Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w ramach ulgi odsetkowej możliwe jest odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego w banku na zakup nieruchomości w budowie i kontynuowanie rozpoczętej budowy, oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w kolejnym banku na spłatę poprzedniego kredytu i na dokończenie budowy?

sygnatura: PD-3/41170-22/06/BL

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-05-05

słowa kluczowe:kredyt, odliczenie od dochodu, ulga odsetkowa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 03 marca 2006 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 23 stycznia 2006 roku, nr PDF 2/415-2/06-IT (doręczone Stronie dnia 27.02.2006 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z prośbą o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w kwestii dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w Banku ... na zakup nieruchomości w budowie i kontynuowanie rozpoczętej budowy oraz od kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w późniejszym okresie w Banku ... na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i dokończenie budowy domu jednorodzinnego.

W odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego nr PDF 2/412/9/06 z dnia 06.01.2006 r., w dniu 16.01.2006 r. udzielił Pan dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotowego wniosku. Pana zdaniem zasadne jest skorzystanie z ulgi na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych zarówno w Banku ... jak i w Banku ... , gdyż przyczyną spłaty pierwszego kredytu drugim było niewyrażenie przez Bank ... zgody na obniżenie marży do poziomu marż bankowych oferowanych na przełomie roku 2004 i 2005 przez inne banki posiadające w swojej ofercie kredyty budowlano-hipoteczne.

W dniu 23.01.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu wydał postanowienie, w którym uznał stanowisko zawarte w Pana wniosku za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu organ podatkowy powołał w całości przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) omawiające szczegółowo zasady i warunki uprawniające do korzystania z tzw. ulgi odsetkowej. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu, uprawnienie do dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest przywilejem, z którego podatnicy mogą skorzystać jedynie w warunkach określonych w powołanym wyżej przepisie ustawy podatkowej. Przy czym niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych przez ustawodawcę powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia.

Organ podatkowy stoi na stanowisku, iż zakup nieruchomości w budowie pokryty kredytem budowlano-hipotecznym nie mieści się w katalogu celów związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych określonych w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem skorzystanie z możliwości odliczenia od dochodu spłaconych odsetek w okresie 26.09.2003 r. - 15.03.2005 r. od kredytu zaciągniętego w Banku ... nie będzie Panu przysługiwało.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego uważa, iż w związku z zaciągnięciem przez Pana kolejnego kredytu budowlano-hipotecznego, tym razem w Banku ... z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku ... oraz na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, utracił Pan prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej, w części dotyczącej spłaty pierwszego kredytu, gdyż katalog celów określonych w ustawie nie zawiera możliwości spłaty zobowiązania wobec jednego banku kredytem udzielonym przez inny bank, jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Zdaniem organu podatkowego, jedynie wydatki poniesione przez Pana na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w dniu 15.03.2005 roku, w części przeznaczonej na kontynuację budowy domu, podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2005 i w latach następnych.

Na powyższe postanowienie do tut. Izby wpłynęło zażalenie z dnia 03.03.2006 r, w którym wyraża Pan przekonanie, iż zgodnie z art. 26b ust. l ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) kredyty udzielone Panu przez banki ... i ... zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji (mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych) w szczególności związanej z nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Ponadto Pana zdaniem celem kredytu zaciągniętego w Banku ... było zmniejszenie kosztów finansowania rozpoczętej inwestycji i zakończenie jej w terminie umożliwiającym skorzystanie z prawa do ulgi odsetkowej zgodnie z w/w ustawą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu nr PDF 2/415-2/06-IT z dnia 23.01.2006 r. nie znajduje podstaw do zmiany stanowiska zajętego przez organ pierwszej instancji.
Z wniosku z dnia 28.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż w dniu 26.09.2003 roku Bank ... udzielił Panu kredytu budowlano-hipotecznego na zakup nieruchomości w budowie i kontynuowanie rozpoczętej budowy. Pozwolenie na budowę zostało uzyskane w dniu 16.10.2003 roku. W związku z pojawieniem się na rynku korzystniejszych kredytów, w dniu 15.03.2005 roku zaciągnął Pan kolejny kredyt budowlano-hipoteczny w Banku ... przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu oraz na dokończenie budowy domu jednorodzinnego. Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nastąpiło w dniu 26.08.2005 roku.

Zasady i warunki korzystania z tzw. ulgi odsetkowej określa art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176, ze zm.). Zgodnie z przepisem zawartym w ust. 1 tego artykułu, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
- budową budynku mieszkalnego, albo
- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W przedmiotowej sprawie, zaciągnął Pan dwa kredyty budowlano - hipoteczne w różnych bankach, pierwszy na zakup nieruchomości w budowie i kontynuowanie rozpoczętej budowy w Banku ... oraz drugi w Banku ... z przeznaczeniem na spłatę pierwszego kredytu oraz na dokończenie budowy. Celem zaciągnięcia drugiego kredytu w innym banku była w pierwszej kolejności spłata zadłużenia wobec pierwszego banku tymże kredytem, gdyż jak sam Pan wskazał w uzupełnieniu wniosku z dnia 16.01.2006 roku, na rynku pojawiła się korzystniejsza oferta finansowa dotycząca kredytów. Niestety, takiej przesłanki nie zawiera art. 26b ust. 1 cyt. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analizując powołany przepis prawa podatkowego w oparciu o stan faktyczny, stwierdzić należy, iż odliczeniu podlegają jedynie odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie jednej z wyżej wymienionych inwestycji mieszkaniowych. Nie mieszczą się w zakresie omawianej ulgi odsetki od kredytu udzielonego podatnikowi na spłatę innego kredytu, nawet w sytuacji, gdy ten inny kredyt został przeznaczony na cele, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem zauważyć, iż przesłanką zaciągnięcia "drugiego" kredytu przez podatnika jest spłata zobowiązania wobec pierwszego banku, który udzielił kredytu na cele mieszkaniowe, nie zaś sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej. A właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku "przeniesienia" kredytu do innego banku.
Zaciągnięcie kredytu w nowym banku wiąże się bowiem z zawarciem nowej umowy kredytowej, zgodnie z którą środki postawione do dyspozycji podatnika przeznaczone są na spłatę zadłużenia wobec innego banku. W konsekwencji, kwota faktycznie spłaconych odsetek od "drugiego" kredytu nie uprawnia do odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, warunek zawarty w przytoczonym wyżej art. 26b ust l ustawy tj. sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie został spełniony. Nowy kredyt zaciągnięty na zdecydowanie korzystniejszych warunkach finansowych przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w pierwszym banku pozbawił Pana prawa do dokonywania odliczeń odsetek spłaconych do dnia 15.03.2005 tj. do dnia w którym zaciągnięto drugi kredyt. Możliwość dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od drugiego kredytu zaciągniętego w Banku ... zgodnie z art. 26b cytowanej wyżej ustawy pozostaje tylko w tej jego części, która została przeznaczona przez Pana na dokończenie budowy domu jednorodzinnego.

Równocześnie zaznacza się, że jeżeli wydatki na kontynuację budowy zostały również pokryte kredytem uzyskanym w dniu 26.09.2003 roku w Banku ..., to odsetki wyłącznie od tej części kredytu mogą być odliczone od dochodu, jednak za okres nie dłuższy niż do dnia 15.03.2005 r. tj. do momentu zawarcia nowej umowy z Bankiem ... na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku ....

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY