Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. możliwości możliwości łącznego opodatkowania małżonków za 2005r. w sytuacji, gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

sygnatura: PBB1/4117-0019/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-05-15

słowa kluczowe:opodatkowanie łączne małżonków, podatek liniowy

Decyzja

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z 17 marca 2006r. podatnika, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z 9 marca 2006r. Nr PDFD/415/8/06 /sprostowane postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z 20 kwietnia 2006r. Nr: PDFD/4110/076h/28/06/34311/ stwierdzające, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z 31 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości łącznego opodatkowania małżonków za 2005r. w sytuacji, gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) jest nieprawidłowe
- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 31 stycznia 2006r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej możliwości łącznego opodatkowania małżonków za 2005r. w sytuacji, gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.)

Postanowieniem z 9 marca 2006r. Nr PDFD/415/8/06/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie uznając stanowisko podatnika zawarte w ww. wniosku za nieprawidłowe. Postanowienie to zostało sprostowane postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z 20 kwietnia 2006r. Nr: PDFD/4110/076h/28/06/34311.

Pismem z 17 marca 2006r. podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie z 9 marca 2006r. Nr PDFD/415/8/06, wnioskując o zmianę zaskarżonego postanowienia i potwierdzenie w pisemnej interpretacji prawidłowości stanowiska skarżącego przedstawionego we wniosku z 31 stycznia 2006 roku. Zdaniem podatnika, w obowiązującym stanie prawnym sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków ? przesłankę taką stanowi wyłącznie uzyskiwanie dochodów (przychodów) z tej działalności. Tym samym, jeżeli ? jak to ma miejsce w niniejszej sprawie ? podatnik przedmiotowych dochodów (przychodów) nie osiągnął, ma prawo rozliczyć się z dochodów osiągniętych w roku podatkowym wspólnie z małżonkiem.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w 2005 roku, w zakreślonym ustawą terminie, złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tzw. podatkiem liniowym. Z prowadzonej działalności gospodarczej, której dotyczyło oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatnik nie uzyskał jednak w roku podatkowym żadnych dochodów (przychodów).
Zdaniem podatnika fakt, iż nie uzyskał żadnych przychodów z prowadzonej w roku podatkowym 2005 działalności gospodarczej powoduje, że nie zaistniała przesłanka wyłączająca dopuszczalność łącznego opodatkowania małżonków za 2005 rok.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
Jednakże stosownie do przepisu art. 6 ust. 2 powołanej ustawy, po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8 ww. ustawy istnieje jednak ograniczenie w zakresie możliwości preferencyjnego opodatkowania małżonków a mianowicie: sposób opodatkowania, o którym mowa ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków (...) mają zastosowanie przepisy art. 30 c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przepis art. 30 c ust. 1 wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.
Zgodnie z przepisem art. 9 a ust. 2 tej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.Zgodnie zaś z przepisem ust. 4 tegoż art. 9a wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przedmiotowej sprawie:

1. podatnik, w terminie zakreślonym przepisami ustawy, złożył oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodow z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonnych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem od 1 stycznia 2005r. mają do niego zastosowanie przepisy ww. art. 30 c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. okoliczności tej nie zmienia fakt nie uzyskania przez podatnika w roku podatkowym 2005 przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
3. w związku z powyższym, w świetle cytowanych wyżej przepisów art. 6 ust. 2 i 8 ww. ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikowi nie przysługuje prawo opodatkowania z małżonkiem od sumy dochodów uzyskanych w 2005 roku.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż stanowisko podatnika jakoby fakt nie uzyskania w 2005r. żadnych przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje, że nie zaistniała przesłanka wyłączająca dopuszczalność łącznego opodatkowania małżonków, jest nieprawidłowe, a zatem wniesione zażalenie nie może zostać uwzględnione.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY