Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odszkodowanie otrzymane na podstawie decyzji wydanej w oparciu o art. 160 Kpa korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?

sygnatura: PD-3/41170-3/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-03-06

słowa kluczowe:odszkodowania, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z zażaleniem z dnia 26.01.2006 roku (data wpływu do US 27.01.2006 rok) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 19.01.2006 roku, Nr PB/415/134/05/AM w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

U Z A S A D N I E N I E

W przedmiotowej sprawie w dniu 25.10.2005 roku (data wpływu 28.10.2005 roku) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik o zajęcie stanowiska w sprawie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania przyznanego od Wojewody ... za rzeczywistą szkodę poniesioną w wyniku przymusowego wykupu nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstw rolnych.
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uznała Pani, że otrzymaneodszkodowanie zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 ze zm.). Organ podatkowy I instancji, po rozpatrzeniu w/w pisma, wydał postanowienie Nr PB/415/134/05/AM z dnia 19.01.2006 roku, w którym stwierdził, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosła Pani zażalenie z dnia 26.01.2006 roku (data wpływu 27.01.2006 roku), w którym stwierdzone zostało, iż odszkodowanie w wysokości 8882,00 zł. przyznane zostało na podstawie art. 160 § 3 i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w wysokości rzeczywistej szkody.

Podatniczka w drodze darowizny otrzymała nieruchomość położoną w ... o pow. 0,9230 ha. Następnie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Z. z dnia 11.08.1978 roku w związku z ustawą z dnia 24.01.1968 roku o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. z 1968 roku, Nr 3, poz. 14 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26.03.1968 roku w sprawiezasad i trybu przeprowadzenia licytacji nieruchomości w/w nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. W roku 2003 Podatniczka uzyskała decyzję Wojewody ... stwierdzającą, iż decyzja Prezydenta Miasta Z. o numerze ... z ....1978 roku wydana została z naruszeniem prawa.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po przeanalizowaniu akt sprawy wyjaśnia, iż z zgodnie z art. 21. ust. 1, pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowaniawywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z prawem pierwokupu. Zgodnie ze stanem faktycznym zaprezentowanym w Pani zażaleniu oraz decyzji Wojewody ... Nr... z dnia 27 maja 2003 roku otrzymane odszkodowanie wypłacone zostało Pani jako dawnemu właścicielowi, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji na podstawie, której przejęto na własność Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, a podstawą prawną przyznania przedmiotowego odszkodowania stanowił art. 160 § 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2004 roku. W myśl w/w unormowania Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 tej ustawy, albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba, że poniosła winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Z kolei powołane wyżej przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego regulują tylko możliwość wystąpienia strony o odszkodowanie w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji, nie wskazują jednak wprost wysokości odszkodowania lub zasad jego ustalania.

Z uzasadnienia decyzji Wojewody ... przyznającej Pani przedmiotowe odszkodowanie wynika, iż jego wysokość została ustalona na podstawie szacowania poniesionej rzeczywistej szkody, a nie wynika wprost z przepisów rangi ustawowej, ani z przepisów wydanych na podstawie ustawy. W związku z powyższym otrzymane przez Panią odszkodowanie niebędzie korzystać ze zwolnień na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lub pkt 29 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
A zatem stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik zawarte w zaskarżonym postanowieniu jest prawidłowe.
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30-tu dni od daty jej doręczenia.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY