Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania zbywanych udziałów.

sygnatura: PB I-3/4150/IN-121/US/2006/PM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-05-09

słowa kluczowe:moment powstania przychodów, sprzedaż udziałów

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew z dnia 22 lutego 2006 r. znak pisma IX-005/7/Z/K/06.

Wnioskiem z dnia 4 stycznia 2006 r. wystąpiła Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.
Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że jest Pani udziałowcem w spółce z o.o. W 2005 r. dokonała Pani zbycia posiadanych udziałów, na rzecz innego podmiotu. Zgodnie z zawartą umową zapłata za zbyte udziały ma nastąpić nie wcześniej, niż w momencie dokonania odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na fakt, iż wnioski o dokonanie powyższych zmian w KRS złożono w grudniu 2005 r., zapłata za zbyte udziały zostanie dokonana w 2006 r.
Pani zdaniem dopiero w zeznaniu podatkowym (PIT-38) za 2006 r. należy wykazać sprzedaż udziałów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew, w postanowieniem z dnia 22 lutego 2006 r. Nr IX-005/7/Z/K/06, podzielił stanowisko strony w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Skutki podatkowe dla udziałowców spółki z o.o., zbywających posiadane udziały na rzecz innego podmiotu, uregulowane zostały w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Powołane powyżej przepisy określają źródła przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych oraz ich odpłatnego zbycia (sprzedaży).Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.
Przy ustalaniu dochodu z powyższego tytułu należy uwzględnić uregulowania wynikające z art. 22 ust. 1f cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów. Uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym dochodów, o których mowa nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz 30c tejże ustawy.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w odrębny zeznaniu podatkowym (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne do sprawy będącej przedmiotem Pani zapytania stwierdzić należy:
Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) - udziały w spółce z o.o. mogą być zbywane w całości lub w części, przy czym zbycie to powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W momencie zbycia udziału następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z jego posiadania na nabywcę.
Określając rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółkach mających osobowość prawną należy kierować się literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - "przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane".

Stąd też należy uznać, iż datą w której powstaje przychód po stronie zbywcy udziałów jest dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności udziałów na rzecz innego podmiotu, bez względu na to kiedy następuje płatność z powyższego tytułu, czy też dokonanie zmian danych w KRS.W omawianej sprawie - obowiązek podatkowy z tytułu zbycia przez Panią udziałów powstał w momencie zawarcia pisemnej umowy zbycia, tj. w roku 2005.
Dochody z powyższego tytułu winna Pani wykazać w zeznaniu podatkowym za rok 2005 według wzoru PIT-38.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY