Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją wynajmowango samochodu?

sygnatura: IS/CiWD-415/Z/1/06/EG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2006-05-16

słowa kluczowe:dochód z najmu, koszty uzyskania przychodów, wynajem samochodów

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U.z 2005 r.,Nr 8,poz.60 z późn.zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24 marca 2006 roku na postanowienie Nr US 13 PD 415-4/2006 z dnia 17 marca 2006 roku wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mławie w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego samochodu , postanawia;

- odmówić zmiany postanowienia organu podatkowego I instancji.

UZASADNIENIE:

W dniu 13 lutego 2006 roku Podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w Mławie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego przez Niego samochodu .

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że Podatnik zawarł w dniu 27 lutego 2004 roku z firmą ochroniarską umowę najmu pojazdu samochodowego , na podstawie której - jako wynajmujący - zobowiązany był udostępnić najemcy samochód osobowy średnio 10 dni w miesiącu przy założeniu , że średni miesięczny przebieg samochodu wyniesie ok.2400 km. Umowa zawiera zapis , że wszystkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu - tj. jego naprawami , kosztami eksploatacyjnymi , kosztami ubezpieczenia , kosztami paliwa , podatkami i innymi obciążeniami ponosi wynajmujący.

Podatnik uważa , że koszty te ewidentnie związane są z przychodami z tytułu najmu ze względu na warunki zawartej umowy i może je uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie postanowieniem Nr US 13 PD 415-4/2006 z dnia 17 marca 2006 roku uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji wskazał , że powyższe wydatki nie mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu z najmu

Podkreślił , że zgodnie z treścią art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t.Dz.U.z 2000 r.,Nr 14,poz.176 z późn.zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów , z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 tej ustawy. W związku z czym o możliwości zaliczenia wydatku w poczet kosztów decyduje wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dokonanym wydatkiem a osiągniętym przychodem. Ponadto organ I instancji wziął pod uwagę treść zawartej umowy najmu samochodu oraz obowiązujące przepisy prawa cywilnego regulujące najem.

Podatnik nie zgodził się z treścią tego postanowienia i w dniu 24 marca 2006 roku wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Strona uważa , że - jako wynajmujący - wydatki związane z eksploatacją (m.in.koszty paliwa) , ewentualnymi naprawami , ubezpieczeniem i amortyzacją samochodu może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu. Zdaniem Podatnika możliwość ta jednoznacznie wynika z treści zawartej umowy najmu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w aktach sprawy oraz argumentami Strony przedstawionymi w zażaleniu , zważył , co następuje:

Prawa i obowiązki stron umowy najmu regulują przepisy art.659-692 kodeksu cywilnego . Zgodnie z treścią art.659 § 1 k.c. przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony , a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Z kolei z art.662 k.c. wynika , że wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę, natomiast obowiązkiem wynajmującego jest wymiana uszkodzonych czy zniszczonych części składowych i przynależności rzeczy oraz dokonywanie wszelkich napraw i nakładów , poza drobnymi połączonymi ze zwykłym używaniem rzeczy. Jakie naprawy należy uznać za drobne , a więc obciążające najemcę , zależy nie tylko od ich technicznych właściwości , ale także od panującego zwyczaju. Należy również podkreślić , że w razie naruszenia przez najemcę obowiązku dokonywania drobnych nakładów , wynajmującemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody oraz ewentualnie uprawnienie z art.667 § 2 k.c. - tj.wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

W umowie najmu zawartej pomiędzy Podatnikiem (wynajmującym) a firmą ochroniarską (najemcą) widnieje zapis , że wszystkie koszty związane z utrzymaniem , ew.naprawami przedmiotu najmu,koszty eksploatacyjne i podatki będzie ponosił Wynajmujący. Jednak treść tego zapisu jest sprzeczna z uregulowaniem ustawowym stosunku najmu - tj.przepisami art.662 Kodeksu cywilnego .W myśl zasady swobody zawierania umów -art.353 1 k.c.- strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania , byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku , ustawie ani zasadom współżycia społecznego .

W rozpatrywanym przypadku treść zawartej umowy jest ewidentnie sprzeczna z przepisami rangi ustawowej i zostały przekroczone granice powyższej zasady. Istotą najmu jest oddanie rzeczy do używania przez najemcę i to najemca ponosi nakłady związane z tym używaniem. Stąd w przedmiotowej sytuacji koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu (samochodu) - tj.koszty paliwa ,olejów i płynów - oraz drobne nakłady (naprawy) wynikające ze zwykłego używania rzeczy obciążają najemcę. Z kolei wynajmujący nie może tych właśnie wydatków związanych z eksploatacją i drobnymi nakładami uznać za koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu. Kosztem wynajmującego mogą być natomiast koszty ubezpieczenia , napraw głównych samochodu i ewentualnie koszty związane z amortyzacją.

Odnośnie możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu , tut.organ zauważa , że warunkiem zaliczenia tych odpisów do kosztów jest uznanie samochodu za środek trwały , a także wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych .

Reasumując należy podkreślić , że Podatnik - jako wynajmujący samochód - nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu wydatków związanych z eksploatacją samochodu - tj.m.in.wartość paliwa , części zamiennych , wymiany oleju i innych płynów . Wydatki te bowiem mieszczą się w pojęciu drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy i obciążają najemcę samochodu.W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził , że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie i orzekł jak w sentencji.Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY