Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zastosować 50 % koszty uzyskania przychodu z tytułu uzyskania przychodu z praw autorskich w związku z udostępnianiem własnego wizerunku?

sygnatura: PBB3-4117/3-008/2006

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-03-27

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, prawa autorskie

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 09.01.2006 r. wniesionego przez ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 05.01.2006 r. Znak: ... stwierdzające, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dn. 08.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:1) zastosowania 20 % kosztów uzyskania przychodu w przypadku reklamowania firmy ?X? poprzez noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, umieszczanie na odzieży sportowej, sprzęcie sportowym oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy jest prawidłowe,2) zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udostępniania wizerunku jest nieprawidłowe.? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dn. 08.10.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z osiąganymi wynikami sportowymi podatnik nawiązał współpracę z firmą, z którą zawarł umowę zlecenia.Zgodnie z zawartą umową podatnik:
- reklamuje firmę ?X? poprzez noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, umieszczanie na odzieży sportowej, sprzęcie sportowym oraz samochodzie nazwy reklamowanej firmy,
- udostępnia swój wizerunek firmie ?X? włącznie z przeniesieniem praw autorskich i praw do publikacji zdjęć w celach reklamy i promocji firmy ?X?.Podatnik podkreślił, iż za każdą z tych czynności zostało ustalone odrębne wynagrodzenie.
Zdaniem podatnika, do czynności polegających na reklamowaniu podmiotu gospodarczego powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 %, gdyż są to typowe czynności z zakresu art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w stosunku do udostępniania wizerunku w ramach praw autorskich powinny zostać zastosowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 %.Postanowieniem z dn. 05.01.2006 r. Znak: ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dn. 08.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:
1) zastosowania 20 % kosztów uzyskania przychodu w przypadku reklamowania firmy ?X? poprzez noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, umieszczanie na odzieży sportowej, sprzęcie sportowym oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy jest prawidłowe,
2) zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udostępniania wizerunku jest nieprawidłowe.Pismem z dn. 09.01.2006 r. podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udostępniania wizerunku.
Zdaniem podatnika, wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku powinno być na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowane jako szczególny przypadek przychodu z praw majątkowych w stosunku do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.Na poparcie swojego stanowiska powołał pismo Urzędu Skarbowego w Płocku z dn. 06.10.2004 r. (UPO-443/233/04/EN/AM).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe) (art. 1 ust. 2 cyt. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Przedmiotem prawa autorskiego jest zatem utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być odróżniane od materialnego nośnika, na którym zazwyczaj jest utrwalane. Przepis art. 1 ust. 1 posługuje się syntetyczną definicją utworu w sposób generalny określając konieczne cechy wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Wytwór niematerialny, aby uzyskać kwalifikację ?utworu? w rozumieniu art. 1 ust. 1 komentowanej ustawy, powinien wykazać następujące cechy:
1) stanowić rezultat pracy człowieka - twórcy,
2) stanowić przejaw działalności twórczej, a więc uzewnętrzniony rezultat działania twórcy o charakterze kreacyjnym,
3) mieć indywidualny charakter.( J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple ?Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?, Dom Wydawniczy ABC,1995 r., s. 48-49).W świetle art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna, co wynika z samej natury procesu twórczego. Nabycie praw autorskich przez twórcę następuje ex lege wraz ze stworzeniem utworu i jest rezultatem nie aktu prawnego, lecz aktu realnego, określonych czynności faktycznych, psychofizycznych. (op. cit. s. 99).
Ochrona tego prawa przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. (art. 1 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Stwierdzić należy zatem, iż osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wizerunku.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 cyt. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyrażonego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Przepis ten ma zatem charakter szczególny, gdyż nie dotyczy ochrony autora lub utworu, lecz zawiera postanowienia w istocie ograniczające swobodę wypowiedzi twórczej, głównie ze względu na poszanowanie dóbr osobistych chronionych prawem powszechnym. (op. cit. 384-385). Przy czym termin ?wizerunek? w rozumieniu art. 81 oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub danych osób) (op. cit. 386).Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż zawarł on umowę zlecenia na podstawie której pobierał wynagrodzenie m. in. za udostępnienie swojego wizerunku włącznie z przeniesieniem praw autorskich i praw do publikacji zdjęć w celach reklamy i promocji.Zgodnie z dyrektywą interpretacyjną zawartą w art. 65 § 2 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Jak już wcześniej wskazano przedmiotem prawa autorskiego jest utwór; wizerunek nie jest utworem. Ponadto prawa autorskie przysługują jedynie twórcy utworu. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika nie wynika, żeby podatnik sam był twórcą np. zdjęć fotograficznych, czy też filmów reklamowych ze swoim udziałem.
Zatem w ww. umowie zlecenia nie mamy do czynienia z prawami autorskimi.Jak wynika, z pisma Resortu Kultury z dn. 14.11.2002 r. zn. DP/WPA.024/409/02 ?(...) wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawo do wizerunku jest kategorią odrębną od praw pokrewnych. Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie może być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z artystycznego wykonania, bowiem osoba, której wizerunek jest wykorzystywany, nie jest traktowana jako artysta wykonawca.?
Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami ? określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Zatem warunkiem zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów jest ustalenie, że konkretny przychód jest przychodem osiągniętym z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. A jak już wcześniej wskazano podatnik nie jest twórcą własnego wizerunku.
Zatem za chybione uznać należy wywody podatnika, iż udostępnienie własnego wizerunku wchodzi w zakres art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkującego zastosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów przez twórcę w związku z uzyskaniem przychodu z praw autorskich.
Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż podatnik z tytułu zawarcia umowy zlecenia z firmą ?X? w tym za udostępnienie swojego wizerunku uzyskuje przychód z działalności wykonywanej osobiście.
Art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście,W myśl art. 13 pkt 8 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.
Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu określonego m. in. w art. 13 pkt 8 - koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Powołana przez podatnika interpretacja Urzędu Skarbowego w Płocku z dn. 06.10.2006 r. Znak: DP/WPA.024/409/02 nie znajduje zastosowania w nin. sprawie, gdyż interpretacja ta rozstrzyga jedynie kwestię zaszeregowania przychodu, nie rozstrzyga natomiast problemu kosztów uzyskania przychodu z tego źródła.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY