Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce jawnej?

sygnatura: PBB3-4117/3-0003/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-03-10

słowa kluczowe:spółka jawna, sprzedaż, sprzedaż udziałów, udział w spółce jawnej, wkład

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 03.01.2005 r. wniesionego przez .... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego ... z dn. 23.12.2005 r. Znak: ... stwierdzające, iż nieprawidłowe jest stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dn. 28.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży części udziałów w spółce jawnej:? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dn. 28.09.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik był właścicielem 50% udziałów w spółce jawnej. Dn. 01.03.2005 r. podatnik dokonał sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów dwóm osobom, każdej po 24%.W dniu sprzedaży osoby kupujące zapłaciły za te udziały po 5 000,00 zł, a pozostałe kwoty tj. po 245 000,00 zł zobowiązały się zapłacić do dn. 31.12.2020 r.W związku z zaistniałą sytuacją podatnik powziął wątpliwość, czy powstał obowiązek podatkowy i czy należało sporządzić PCC1 (opłatę cywilnoprawną uiścił notariusz).Zdaniem podatnika, w opisanej przez niego sytuacji ma zastosowanie przepis art. 17 pkt 6a ustawy PDOF.Pismem z dn. 14.10.2005 r. podatnik doprecyzował swój wniosek z dn. 28.09.2005 r. formułując pytanie: ?czy w związku ze sprzedażą udziałów w spółce jawnej powstał obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.?Postanowieniem z dn. 23.12.2005 r. Znak: ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dn. 28.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży części udziałów w spółce jawnej jest nieprawidłowe.Postanowienie to skutecznie doręczono dn. 29.12.2005 r. Pismem z dn. 03.01.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na to postanowienie podnosząc, iż zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Spółka jawna, której udziały zostały sprzedane na rzecz dwóch nowych wspólników jest spółką handlową ?osobową. Również art. 30b cytowanej ustawy określa, iż podatek należy się od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną. Pismem z dn. 08.02.2006 r. podatnik uzupełnił wniesione zażalenie i przytoczył brzmienie art. 21 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, iż ?(...) przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej (do której spółka jawna się zalicza) do wysokości wniesionych udziałów w spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej są wolne od podatku dochodowego. Sprzedaż udziałów nie przekracza wniesionych udziałów, a ponadto jestem w dalszym ciągu wspólnikiem spółki, która nadal prowadzi działalność gospodarczą.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia stwierdza, co następuje:

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. A zatem jest możliwa sprzedaż przez wspólnika udziałów w spółce jawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Z uwagi na fakt, iż w ww. przepisie ustawodawca używa zwrotu w ?szczególności? przyjąć należy, że katalog praw majątkowych jest otwarty, a zatem jest możliwe zaliczenie do niego także innych praw majątkowych nigdzie w ustawie nie wymienionych. Do takich praw należy zaliczyć sprzedaż osobom trzecim przez wspólnika spółki jawnej praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce.Przychód uzyskany ze sprzedaży praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce powinien zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna co prawda jest spółką prawa handlowego ale nie posiada osobowości prawnej. Dlatego sprzedaż osobom trzecim przez wspólnika spółki jawnej praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej jako przychód nie wymieniony w art. 17 ust. 1 ww. ustawy nie jest przychodem z kapitałów pieniężnych.Z tego też względu w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Odpowiadając na wniosek podatnika, iż w sprawie powinien mieć zastosowanie przepis art. 21 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż przepis ten dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego przychodu otrzymanego w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej, a zatem nie dotyczy sytuacji w której podatnik dokonuje sprzedaży praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY