Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychody uzyskiwane z zawodowego uprawiania sportu należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

sygnatura: WB-PD/415-0008/06/Z

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2006-06-23

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście, sport

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.04.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy z dnia 12.04.2006 r. Nr PDI 415/28/8/8/06 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
odmawia uwzględnienia zażalenia o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 20.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy wpłynął wniosek Podatnika, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczący zakwalifikowania zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy, działając w oparciu o art. 14 a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 12.04.2006 r. Nr PDI 415/28/8/8/06 stwierdził, że stanowisko Strony przedstawione w ww. wniosku, uznające za właściwe zaliczenie działalności polegającej na zawodowym uprawianiu sportu do działalności gospodarczej, jest nieprawidłowe.
Wskazał jednocześnie, że przychody uzyskiwane z uprawiania sportu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Na ww. postanowienie Podatnik, złożył do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu zażalenie, wnosząc o jego uchylenie w całości oraz wydanie nowej interpretacji.
W uzasadnieniu zażalenia Strona zarzuciła, iż organ pierwszej instancji błędnie przyjął, że kontrakt sportowy jest wykonywany poza działalnością gospodarczą.
Właśnie z przedmiotowego kontraktu wynika, że klub sportowy zawarł go z Podatnikiem, prowadzącym działalność gospodarczą i wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej. Od umowy tej klub nie odprowadza żadnych składek na ubezpieczenia społeczne ani zaliczek na podatek dochodowy.
W ocenie Strony zastosowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wykładnia pojęcia działalności gospodarczej jest niezgodna z linią orzecznictwa sądowego (wyrok NSA z dnia 14.03.2002 r. Sygn. akt I SA/Wr 2057/99) oraz stanowiskiem Ministra Finansów, które zgodnie z art. 14 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, powinno być respektowane przez organy podatkowe.
W sprawie nie zastanowiono się i nie ustosunkowano do wskazanych we wniosku argumentów i przepisów.
Strona do zażalenia dołączyła pismo umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów regulujące problem rozróżnienia pozarolniczej działalności gospodarczej od działalności wykonywanej osobiście, które Jej zdaniem świadczy o błędnej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Podkreśla także, iż z zapisu art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że działalność wymieniona w art. 13 pkt 2 i 8 może być wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Inne twierdzenie prowadziłoby do tego, że wspomniany przepis byłby ?martwy?.
Strona podniosła także, w złożonym na etapie postępowania odwoławczego piśmie z dnia 29.05.2006 r., iż ustawy podatkowe muszą być zgodne z ustawą nadrzędną jaką jest Ordynacja podatkowa, która to z kolei definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (...), a także inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność ? do przedsiębiorców.
Strona podkreśla, iż w postanowieniu organu pierwszej instancji nie odpowiedziano na pytanie co jest tak naprawdę działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Wg Strony nie ogranicza to wyboru źródła przychodu, gdyż zwrot ?nie są zaliczane? nie mówi przez co lub przez kogo ma być określone te źródło. Uważa także, iż to podatnik ma prawo dokonania wyboru formy opodatkowania swojej aktywności zawodowej. Co więcej, zapisy art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają prowadzenie działalności gospodarczej, wykonując czynności, które można określić jako wykonywane osobiście. Wg ww. zapisu to podatnik dokonuje wyboru jakie jest źródło tego przychodu.
Skoro podatnik podpisując kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wskazuje w nim, że wykona go w ramach działalności gospodarczej (podając numer NIP i REGON), to wypełnia zapisy art. 41 ust. 2 ustawy, więc ma prawo prowadzić ewidencję podatkową jak inni przedsiębiorcy i rozliczać podatek wg zasad dla nich przepisanych.
Z tego też względu Strona, podtrzymując stanowisko zawarte w poprzednich wnioskach, wnosi o uchylenie spornego postanowienia i wydanie nowej interpretacji.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony stwierdził, że interpretacja udzielona przez organ pierwszej instancji jest prawidłowa, co niżej uzasadnia.
Bezspornym jest, że wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji dotyczył przychodów uzyskiwanych z tytułu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowa cywilnoprawna) zawartego w dniu 09.01.2006 r. pomiędzy Klubem - Sportową Spółka Akcyjną a Podatnikiem - jako podmiotem, prowadzącym działalność gospodarczą i wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy pod nazwą ?X?.
Zgodnie z kontraktem Podatnik zobowiązał się - za wynagrodzeniem - do reprezentowania barw Klubu w charakterze piłkarza, na czas określony.
Spór w sprawie dotyczy tego, czy profesjonalne uprawianie piłki nożnej pod szyldem konkretnego klubu uznać można za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Aby sprecyzować zakres tej kategorii przychodów należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.).
W myśl art. 3 pkt 3 tej ustawy sport kwalifikowany jest formą aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dziedzinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Zawodnikiem zaś, stosownie do brzmienia art. 3 pkt 6 jest osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu i posiadająca licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
W dalszej części rozważań niezbędnym jest odniesienie się do przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), według których pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy jako źródło przychodów wskazuje, m. in. działalność wykonywaną osobiście.
Natomiast art. 13 pkt 2 ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.
W ocenie organu odwoławczego przepisy ww. ustawy jednoznacznie wskazują, iż przychody z uprawiania sportu generalnie zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście, a tym samym nie należy jej traktować jako działalności gospodarczej.
Sam fakt, że Podatnik dokonał rejestracji w organie ewidencyjnym i statystycznym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie przesądza kwestii dotyczącej zaliczenia uzyskiwanych przez Niego przychodów do określonego źródła przychodów, gdyż regulacją tego zagadnienia zajmują się przepisy podatkowe obowiązujące w tej materii.
Przywoływany przez Stronę przepis art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozstrzyga zakres obowiązków płatnika, a w zasadzie jego prawa do niepobierania zaliczek w sytuacji, gdy podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
W świetle tego przepisu nie ma zatem żadnego znaczenia w sprawie, iż klub sportowy nie pobiera zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych Podatnikowi.
Z tego też względu argumentacja przedstawiona w zażaleniu, jakoby przepis ten przesądzał o zasadności uznania działalności prowadzonej przez Stronę za działalność gospodarczą, jest niewłaściwa.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważą także, że z treści wskazanego przez stronę pisma Ministra Finansów z dnia 16.01.2003 r. Nr PB2/MK-033-038-177/03 jak i pisma załączonego do zażalenia nie można skutecznie wywodzić, iż profesjonalne uprawianie sportu stanowi działalność gospodarczą.
Z pism tych bowiem jednoznacznie wynika, iż opodatkowania przychodów wg norm przypisanych działalności gospodarczej, mogą dokonać jedynie ci podatnicy (w tym także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skoro Podatnik wykonuje działalność osobiście na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, to nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie ma prawa do opodatkowania uzyskiwanych przychodów w żądany sposób.
Przywoływany przez Stronę wyrok z dnia 14 marca 2000 r. Sygn. akt I SA/Wr 2057/99 wyraźnie podkreśla, iż działalność gospodarcza to działalność o charakterze zarobkowym, zorganizowanym, zawodowym i ciągłym, pozwalającym na uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
Tymczasem Podatnik zawodowo uprawia sport poprzez klub sportowy (jako jego zawodnik), a więc to nie On, a klub pełni funkcje organizacyjne związane z umożliwieniem uprawiania w sposób profesjonalny sportu (grą w piłkę nożną). Nie można zatem uznać, że działalność Podatnika ma charakter zorganizowany. Poza tym wątpliwości też budzi, czy wykonywane przez Stronę czynności mieszczą się w kategorii obrotu gospodarczego, skoro uprawia profesjonalnie sport tylko na rzecz jednego klubu (tj. ?X?), a co do zasady podmiot gospodarczy może świadczyć usługi na rzecz wielu kontrahentów.
Tymczasem zgodnie z § 1 kontraktu z dnia 9.01.2006 r. Podatnik zobowiązał się do reprezentowania barw ? w charakterze piłkarza ? konkretnego klubu, tj. ?X?, a zatem nie może uczestniczyć w obrocie gospodarczym i oferować swoich usług innym klubom sportowym ? w okresie obowiązywania tego kontraktu.
Tym samym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu podziela w pełni stanowisko zaprezentowane w zakwestionowanym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, według którego uzyskiwane przez Podatnika przychody z profesjonalnego uprawiania sportu należy zakwalifikować do przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY