powinna być wypłacona na podstawie dodatkowego oświadczenia złożonego przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego w obecnym roku podatkowym lub powinna pozostać i być odliczona od podatku w najbliższym roku podatkowym tj. 2007 za 2006r rok". Postanowieniem z dnia 16.03.2006r. Nr NUS-PD-I-415/7/2006/AJ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez M.M. w sprawie będącej przedmiotem w/w wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi skutecznie w dniu 27.03.2006r. Pismem z dn. 04.04.2006r. M.M. wniósł zażalenie na w/w postanowienie .

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje :Na podstawie przepisu art. 66 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w 2005r./ osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób jest kwota emerytury, renty (....) kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze - art. 81 ust.8 pkt 2 w/w ustawy. W 2005r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8.50% podstawy wymiaru tej stawki - art. 242 w/w ustawy. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to uposażenie lub świadczenie - art. 85 ust. 11 w/w ustawy. W przedmiotowej sprawie, od wypłaconego w 2005r. M. M. uposażenia przysługującego po zwolnieniu ze służby wojskowej został pobrany 20% zryczałtowany podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8.50% tj. kwota 1.907,91 zł. Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, składka na ubezpieczenie zdrowotne mimo, że została pobrana z dochodu ubezpieczonego i przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia nie podlega odliczeniu od pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatnik nie może łączyć dochodu uzyskanego z tytułu uposażenia po zwolnieniu ze służby wojskowej z innymi dochodami i nie może odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku uzyskania przez podatnika innych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym lub też rozliczenia wspólnego z małżonkiem na zasadach art. 6 ust.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jedn. Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w przypadku wyliczenia należnego podatku składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 95 ust. 1 w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.W myśl art. 27b. ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych / tekst jedn. Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135):

. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
. obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki - art. 27b. ust. 2 w/w ustawyWysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie - art. 27b ust. 3 w/w ustawy. Z powyższego wynika, że podatek dochodowy za 2005 r. może zostać obniżony przez M. M. o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki :
. podatnik samodzielnie lub ze współmałżonkiem osiągnął w 2005 r. dochód inny niż z tytułu uposażenia po zwolnieniu ze służby wojskowej ,
. składka zdrowotna od uposażenia przysługującego po zwolnieniu ze służby wojskowej została opłacona i pobrana w 2005 r. ,
. podatnik posiada dokumenty poniesienia wydatków na ubezpieczenie zdrowotne w 2005 r.
. kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszono podatek nie przekroczyła 7,75% podstawy wymiaru tej składki ,
. należny podatek nie jest kwotą "0",
. kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne została odliczona od podatku do wysokości wyliczonego należnego podatku za 2005 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.Przez rok podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć ,rok kalendarzowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Wobec czego podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym za 2005 r. może wykazać dochody, które osiągnął w tym okresie i skorzystać z ulg i odliczeń od dochodu i podatku wydatków poniesionych w 2005 r. w tym np. z obniżenia podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych i pobranych w roku podatkowym 2005. Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest uregulowań prawnych umożliwiających podatnikowi odliczenie w następnych latach po pobraniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej, a nie odliczonej w danym roku podatkowym. Dlatego organ podatkowy nie może "wypłacić" podatnikowi tej kwoty na podstawie dodatkowego oświadczenia złożonego przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego. Również podatnik nie może odliczyć tej kwoty od podatku w najbliższym roku podatkowym lub latach następnych.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w ... stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania uchylenia lub zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji. Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w ... na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY