Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż kwoty mlecznej?

sygnatura: PBB3-4117/3-0030/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-05-31

słowa kluczowe:prawa majątkowe, rolnicy, sprzedaż praw

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 23.03.2006r. wniesionego przez ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 14.03.2006r. Znak: ... stwierdzające, iż nieprawidłowe jest stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dn. 04.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży kwoty mlecznej? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dn. 04.01.2006r. podatniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka sprzedała kwotę mleczną o wartości 2 000 zł. Nabywcą tej kwoty był rolnik prowadzący działalność rolniczą. Zdaniem podatniczki, kwota uzyskana z tej sprzedaży nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.
Postanowieniem z dn. 14.03.2006r. Znak: ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, iż nieprawidłowe jest stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dn. 04.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży kwoty mlecznej.
Pismem z dn. 23.03.2006 r. podatniczka wniosła zażalenie na to postanowienie podnosząc, iż w obecnym stanie prawnym umowy zbycia prawa do Indywidualnej Ilości Referencyjnej jako umowy nie wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi. Inaczej było przed nowelizacją ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, czyli do dn. 31.03.2005r. Wtedy bowiem zbywanie prawa do Indywidualnej Ilości Referencyjnej ?IIR następowało na podstawie umowy sprzedaży. Oznaczało to, że umowy takie podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zatem zdaniem podatniczki, ten kto kupił kwotę mleczną przed dniem 31.03.2005r. powinien zapłacić podatek od umowy kupna sprzedaży. Natomiast transakcje zawarte po 31.03.2005r. nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Do złożonego zażalenia podatniczka dołączyła umowę kupna-sprzedaży - IIR bezpośredniej z dn. 06.12.2005r. z której wynika, iż przenosi na rzecz kupującego niewykorzystaną w bieżącym roku kwotowym Indywidualną Ilość Referencyjną dla dostawcy bezpośredniego w ilości 2 000 kg za cenę 2 000 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Z uwagi na fakt, iż w ww. przepisie ustawodawca używa zwrotu w ?szczególności? przyjąć należy, że katalog praw majątkowych jest otwarty, a zatem jest możliwe zaliczenie do niego także innych praw majątkowych nigdzie w ustawie nie wymienionych.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004r. organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93 poz. 897 ze zm.) prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do ww. umowy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży (art. 22 ust. 14 w.w. ustawy).
A zatem do praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć indywidualną kwotę mleczną dla dostawcy bezpośredniego przyznawaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Przychód uzyskany ze sprzedaży tego prawa powinien zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W myśl art. 14a § 1Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Ww. wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie (art. 14 a § 2 cyt. ustawy).Wniosek podatniczki z dn. 04.01.2006r. dotyczył sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży ?kwoty mlecznej? podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... udzielił podatniczce interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż był zobowiązany do dokonania przedmiotowej interpretacji w zakresie wskazanym wnioskiem. Zarzuty podniesione w zażaleniu dotyczą natomiast opodatkowania sprzedaży kwoty mlecznej podatkiem od czynności cywilnoprawnym, a to już wykracza poza złożone przez podatniczkę żądanie wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie.
Zatem organ odwoławczy nie może ustosunkować się do zarzutów podniesionych przez podatniczkę w zakresie wykraczającym poza złożony wniosek o interpretację.
Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY