Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania spadku po zmarłym rodzicu.

sygnatura: PB I-3/4150/IN-16/US/2006/PM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-02-20

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, spadek

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty z dnia 4 stycznia 2006 r., znak pisma US I/415-89-189/05/ZDB.

Z przedstawionego we wniosku z dnia 8 listopada 2005 r. stanu faktycznego wynika, iż płatnik ma wypłacić zobowiązanie należne po zmarłym pracowniku. Zgodnie z postanowieniem Sądu, spadek po zmarłym nabył pełnoletni syn.
Zdaniem wnioskodawcy na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki płatnika, ponieważ przedmiotowe świadczenie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2005 r. Nr US I/415-89-189/05/ZDB, nie podzielił stanowiska strony w sprawie stwierdzając, iż dla spadkobiercy zmarłego pracownika wypłata ta stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353) do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71 ustawy: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice.
W myśl art. 68 ust. 1 pkt 1-3 wyżej cytowanej ustawy - dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: do ukończenia 16 lat, do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
Art. 68 ust. 2 stanowi natomiast, że jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Zatem, dla osoby dziedziczącej na mocy postanowienia sądu o nabyciu spadku (jak ma to miejsce w przedstawionym stanie faktycznym), uposażenie należne zmarłemu pracownikowi stanowić będzie majątek spadkowy tylko w sytuacji, gdy nie będzie osób uprawnionych, o których mowa w powołanym art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Tylko wtedy prawa te staną się przedmiotem opodatkowania, do którego zastosowanie znajdą regulacje zawarte w ustawie z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 1997r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) Prawa majątkowe z tytułu uposażenia po zmarłym pracowniku stanowią co do zasady przychody, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy są one wypłacane małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl powołanych przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Od przychodów tych zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 są obowiązane pobrać, /.../, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności /.../. Po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 42 ust. 2 płatnicy sporządzają imienne informacje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/8B).

Natomiast, w stosunku do syna, który jak stwierdził płatnik w złożonym wniosku oraz w myśl przytoczonych przepisów nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej, w/w prawa majątkowe (spadek) wchodzą do masy spadkowej na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku. W tej sytuacji na zakładzie pracy jako wypłacającemu te przychody nie ciążą obowiązki podatkowe poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, uznał jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY