Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczty możliwości odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT.

sygnatura: WB-PD/415-0004/06/Z

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2006-05-23

słowa kluczowe:faktura VAT, ulga remontowa

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.03.2006 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 10.03.2006 r. Nr PDII/415/1/21/06 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
- Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
odmawia uwzględnienia zażalenia o zmianę zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie możliwości odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT.
Opisując stan faktyczny Podatnik wskazał, iż od Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał fakturę VAT z dnia 30.11.2005 r. za montaż wodomierza, jednakże - Jego zdaniem - z uwagi na nie poniesienie w 2005 r. wydatku w kwocie na którą opiewała ww. faktura - 181,39 zł - nie ma prawa do odliczenia tych wydatków.
Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 10.03.2006 r. Nr PD II/415/1/21/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu stwierdził, iż stanowisko Podatnika przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe, bowiem w myśl obowiązujących przepisów przedstawiona przez Podatnika faktura VAT stanowi podstawę do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym.
Na niniejsze postanowienie Podatnik złożył zażalenie, podtrzymując wcześniej prezentowane stanowisko. W Jego ocenie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu błędnie przyjął, że za montaż wodomierzy zapłacił On na przestrzeni 2002-2005 r. We wniosku o interpretację nie było mowy o żadnej zapłacie bowiem Podatnik powoływał jedynie zapis zawarty na fakturze, że "należność zostanie uregulowana z wcześniejszych wpłat wnoszonych w latach 2002-2005."
Podatnik uważa, że wystawiając taką fakturę Spółdzielnia naraziła Go na skutki złamania przepisów podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony podniesionymi w zażaleniu, stwierdził, że interpretacja udzielona przez organ pierwszej instancji jest prawidłowa, co niżej uzasadnia.
Jak wynika z dokumentacji zgromadzonej w niniejszej sprawie, na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, zdecydował o ponoszeniu przez jej członków od dnia 1.01.2002 r. - zaliczkowych wpłat na poczet montażu wodomierzy.
Miesięczna zaliczka z tego tytułu pobierana od Podatnika wynosiła 4 zł.
W dniu 30.11.2005 r. ww. Spółdzielnia na nazwisko Podatnika wystawiła fakturę VAT opiewającą na kwotę 181,39 zł za wykonanie usługi - montaż wodomierza.
Na wystawionym dokumencie (który nie posiada żadnych adnotacji dot. lat 2002-2005 - na co powołuje się Strona) widnieje zapis " Nie należy uiszczać kwoty wynikającej z faktury. Należność zostanie uregulowana z wnoszonych opłat na legalizację wodomierzy w czynszu."
Powyższe oznacza, że wystawca faktury umieszczając na niej informację o rozliczeniu należności za wykonaną usługę z wpłatami z czynszu, dokonał wyboru formy zapłaty za tę usługę, poprzez potrącenie wierzytelności z innej należności. Odstąpił tym samym od dokonania fizycznej zapłaty za tę właśnie fakturę.
Przyjęty przez Spółdzielnię sposób rozliczenia się z jej członkiem nie stanowi podstawy do uznania, że należność wskazana na wystawionej fakturze nie została uregulowana.
Przedłożone w rozpatrywanej sprawie dokumenty jednoznacznie świadczą, że już od 2002 r. Strona ponosiła zaliczkowe wpłaty na poczet usługi, która rozliczona została ostatecznie w listopadzie 2005 r. W tym też miesiącu wystawiono fakturę za wykonaną usługę - montaż wodomierza.
Takie działanie Spółdzielni może świadczyć o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom jej członków, bowiem pozwalając na ratalne (zaliczkowe) ponoszenie wydatków związanych w wykonywaną usługą - montażem wodomierzy, unika ona jednorazowego obciążenia spółdzielców znaczną kwotą.
Zgodnie z zapisem art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.ekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wysokość wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
Skoro więc na przestrzeni lat 2002-2005 Podatnik ponosił zaliczkowe wydatki - swoiste przedpłaty na wykonanie usługi - montaż wodomierzy - (co jednoznacznie zostało przez Niego potwierdzone do protokołu spisanego w dniu 18.05.2006 r.) i w latach wcześniejszych nie posiadał faktury, która umożliwiłaby Mu odliczenie tych wydatków, to obecnie otrzymana faktura stanowi postawę dokonania ich odliczenia od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.
Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważa, iż ulgi podatkowe w tym te na remont i modernizację lokalu mieszkalnego nie są obligatoryjne, podatnik może z nich skorzystać lub nie.
Stwierdzić jednakże należy, iż w rozpatrywanej sprawie, w sytuacji kiedy na przestrzeni lat 2002-2005 dokonywane były wpłaty zaliczkowe na montaż wodomierzy dokonany w 2005 r., a w latach poprzedzających rok 2005 nie wystawiano na tę okoliczność faktur w związku z czym Podatnik nie mógł skorzystać z odliczenia, obecne postępowanie Spółdzielni należy uznać za zasadne.
Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY