Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka wypłacając należność z tytułu umowy o dzieło, zagranicznej osobie fizycznej prowadzącej działalność na terenie Niemiec winna odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

sygnatura: PBB3-418/3-0003/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-04-28

słowa kluczowe:certyfikat rezydencji, ograniczony obowiązek podatkowy, umowa o dzieło, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia .... 2005 roku nr ..... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska płatnika ? ...., zawartego we wniosku z dnia ... 2005 roku (uzupełnionego pismem z dnia ... 2005 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku płatnika przy dokonywaniu wypłaty z tytułu umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną niemającą miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
- w części, w której Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wypowiedział się w zakresie udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika, uzyskanym od niego, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zwanym "certyfikatem rezydencji" i stwierdza, iż

? w przedmiotowym stanie faktycznym nie jest wymagany certyfikat rezydencji.

Uzasadnienie

W dniu .... 2005 roku do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek .... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w przedmiocie obowiązku płatnika przy dokonywaniu wypłaty z tytułu umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną niemającą miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia .... 2005 roku.

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz załączonych do niego dokumentów wynika, iż Spółka zawarła umowę o dzieło z Biurem Tłumaczeń ... znajdującym się na terenie Niemiec i wykonującym tam działalność jako osoba fizyczna. Dzieło zostało wykonane na terenie Niemiec. Zdaniem Spółki, wypłacając należność z tytułu zawartej umowy, jest ona zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 10 pkt 3 i art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia ... 2005 roku nr .... Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

W myśl postanowień art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, powyższą zasadę należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska ? art. 4a powołanej wyżej ustawy.

W niniejszej sprawie będzie to umowa podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 roku Nr 12, poz. 90).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 umowy zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Mając powyższy przepis na względzie stwierdzić należy, iż dochody uzyskane przez ?Biuro Tłumaczeń? z tytułu przedmiotowej umowy będą podległy opodatkowaniu w Republice Federalnej Niemiec, bowiem zawartą umowę realizuje ono w ramach działalności gospodarczej prowadzonej poprzez położony tam zakład.

Takiego rozstrzygnięcia dokonał również Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w weryfikowanym postanowieniu.

Jednakże w przedstawionym stanie faktycznym ? bezpodstawnie, rażąco naruszając przepisy prawa, Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, powołując się na treść art. 29 ust. 2 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnił opodatkowanie dochodów zagranicznej osoby fizycznej w Niemczech od udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika uzyska-nym od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zwanym "certyfikatem rezydencji". Taki certyfikat wymagany jest tylko w przypadku uzyskiwania przez osobę zagraniczną przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w przedstawionym stanie faktycznym nie ma miejsca.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt, iż postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia ... 2005 roku nr ... rażąco narusza prawo w części, w której uzależnia ono opodatkowanie przedmiotowego przychodu w Niemczech od udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zwanym "certyfikatem rezydencji", Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dokonał z urzędu zmiany przedmiotowego postanowienia.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach ? Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Biała, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY