Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jakim miesiącu powstanie przychód z tyt. wykonania robót budowlanych odebranych protokołem z 30 czerwca 2005 r., ujętych w fakturze VAT wystawionej w lipcu 2005 r.?

sygnatura: WB-PD/415-238/05/U

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2006-02-08

słowa kluczowe:data zapłaty, moment powstania przychodów, ulga budowlana

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku z dnia 28.09.2005 r. PD I 415/1B/23/93/JD/05, uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe

Uzasadnienie

W dniu 29.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym podatnik zwrócił się z zapytaniem, w jakim miesiącu powstanie przychód z tyt. wykonania robót budowlanych odebranych protokołem z 30 czerwca 2005 r., ujętych w fakturze VAT wystawionej w lipcu 2005 r. Zdaniem podatnika tak udokumentowany przychód powstanie w dniu wystawienia faktury w lipcu 2005 r. ? zgodnie z art. 14 ust. 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku, działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 28.09.2005 r. Nr PD I 415/1B/23/93/JD/05 stwierdził, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania postanowienia, stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2005 r. (uzupełnionym 20.09.2005 r.) jest nieprawidłowe, ponieważ uznał, iż w podanym stanie faktycznym, przychód powstanie w dniu 30.06.2005 r. ? stosownie do art. 14 ust. 1c wskazanej wyżej ustawy.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 14 ust. 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w sytuacji gdy podatnik:
1. jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz
2. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz
3. ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami
- za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa w ust. 1c (tj. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia ? w pozostałych przypadkach), nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.
Taki sposób ewidencjonowania przychodów przewiduje również § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).
Dla podatników podatku od towarów i usług terminy wystawiania faktur określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.). Według § 13 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i § 15.
Jak wynika z przepisu § 15 rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.
Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ww. ustawy dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.
W świetle ww. przepisów Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że w przypadku odebrania robót budowlanych 30 czerwca 2005 r. podatnik miał prawo wystawić fakturę VAT nie wcześniej niż 30 czerwca 2005 r. i nie później niż 30 lipca 2005 r., jeżeli przed tym dniem nie otrzymał całości lub części zapłaty.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż wystawiając w lipcu 2005 r. fakturę VAT podatnik nie naruszył wskazanych przepisów dot. podatku od towarów i usług, stąd też dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, udokumentowany tą fakturą przychód należało zaliczyć do przychodów miesiąca lipca, a nie miesiąca czerwca, jak przyjął błędnie organ I instancji.
W związku z tym należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku przez ppodatnika stanowisko jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Wobec wyżej przytoczonych argumentów, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku z dnia 28.09.2005 r. Nr PD I 415/1B/23/93/JD/05 rażąco narusza prawo, stąd też orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY