Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, koszty najmu lokalu wraz z kosztami mediów, eksploatacji i opłatami za telefony w tym lokalu , w sytuacji gdy lokal został wynajęty w ramach zawartej z kontrahentem umowy o współpracy do wyłącznej obsługi spraw i klientów kontrahenta?

sygnatura: 1463/WD/4117/1/3/312/05/06/EG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2006-02-21

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, najem


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.12.2006r. (data stempla pocztowego) Pana ......... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 23.11.2005r. nr 1425/033/415/27/05/MB stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pana....... wyrażonego we wniosku z dnia 31.08.2005r. uzupełnionym w dniu 14.11.2005r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów najmu lokalu wraz z kosztami mediów, eksploatacji i opłatami za telefony w wyżej wym. lokalu

? utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 31.08.2005r. Pan....... zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem uzupełnionym w dniu 14.11.2005r. o dokonanie interpretacji w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, kosztów najmu lokalu w budynku biurowym wraz z kosztami mediów (ogrzewania, klimatyzacji, wody, prądu itp.), eksploatacji i opłatami za telefony w wyżej wym. lokalu.Podatnik wyjaśnił, że lokal został wynajęty w ramach zawartej z kontrahentem umowy o współpracy do wyłącznej obsługi spraw i klientów kontrahenta, co stanowiło składową umowy o współpracy.

Zdaniem Pana...... zaliczenie w/w wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności w firmie .......jest możliwe.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 23.11.2005r. wydał postanowienie nr 1425/033/415/27/05/MB, w którym stwierdził, że unormowanie zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie świadczy o tym, że aby wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

W ocenie organu I instancji w ramach umowy zawartej ze Spółdzielnią .......Podatnik obowiązany był do podejmowania ściśle określonych zadań działając na rzecz i w imieniu Inwestora, tj. Spółdzielni. Zleceniodawca określił szczegółowe warunki realizacji umowy i wydał dyspozycję m.in. organizację Biura Obsługi i Sprzedaży Inwestycji w ściśle określonym miejscu służącym jego celom.

Zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu koszty najmu i eksploatacji Biura Obsługi i Sprzedaży Inwestycji związane są z działalnością Spółdzielni, a nie Pana.... jako przedstawiciela Spółdzielni organizującego dla jej potrzeb Biuro Obsługi. Powyższe koszty mogły mieć wpływ na przychody kontrahenta, gdyż prowadzona przez Podatnika działalność gospodarcza dotyczyła innego zakresu czynności, co wynika z zawartej ze Spółdzielnią umowy o współpracy, zgodnie z którą Podatnik zobowiązany był do organizacji Biura Obsługi i Sprzedaży Inwestycji działającego na rzecz i w imieniu Spółdzielni.

Zgromadzony w sprawie materiał nie dowodzi, aby Pan...... działający w firmie.... wykonywał czynności związane z obsługą klientów Spółdzielni oraz koordynował działania inwestycyjne.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że stanowisko zajęte przez Podatnika we wniosku jest nieprawidłowe.

Na w/w postanowienie z dnia 23.11.2005r. nr 1425/033/415/27/05/MB Pan.... złożył zażalenie, w którym wnosi o jego zmianę, gdyż uważa, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów najmu lokalu wraz z kosztami mediów, eksploatacji i opłatami za telefony jest prawidłowe.

Swoje stanowisko uzasadnia tym, że umowa z 24.04.2003r.uzależniała wynagrodzenie ..... od skutecznego przygotowania, realizacji i sprzedaży inwestycji w sposób określony jako udział w zysku z inwestycji i zobowiązywała Podatnika do współpracy ze Spółdzielnią...... w zakresie przyczyniającym się do sukcesu inwestycji.Podaje, że Spółdzielnia zleciła w umowie organizację Biura Obsługi i Sprzedaży Inwestycji, w którym Pan.....organizował spotkania z firmami projektowymi, geodezyjnymi i wykonawczymi.

Cytuje postanowienia § 3 ust. 3 umowy z dnia 24.04.2003r. stosownie do których, Inwestor finansować będzie z rachunku, koszty i nakłady projektowe związane z inwestycją, koszty budowy, pozwoleń (...) za wyjątkiem kosztów Biura Sprzedaży i kosztów promocji i reklamy, które będą finansować firmy współpracujące?.

W związku z powyższym na podstawie otrzymanych faktur VAT Pan......opłacał czynsz, koszty mediów, eksploatacji i telefonów w wynajętym lokalu.Wyjaśnia jednocześnie użyte sformułowania ?W imieniu i na rzecz Inwestora? zwracając szczególną uwagę na kwestię własności nieruchomości, która warunkowała to, że firma...... za każdym razem działała w zakresie zapisów umowy i w związku z inwestycją, ale stroną wynegocjowanych umów, ustaleń i decyzji mogła być tylko Spółdzielnia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia stwierdza, że stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 23.11.2005r. jest słuszne.

Podatnik prowadząc jednoosobową firmę ....... w zakresie doradztwa inwestycyjnego, medialnego, reklamowego oraz usług negocjacyjnych w dniu 24.04.2003r. zawarł ze Spółdzielnią....... umowę o współpracy dotyczącą działań organizacyjnych, koordynacyjnych, doradczych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji planowanej w Warszawie pomiędzy ulicami ..... i ......

Do zadań..... należało podejmowanie działań m.in. w zakresie prowadzenia marketingu oraz komercjalizacji inwestycji i w ramach tego zadania Zleceniodawca zlecił w umowie organizację Biura Obsługi i Sprzedaży Inwestycji działającego na rzecz i w imieniu Inwestora ? Spółdzielni.....

W wyniku działań prowadzonych przez........ Spółdzielnia podpisała umowę o zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym? ze ...... z siedzibą w Warszawie.

W dniu 29.07.2003r. Prezes Spółdzielni.......powołując się na postanowienia umowy o współpracy z dnia 24.04.2003r. i postanowienia umowy z ....... wydał dyspozycję Panu ...... prowadzącemu działalność pod firmą.....wynajęcia w budynku .....powierzchni biurowej na potrzeby Biura Obsługi Inwestycji i Biura Obsługi Klienta.

W związku z powyższym.......wynajął od sierpnia 2003r. powierzchnię we wskazanej przez Spółdzielnię..... lokalizacji, co służyło koordynacji działań inwestycyjnych z ........ oraz obsłudze klientów Spółdzielni zainteresowanych inwestycją.

W wyniku działań........ i ....... Spółdzielnia.......uzyskała Decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z zatwierdzeniem projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę.

W dacie rozwiązania przez Spółdzielnię umowy z ....... i z....... została rozwiązana umowa najmu powierzchni biurowej na potrzeby Biura Obsługi Inwestycji i Biura Obsługi Klienta w budynku....../ w Warszawie.

Stosownie do postanowień umowy najmu do pokrywania kosztów najmu lokalu, mediów, eksploatacji i opłat za telefony zobowiązany był Pan....., które dokonywane były na podstawie otrzymanych faktur VAT.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W/cyt. przepis wprowadza generalną zasadę uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów. Podstawą zawsze jest ocena związku wydatku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz możliwością osiągnięcia przychodów. Gramatyczna wykładnia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem, że mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że koszty najmu, mediów i eksploatacji lokalu przeznaczonego na Biuro Obsługi i Sprzedaży Inwestycji Spółdzielni...... nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pana.....w zakresie doradztwa inwestycyjnego, medialnego, reklamowego oraz usług negocjacyjnych, pozostają również bez wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu Podatnika - nie mogą więc stanowić kosztów uzyskania przychodów firmy.......

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY