Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jestem uprawniony do dokonania w zeznaniu za 2005 rok odliczenia z tytułu wydatków poniesionych przez Wspólnotę Mieszkaniową na remont budynku mieszkalnego, udokumentownych fakturą wystawioną na Wspólnotę Mieszkaniową, jeżeli dysponuję udziałem w tym budynku?

sygnatura: PBB3-4117/3-0017/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-04-27

słowa kluczowe:dokumentowanie wydatków, odliczenia od podatku, ulga remontowa, wspólnota mieszkaniowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika z dnia 8.02.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 10.02.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu z dnia 2.02.2006 r. Nr NUS-PD-I-415/2/2006/AJ stwierdzające nieprawidłowość, zawartego we wniosku z dnia 2.01.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 3.01.2006 r.), stanowiska dotyczącego możliwości odliczenia w zeznaniu za 2005 rok wydatków poniesionych przez Wspólnotę Mieszkaniową na docieplenie stropodachu i ścian budynku mieszkalnego w wysokości udziału w nieruchomości wspólnej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 3.01.2006 roku do Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek podatnika z dnia 2.01.2006 roku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku wynika, że podatnik jest właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego z ustanowionym notarialnie prawem do udziału w nieruchomości wspólnej (obejmującej np. ściany czy stropodach) w wysokości 0,56%. W 2005 roku Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont polegający na dociepleniu ścian i stropodachów budynków mieszkalnych za środki finansowe pochodzące z kredytu, zaciągniętego na mocy odrębnej uchwały Właścicieli. Podatnik dysponuje fakturami wystawionymi na Wspólnotę Mieszkaniową, dokumentującymi poniesienie przez Wspólnotę w 2005 roku wydatków na docieplenie ścian i stropodachu.

Mając na uwadze:
- wykonany remont, polegający na wykonaniu prac, które odpowiadają rodzajom wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy zamieszczonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12. 1996 roku,
- zapis art. 27a ust. 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: ,,wysokość wydatków ... ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku..." podatnik stoi na stanowisku, że jest uprawniony do odliczenia od dochodu w swoim zeznaniu za 2005 rok, wydatków mieszkaniowych poniesionych w minionym roku podatkowym przez Wspólnotę Mieszkaniową i udokumentowanych fakturami wystawionymi dla ww. Wspólnoty w wysokości swojego udziału w remontowanej nieruchomości wspólnej.

Postanowieniem z dnia 2.02.2006 r. Nr NUS-PD-I-415/2/2006/AJ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 8.02.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie organu pierwszej instancji, w którym podnosi, że jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej posiada notarialnie poświadczony tytuł prawny do ułamkowej części budynku mieszkalnego, a w szczególności do ścian i stropodachu, które objęte były pracami remontowymi.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali właściciele lokali, będący członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, zobowiązani są do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w wysokości ich udziałów we Wspólnocie.

Posiadane faktury wystawione dla Wspólnoty Mieszkaniowej potwierdzają poniesienie przez Wspólnotę Mieszkaniową wydatków na ww. prace remontowe, zgodnie z wymogami art. 27a ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem podatnika wszystkie powołane wyżej argumenty uzasadniają uchylenie postanowienia organu pierwszej instancji i stworzenie możliwości dokonania w zeznaniu odliczenia z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych (na docieplenie stropodachu i ścian budynku mieszkalnego) w wysokości posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:
Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - podatek dochodowy od osób, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11. 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 tej ustawy.

Wysokość wydatków poniesionych przez podatnika na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a wysokość wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy z dnia 26.07. 1991 roku).

Wobec powyższego prawo dokonania odliczenia od podatku (a nie dochodu) przysługuje podatnikowi z tytułu poniesionych przez niego w 2005 roku i udokumentowanych fakturą VAT wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, do którego posiada tytuł prawny.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca nie dysponuje fakturą, wystawioną na swoje nazwisko, która potwierdzałaby fakt poniesienia bezpośrednio przez niego wydatków na docieplenie ścian i stropodachu budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem w 0,56 %.
Faktura, na której posiadanie powołuje się podatnik, została wystawiona przez wykonawcę robót na Wspólnotę Mieszkaniową, a zatem potwierdza wykonanie remontu przez tę Wspólnotę, tworzoną przez właścicieli lokali mieszkalnych, a nie poszczególnych jej członków.

Powołany w zażaleniu argument, że właściciele lokali, będący członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, zobowiązani są do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w wysokości ich udziałów we wspólnocie, jest wprawdzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym, lecz nie może mieć wpływu na zmianę stanowiska organu odwoławczego w przedmiotowej sprawie.

Ustawodawca przewidział bowiem powyższą sytuację i w myśl powołanych wyżej przepisów art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku) umożliwił podatnikom również dokonanie odliczenia od podatku z tytułu imiennych wpłat dokonywanych na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.

W ten właśnie sposób, dokonując wpłat na ww. fundusz remontowy, podatnicy finansują wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową remonty budynków mieszkalnych, pozostających pod jej zarządem i jednocześnie nabywają prawo do dokonywania odliczeń z tego tytułu w ramach przysługującej im ulgi remontowej.

Stąd też brak jest przesłanek do uwzględnienia zażalenia i dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji, wobec czego organ odwoławczy orzekł jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY