Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-125/US Pajęczno/06/AW

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-05-24

słowa kluczowe:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie Nr I/4111/E/2/6/P/06 z dnia 20.03.2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:
Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Pismem z dnia 24.02.2006 r. zwrócił się Pan w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów prawa powstała na tle następującego stanu faktycznego:

W 2006 r. otrzymał Pan dofinansowanie do wynagrodzeń (pomoc na zatrudnienie) osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 25 ust. 2,3, 3a, oraz 26 a-c ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podmiotem udzielającym pomocy jest ?PFRON".
Zwraca się Pan z zapytaniem, czy w/w dofinansowanie jest przychodem pracodawcy, czy jest zwolnione z opodatkowania.
Pana zdaniem skoro wpłaty na ?PFRON" nie stanowią kosztów uzyskania przychodu to dofinansowanie jakie otrzymał Pan z ?PFRON" również nie powinno stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie w postanowieniu z dnia 20.03.2006 r. Nr I/4111/E/2/6/P/06 stwierdził, że skoro wydatki poniesione przez pracodawcę na zatrudnienie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszt uzyskania przychodu, to ich zwrot w formie dofinansowania powoduje konieczność ?skorygowania" wysokości osiągniętego dochodu poprzez wykazanie otrzymanej dotacji po stronie przychodów. Pana zdaniem skoro wpłaty na ?PFRON" nie stanowią kosztów uzyskania przychodu to dofinansowanie jakie otrzymał Pan z ?PFRON" również nie powinno stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. wolnymi od podatku dochodowego były dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 tejże ustawy, w brzmieniu do 31.12.2003 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 46, 47a-47c i 48. Z dniem 01.01.2004 r. powyższy przepis art. 21 ust. 1 pkt 48 został uchylony, natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 otrzymał nowe brzmienie, mianowicie: "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c i 116".

Ponadto w myśl art. 14 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) postanawiał, że: ?zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1, pkt 47b i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2004 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do 31.12.2004 r. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56, w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2004 r., stosuje się odpowiednio."

Z kolei w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619) wprowadzono zapis, że w w/w ustawie z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? w art. 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2004 r. stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31.12.2006 r."

Zatem na tle powołanych wyżej przepisów kwota częściowej refundacji do wynagrodzeń otrzymana z PFRON, na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych do dnia 31.12.2006 r.

Natomiast wypłacone pracownikom wynagrodzenie w części sfinansowanej środkami otrzymanymi z PFRON, tj. sfinansowanymi bezpośrednio z przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż udzielono Panu błędnej interpretacji w zakresie stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasadnym jest zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie z dnia 20.03.2006r Nr I/4111/E/2/6/P/06.

W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY