Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział spadkowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit.d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PBB3-4117/3-0031/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-05-31

słowa kluczowe:dział spadku, spadek, spadkobiercy, zniesienie współwłasności

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.03.2006r. / nadanego w Urzędzie Pocztowym w Częstochowie w dniu 17.03.2006r./ wniesionego przez Z. P. zam. C., ul. Ł. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 03.03.2006r. nr xxx stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Z. P. przedstawionego we wniosku z dnia 02.01.2006r. uzupełnionym w dniu 18.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia /zmiany / w/w postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 02.01.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek Z. P. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania położonego w C.przy ul. xxx, przed upływem 5 lat od dnia nabycia w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności. We wniosku z dnia 02.01.2006r. uzupełnionym w dniu 18.01.2006r. wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, iż w związku z dokonaniem sprzedaży w/w mieszkania nabytego w 2/6 częściach w spadku, w 4/6 częściach w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności podatek dochodowy jest należny od 2/6 części nabytych w wyniku odpłatnego działu spadku i wniesienia współwłasności , a nie jest należny od 2/6 części nabytych nieodpłatnie w wyniku nieodpłatnego działu spadku i zniesienia współwłasności .

Postanowieniem z dnia xxx2006r. Nr xxx Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Z.P. w sprawie będącej przedmiotem w/w wniosku. Postanowienie to zostało doręczone podatniczce skutecznie w dniu xxx2006r. Pismem z dn. xxx2006r. Z. P. wniosła zażalenie na w/w postanowienie .

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje :Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. w Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W myśl art. 28 ust. 1 tej ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika ( art. 28 ust 2 w/w ustawy).Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - art. 28 ust. 2a w/w ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) (....), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży :. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,. -na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,. na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...), . na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych - art. 28 ust. 3 w/w ustawy.W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru - art. 28 ust. 4 w/w ustawy.Z przedłożonego wniosku z dnia 02.01.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 18.01.2006r. i dołączonych dokumentów wynika, iż prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w C. z dnia xxx2002r. Sygn. akt xxx/02 prawo do spadku po zmarłym w dniu xxx2001r. Z. P. na podstawie dziedziczenia ustawowego nabyli : żona Z. P. i córka K.J.w 2/6 częściach każda z tych osób oraz wnuki : A.P. i A.P. w 1/6 części każda w tych osób.

W skład masy spadkowej po zmarłym Z. P. weszła frac12; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkanego położonego w C. przy ul. xxx. Zatem wnioskodawczyni w drodze spadku nabyła udział w w/w prawie wynoszący 2/6 części .Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d) w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit. c) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.Wobec powyższego przychód uzyskany ze sprzedaży w/w nieruchomości nabytej w spadku w 2/6 części jest wolny od podatku dochodowego.

Następnie zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w C. z dnia xxx.2003r. sygn. akt xxx dokonano działu spadku po Z.P. i zniesienia współwłasności w ten sposób, że mieszkanie spółdzielcze typu własnościowego położone w C. przy ul. xxxSąd przyznał na wyłączną własność Z.P. Tytułem spłaty zasądzono od Z. P. na rzecz A. P. i A. P. po xxx zł. Aktem notarialnym z dnia xxx.2005 r. Rep. A Nr xxx/2005 Z. P. sprzedała w/w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.Zatem stwierdzić należy, iż strona na mocy powyższego postanowienia Sądu nabyła w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności udział wynoszący 4/6 części.Stosownie do powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowym zwolnieniem nie zostały objęte przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności. Nie można bowiem utożsamiać nabycia w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności z nabyciem w drodze spadku, o którym mowa w tym przepisie. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy wcześniej miało miejsce nabycie spadku, który przypadł kilku spadkobiercom. Dział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu, na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Nabycie nieruchomości i praw majątkowych w części przekraczającej udział spadkowy nie stanowi nabycia w drodze spadku w rozumieniu przepisu art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym ode osób fizycznych. W konsekwencji przychody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i praw majątkowych nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w tej części. Zniesienie współwłasności uregulowane przez art. 210-221 Kodeks Cywilny / Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm./ w odniesieniu do udziału we współwłasności spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest tożsame z darowizną tego prawa. Darowizna prawa majątkowego w postaci udziału w własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wymaga dla swej skuteczności prawnej szczególnej formy jaką jest akt notarialny. Dlatego niezależnie od tego czy z tytułu nabycia w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności zostały zasądzone spłaty czy nie okolicznością decydującą dla opodatkowania uzyskanego przychodu w świetle art. 10 ust.1 pkt 8 lit. b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia nabycia. W stanie faktycznym wniosku 4/6 mieszkania podatniczka nabyła w dziale spadku i zniesienia współwłasności w dniu xxx2003r., a zatem sprzedaż tej części w/w prawa majątkowego w dniu sprzedaży xxx2005r. stanowiła źródło przychodu podlegające opodatkowaniu na zasadach, o których mowa w art. 28 w/w ustawy.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że brak jest przesłanek do dokonania uchylenia lub zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji. Jednocześnie zauważa się , że zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i e) w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c), wydatkowane na cele określone w tym przepisie, w części lub w całości, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży tj. w przedmiotowej sprawie do dnia 07.12. 2007r. Decyzja niniejsza jest ostateczna i została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na mocy art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, adres Izba Skarbowa w Katowicach -Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY