Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

sygnatura: PBB3-4117/3-0024/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-05-15

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, środki pomocowe, wynagrodzenia

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.03.2006 r. wniesionego przez ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 24.02.2006 r. nr ... stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2005 r., który wpłynął do Urzędu w dniu 29.12.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowanych w części ze środków z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej jest nieprawidłowe

- Dyrektor Izby Skarbowej w ... odmawia zmiany(uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 09.11.2005 r., złożonym w Urzędzie Skarbowym w ... w dniu 29.12.2005 r. pan ... wystąpił z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od dnia 16.08.2004 r. podatnik jest zatrudniony (umowa na czas określony) na stanowisku inżyniera budowy w firmie ... S.A. z/s w Warszawie i od tego dnia pracuje przy realizacji Projektu Budowy Autostrady A2 odcinek Konin-Emilia, nr projektu: ..., Kontrakt numer: ... sekcja Dąbie (km 303+145,32) - Wartkowice (319 + 000,00). Kontrakt ten jest finansowany w 82% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, pozostałe 18% jest finansowane z budżetu Państwa. ... S.A. jako Generalny Wykonawca robót na tym kontrakcie jest bezpośrednim, pierwszym i głównym beneficjentem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Podatnik zadał pytanie: czy w związku z powyższym, jeżeli jego dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem podatnika, uzyskane przez niego dochody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od 28.07.2004 r., kiedy rozpoczęło się finansowanie ze środków Unii Europejskiej (co potwierdza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w załączonym piśmie) do chwili obecnej, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w części wykazanej jak powyżej.

Postanowieniem z dnia 24.02.2006 r. nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowanych w części ze środków z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 06.03.2006 r. pan ... wniósł zażalenie na w/w postanowienie, w którym zarzuca naruszenie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Podatnik uważa, że rozstrzygnięcie jakie zapadło na mocy przedmiotowego postanowienia urzędu skarbowego jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zdanie z zaświadczenia wydanego przez ... S.A. z dnia 9.11.2005r. "W ... S.A. nie były wyodrębniane szczególne fundusze, z których pokrywane mogłyby być pensje osób zatrudnionych przy realizacji wspomnianego wyżej kontraktu. Wynagrodzenia wypłacane były więc ze środków obrotowych Spółki" miało na celu właśnie potwierdzenie pokrywania wynagrodzeń ze środków systematycznie przekazywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy dotyczące finansowania inwestycji z Funduszu Spójności nie wymagają od wykonawcy wyodrębniania specjalnego rachunku. Taki obowiązek ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a nie wyłoniony przez nią wykonawca.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w ... stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie z opodatkowania zawarte w powołanym przepisie może być zastosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki, tj.:
1) środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
2) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 w/w ustawy).

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 31 tej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W świetle powyższego, opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania otrzymanych przez podatnika wynagrodzeń uzależnione jest od tego z jakich środków nastąpiła ich wypłata.

Przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny wskazuje, że ... S.A. jest Generalnym Wykonawcą budowy autostrady A2 odcinek Konin-Emilia i jest bezpośrednim beneficjentem środków unijnych z Funduszu Spójności w wysokości 82% wartości kontraktu. Generalny Wykonawca otrzymuje środki pomocowe od ich dysponenta, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która ma specjalnie wydzielony rachunek służący do gromadzenia tych środków. W Spółce, gdzie podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie były wyodrębniane szczególne fundusze, z których pokrywane mogłyby być wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego kontraktu, więc wynagrodzenia tych osób wypłacane były ze środków obrotowych Spółki.

W tej sytuacji zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wynagrodzeń podatnika, gdyż w w/w stanie faktycznym środki na ich zapłatę nie pochodzą ze środków pomocowych (były wypłacane ze środków obrotowych Spółki).
Tym samym ...., jako płatnik od w/w wypłat zobowiązana jest do naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu właściwy według siedziby płatnika należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powołanie się podatnika na odmienne w tej kwestii interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i wywodzenie słuszności swojej argumentacji na podstawie ich treści, nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Interpretacje te nie są bowiem źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a wynikająca z przepisu art. 120 Ordynacji podatkowej zasada działania organów podatkowych na podstawie przepisów prawa, obliguje organy podatkowe do respektowania określonych prawem warunków i zbadania, czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przysługuje mu ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany(uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w ....

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY