Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PB I-1/4117/IN-6/IUSŁ-B/06

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-04-20

słowa kluczowe:przychód podlegający opodatkowaniu, studia, wspólnik

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu Pani zażalenia z dnia 07.03.2006r. (wpływ do Izby Skarbowej ? 16.03.2006r.) na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 24.02.2006r. nr I USB I-2/415-13/06 ? odmawia uchylenia w/w postanowienia.

W dniu 30.11.2005r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty wniosek z dnia 28.11.2005r. spółki X Sp.j., której jest Pani wspólnikiem, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
We wniosku określono przedmiot działalności spółki, tj. doradztwo gospodarcze i ekonomiczne m.in. w zakresie prawa ochrony konkurencji, świadczone na rzecz dużych przedsiębiorstw krajowych. Doradztwo dotyczy problematyki zarówno prawa krajowego jak i prawa europejskiego.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, iż uchwałą z dnia 04.08.2005r. wspólnicy postanowili o wytypowaniu jednego z nich na studia podyplomowe z zakresu europejskiego prawa ochrony konkurencji z elementami ekonomii w London King?s College.
W związku z powyższym podniesiono wątpliwość, czy podnoszenie przez wspólnika kwalifikacji zawodowych w trybie kształcenia podyplomowego traktowane jest przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako uzyskiwanie przez niego dodatkowego przychodu. W Pani przekonaniu uczestnictwo wspólnika w studiach podyplomowych nie oznacza, że uzyskuje on w procesie kształcenia dodatkowy przychód, natomiast zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w celu zwiększenia przychodów spółki.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty w postanowieniu z dnia 24.02.2006r. nr IUSB I-2/415-13/06 nie podzielił wyrażonego przez Panią poglądu.
Postanowienie to doręczono w dniu 01.03.2006r. Na powyższe postanowienie w dniu 08.03.2006r. złożyła Pani zażalenie, w którym nie podziela stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego. W zażaleniu nie zgadza się Pani z interpretacją Naczelnika Urzędu Skarbowego, podtrzymując jednocześnie swoje stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 30.11.2005r. Jednocześnie na poparcie swojego stanowiska przywołuje Pani następujące argumenty, iż podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka lecz wspólnicy a wydatek poniesiony na studia podyplomowe jest kosztem uzyskania przychodu dla każdego ze wspólników w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w zyskach i stratach spółki. W ocenie Pani przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla wspólnika uczestniczącego w studiach podyplomowych powinna być wyłącznie część wydatku odpowiadająca części, w której partycypował drugi wspólnik a nie całość wydatku poniesionego na studia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty zawarte w zaskarżonym powyżej postanowieniu.Stosownie do dyspozycji określonej w art. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia zasadę powszechności opodatkowania dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym, zakreślając jednocześnie ściśle określone kategorie dochodów zwolnionych z opodatkowania lub od których zaniechano poboru podatku. Ustawodawca wyraźnie określił wyjątki od zasady sprawiedliwości podatkowej, tj. przychody lub dochody uzyskane przez podatnika korzystające ze zwolnienia na podstawie:

 • art. 21 - stanowiącego zamknięty katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
 • art. 52 i 52 ? obejmujących zwolnienia przedmiotowe odnoszące się w głównie do niektórych rodzajów dochodów kapitałowych,
 • oraz te dochody, w przypadku których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Zgodnie z ogólną definicją przychodów określoną w art. 11 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym ? przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
  Art. 10 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że nie jest to jednak katalog zamknięty. Wyliczenie tytułów powstawania źródeł przychodów ma na celu pogrupowanie tych źródeł według podobnego charakteru. O otwartym charakterze powyższego katalogu świadczy pkt.9 ? ?inne źródła?. Powyższe oznacza, że dochody ze źródeł niewymienionych bezpośrednio w ustawie również podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. w szczególności należy wskazać, iż przychodami z innych źródeł są wszelkie inne przychody, które nie zostały wymienione w pkt 1-8 ust. 1 art. 10 i jednocześnie stanowią przychód w rozumieniu ustawy. Należy mieć na uwadze, że katalog przychodów z innych źródeł nie ma charakteru wyczerpującego, a zatem przychodami z innych źródeł będą także inne przychody nie wymienione wyraźnie w ustawie z wyjątkiem tych, które ustawa wyłącza z opodatkowania.

  W ocenie organu odwoławczego słusznie Pani zauważa, iż uczestnictwo wspólnika w przedmiotowych studiach niewątpliwie podniesie kwalifikacje zawodowe oddelegowanego na nie wspólnika i tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności spółki X.Zauważyć jednak należy, iż w przedmiotowym stanie faktycznym Dyrektor tut. Izby Skarbowej podziela stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty, iż po stronie wspólnika powstanie przychód, jakim jest wartość opłaty za uczestnictwo w wybranych studiach, pokrytej w całości przez spółkę. Należy podkreślić, iż powyższe świadczenie nie korzysta ze zwolnienia, w szczególności nie jest ono świadczeniem przyznanym zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy.
  Zauważyć bowiem należy, że katalog zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem ściśle określonym i nie może być interpretowany rozszerzająco. W konsekwencji zatem, skoro w konkretnym stanie faktycznym uzyskany przez wspólnika przychód nie został wymieniony przez ustawodawcę w powyżej cytowanym art. 21, to podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z innych źródeł.

  Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY