Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy refundacja wymiany stolarki okiennej przekazana przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową podlega opodatkowaniu z innych źródeł?

sygnatura: PB I-3/4150/IN-724/2005/MK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-02-24

słowa kluczowe:dofinansowanie, doliczenie, stolarka okienna, źródła przychodu

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 grudnia 2005 r. Nr US I/1-415/21/2005, podzielając równocześnie stanowisko przedstawione przez podatnika.

Wnioskiem z dnia 26 października 2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. o interpretację przepisów prawa podatkowego.
Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.
W Pana mieszkaniu, na Pana zlecenie i z Pana własnych środków nastąpiła wymiana stolarki okiennej. Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej opłaca Pan podatek liniowy. Innych dochodów Pan nie uzyskuje. W latach 2004 i 2005 nie korzystał Pan z odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.
W tym stanie faktycznym skierował Pan zapytanie, czy refundacja wymiany stolarki okiennej w Pana mieszkaniu przekazana przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową podlega opodatkowaniu z innych źródeł.Pana zdaniem zwrot za wymianę stolarki okiennej nie podlega opodatkowaniu z innych źródeł i nie musi Pan tego przychodu wykazywać w zeznaniu podatkowym za 2005r.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2005 r. Nr US I/1-415/21/2005 nie podzielił Pana stanowiska w sprawie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003r. - podatek dochodowy od osób, na których ciążył nieograniczony obowiązek podatkowy, /.../ zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15 tej ustawy, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Z kolei, na podstawie art. 27a ust. 14 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Z powołanych przepisów wynika, iż jedynie podatnicy, którzy skorzystali z możliwości odliczenia wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej bądź z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, a następnie otrzymali zwrot części lub całość odliczonej kwoty będą zobowiązani - za rok, w którym nastąpił zwrot - do podatku należnego doliczyć odpowiednio kwotę, w wysokości w jakiej wcześniej została odliczona.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż dokonany przez spółdzielnię zwrot z funduszu remontowego kosztów wymiany okien nie stanowi dla członków tej spółdzielni przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż fundusz remontowy spółdzielni finansowany jest w całości ze składek członków.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie zapis art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy -Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY