Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Od jakiej wartości należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży mieszaknia jeżeli kwota otrzymana z tytułu sprzedaży jest dużo niższa od jego wartości rynkowej?

sygnatura: PBB3-4117/3-0019/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-05-04

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, najem, sprzedaż mieszkania

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.02.2006r. wniesionego przez A. B. zam. T, ul. E xx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach z dnia 14.02.2006r. nr xx, stwierdzające nieprawidłowość stanowiska A. B. przedstawionego we wniosku z dnia 22.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania położonego w T. - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia /zmiany / w/w postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 02.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach wpłynął wniosek A. B. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania położonego w T przy ul. W., dokonanej przed upływem 5 lat od dnia nabycia, w dniu xxx2004r.

W piśmie tym wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, iż w związku z dokonaniem sprzedaży w/w mieszkania, przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, za cenę 1.000 zł ? podatek dochodowy w tej sprawie należy zapłacić od 1.000 zł uzyskanego przychodu ze sprzedaży mieszkania?, mimo iż wartość rynkowa mieszkania wynosi 50.000 zł.

Postanowieniem z dnia 14.02.2006r. nr xxx Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez A. B. w sprawie będącej przedmiotem w/w wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatniczce skutecznie w dniu 16.02.2006r.
Pismem z dn. 20.02.2006r. A. B. wniosła zażalenie na w/w postanowienie.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust.2 (nie znajdującego zastosowania w przedmiotowej sprawie) m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.(...) - art.19 ust.1 w/w ustawy.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia - art.19 ust.3 w/w ustawy.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający - art.19 ust.4 w/w ustawy.

W myśl art. 28 ust. 1 tej ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust 2 w/w ustawy).

Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - art. 28 ust. 2a w/w ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ?c) (....), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...),

- na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych ? art. 28 ust. 3 w/w ustawy.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru ? art. 28 ust. 4 w/w ustawy.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz dołączonych w toku postępowania dokumentów wynika, iż podatniczka w dniu xxx.2004r. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T przy ul. W (umowa sprzedaży Rep. A nr xxx2004 z dnia xxx.2004r.)

W dniu xxx.2005r. podatniczka uzyskała przychód w wysokości 1.000 zł z tytułu sprzedaży w/w mieszkania ( § 3 i 4 umowy sprzedaży Rep. A nr xxx/2005 z dnia xxx2005r.). Wartość rynkową przedmiotu sprzedaży określono na kwotę 50.000 zł - § 11 w/w umowy. Jak wynika z § 10 w/w umowy sprzedaży z dnia xxx2005r. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nastąpiła w celu uzyskania m.in. przez A.B. w zamian prawa najmu lokalu komunalnego, położonego przy ul. E w T, przysługującego I i T K. na podstawie zgody wydanej przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta T.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są w całości przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego w celu uzyskania w zamian prawa najmu lokalu komunalnego nie wypełnia dyspozycji cyt. wyżej art. 21 ust.1 pkt 32 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży w/w mieszkania nie korzysta ze zwolnienia o którym mowa w tym przepisie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro sprzedaż w/w spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T przy ul. W została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to przychód z tej sprzedaży zgodnie z cyt. wyżej art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wartość wyrażona w cenie określonej w § 3 umowy sprzedaży z dnia xxx2005r.( 1.000 zł) znacznie odbiega od wartości rynkowej sprzedanej nieruchomości, wobec czego wartość rynkową należy określić według zasad o których mowa w cyt. wyżej art. 19 w/w ustawy. Tak ustalona wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży stanowi podstawę do ustalenia 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania uchylenia lub zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji.

Jednocześnie zauważa się , że zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i e) w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c), wydatkowane na cele określone w tym przepisie, w części lub w całości, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży tj. w przedmiotowej sprawie do dnia 21.12. 2007r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa.

Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, adres Izba Skarbowa w Katowicach ?Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia nin. decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY