Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki i jej dewastacji korzysta ze zwol. od pdof?

sygnatura: PD-3/4117/i-76/05/J

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-02-03

słowa kluczowe:odszkodowania, utracone korzyści (lucrum cessans)

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z zażaleniem z dnia 24.11.2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 10.11.2005 roku Nr PD/415-124/05/R1 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawapodatkowego dotyczących podatku dochodowego odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

U Z A S A D N I E N I E

W przedmiotowej sprawie w dniu 26.09.2005 roku (data wpływu 27.09.2005 roku) zwróciła się Pani do Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania otrzymanego odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki i jej dewastację.
Organ podatkowy I instancji, po rozpatrzeniu w/w pisma, wydał postanowienie Nr PD/415-124/05/R1 z dnia 10.11.2005 r., w którym stwierdził, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wniesione zostało zażalenie z dnia 24.11.2005 roku, w którym zarzuca Pan, iż otrzymane postanowienie oparte zostało na błędnym założeniu, iż otrzymane odszkodowanie będzie dotyczyło korzyści, którepodatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ponadto uznał Pan, iż Urząd Skarbowy błędnie zakwalifikował odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki i jej dewastację jako opodatkowane zgodnie z art. 21, ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2005 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po przeanalizowaniu akt sprawy wyjaśnia, iż Organ I instancji prawidłowo powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym mówiące o tym, iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m. in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód. Napodstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odszkodowania wypłacane na podstawie wyroku sądowego, z wyjątkiem odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Żeby rozstrzygnąć kwestię opodatkowania kwoty, będącej odszkodowaniem, azasądzone ewentualnym wyrokiem Sądu należy ustalić jaki rodzaj szkody został pokryty tym odszkodowaniem. Szkoda rozpatrywana jest jako uszczerbek o charakterze majątkowym, może mieć w świetle przepisów k.c. postać dwojaką. Może obejmować stratę, jakiej doznaje mienie poszkodowanego - wskutek doznania tej straty poszkodowany staje się uboższy niż był dotychczas, tzw. szkoda rzeczywista., ponadto może obejmować utratę korzyści, jakiej poszkodowany mógłby się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wskutek doznania tej postaci uszczerbku poszkodowany nie staje się bogatszy, jakkolwiek mógł liczyć nawzbogacenie się. Wyjątek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b dotyczy tylko odszkodowania w zakresie utraconych korzyści i podlega ono opodatkowaniu. Reasumując Organ podatkowy bez wyroku sądowego nie jest w stanie dokonać prawnej kwalifikacji otrzymanego odszkodowania. Należy także zaznaczyć, iż jeżeli odszkodowanie będzie przyznane na podstawie umowy lub ugody pozasądowej, bez względu na jego charakterbędzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze zawarte w zaskarżonym postanowieniu jest prawidłowe.
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30-tu dni od daty jej doręczenia.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY