Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wystawione przez podatnika rachunki "dokumentujące" jego wydatki związane z przejazadami do wynajmowanego mieszkania są wystarczającym dowodem na potwierdzenie wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu z najmu?

sygnatura: PBB3-415/9-90/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-02-28

słowa kluczowe:dochód z najmu, dokumentowanie wydatków, koszty uzyskania przychodów

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia .... 2005 roku (uzupełnionego pismem z dnia ... 2006 roku) wniesionego przez E... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia ... 2005 roku Znak:...stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika, ujętego we wniosku z dnia ... 2005 roku (uzupełnionym pismem z dnia ... 2005 roku), dotyczącego udokumentowania kosztów przejazdów z Katowic do Raciborza w związku z dojazdem do należącego do podatnika i wynajmowanego różnym najemcom mieszkania położonego w Raciborzu - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

W dniu ... 2005 roku do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia ...2005 roku.

Według przedstawionego w ww. pismach stanu faktycznego, podatnik uzyskuje przychody z najmu mieszkania położonego w Raciborzu. Do kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu podatnik zalicza wydatki związane z przejazdami najkrótszą trasą z miejsca zamieszkania do miejsca położenia wynajmowanego mieszkania, tj. Katowice-Żory-Rybnik-Racibórz-Katowice. Dotychczas wydatki te podatnik dokumentował rachunkami wystawionymi przez siebie, rozliczając ilość przejechanych kilometrów według wskaźnika zł/km. Podatnik nie rozliczał rachunków za tankowanie benzyny, które były znacznie wyższe od ilości przejechanych kilometrów. Ze względu na trudności w przedstawieniu dokumentów potwierdzających pobyt w Raciborzu związany z prezentacją mieszkania potencjalnym najemcom lub dokonywaniem uzgodnień technicznych z firmami w zakresie prac w tym mieszkaniu, podatnik potwierdzał ten fakt wystawionymi przez siebie rachunkami za przejazd do Raciborza.

Zdaniem podatnika, taki sposób dokumentowania wydatków związanych z przejazdami do miejsca położenia wynajmowanego mieszkania jest prawidłowy i daję podstawę do zaliczenia tych wydatków w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu.

Wydane w tej sprawie postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia ...2005 roku Nr ... odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie wynikającym z ww. wniosku z dnia ...2005 roku - w wyniku rozpatrzenia zażalenia podatnika - zostało uchylone postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia ... 2005 roku Znak: ... sprostowanym postanowieniem z dnia ...2005 roku.

Bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu wymogów proceduralnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wydał postanowienie z dnia ... 2005 roku Znak: ... stwierdzając, że stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku z dnia ... 2005 roku jest nieprawidłowe.

Na postanowienie to podatnik pismem z dnia ...2005 roku (uzupełnionym pismem z dnia ... 2006 roku) wniósł zażalenie żądając jego uchylenia w całości i uznania prawa do rozliczenia jego dojazdów do wynajmowanego lokalu według wskaźnika zł/km.

W złożonym zażaleniu podatnik:
- zarzuca, iż Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach postanowieniem z dnia ...2005 roku Znak: ... odmówił przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków,
- stwierdza, iż skoro Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach przez prawie 5 miesięcy nie wydał postanowienia w sprawie jego wniosku z dnia ... 2005 roku i nie powiadomił podatnika o przedłużeniu terminu wydania interpretacji - organ podatkowy związany jest stanowiskiem podatnika zawartym we wniosku,
- żąda wydania polecenia służbowego w ramach nadzoru administracyjnego Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach oraz przeprowadzenia weryfikacji zawodowej pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach biorących udział przy rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów nie uznawanych za koszt uzyskania przychodu, wymienionych w art. 23 tej ustawy. Sformułowanie "w celu osiągnięcia przychodu" oznacza, iż by określony wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Generalnie rzecz ujmując, kosztem uzyskania przychodu będą wszystkie wydatki, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, z których poniesieniem z dużym prawdopodobieństwem wiązać się powinno osiągnięcie przychodu. Nie oznacza to jednak, iż kwalifikacja wydatku do kosztu uzyskania przychodu uzależniona jest od przysporzenia przychodu. Dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu nie tylko wtedy, gdy jego poniesienie przyniosło efekt w postaci przychodu, ale również wówczas, gdy mógł przyczynić się do powstania przychodu, lecz z różnych przyczyn przychód ten nie wystąpił. Kosztem uzyskania będą również takie wydatki, które przyczynią się do zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu, co w efekcie pozwoli w przyszłości osiągnąć przychód z tego źródła.

Do tego by dany wydatek został uznany za koszt uzyskania przychodu koniecznym jest udokumentowanie jego poniesienia. Ciężar dowodu - zarówno co do poniesienia danego kosztu, jak i co do poniesienia go w celu uzyskania przychodu - spoczywa na podatniku. To on winien wykazać, że faktycznie poniósł dany wydatek, dokumentując ten fakt dowodami nie budzącymi wątpliwości i potwierdzającymi bezsprzecznie, iż wydatek został poniesiony.

Transakcje dokonywane z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą mogą być, na żądanie kupującego, potwierdzone rachunkiem lub fakturą VAT. Obowiązek potwierdzenia dokonania sprzedaży poprzez wystawienie stosownego dokumentu (rachunku lub faktury VAT) nakładają przepisy art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zatem, w sytuacji gdy osoba ponosząca wydatek w celu uzyskania przychodu może wykazać się dokumentem powszechnie i bezsprzecznie uznawanym za dowód poniesienia wydatków, to dla celów udokumentowania tego wydatku powinna taki dokument przedłożyć. W takim stanie rzeczy bezpodstawnym byłoby przyznanie mocy dowodowej rachunkom wystawionym przez podatnika na poniesione przez niego wydatki. Tym bardziej, iż przepisy podatkowe przewidują tylko w określonych przypadkach możliwość dokumentowania tzw. dowodami wewnętrznymi niektórych wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu. Taki przypadek nie występuje w przedmiotowej sprawie.

W przedmiotowej sprawie takim bezspornym dowodem będzie faktura wystawiona przez sprzedawcę paliwa. Tylko na jej podstawie można stwierdzić jednoznacznie czy dany wydatek został poniesiony.

Tym samym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach zasadnie postanowieniem z dnia ...2005 roku Znak: ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska podatnika dotyczącego udokumentowania przez niego własnymi rachunkami kosztów przejazdów do wynajmowanego mieszkania.

Przy czym należy zaznaczyć, iż w zaskarżonym postanowieniu nie został zanegowany sposób rozliczania kosztów przejazdów do wynajmowanego mieszkania a jedynie sposób dokumentowania tego wydatku.

Bezzasadnym, w niniejszym postępowaniu, jest zarzut podatnika dotyczący odmowy przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków.

Postanowienie, na które podatnik powołuje się, zostało wydane w innej sprawie niż przedmiotowa, a mianowicie w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok.

Niezależnie od powyższego, przepisy art. 14a Ordynacji podatkowej, w trybie których organ dokonuje interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie uprawniają organu do prowadzenia postępowania dowodowego. Jak wynika z treści niżej przytoczonych art. 14a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnosi się jedynie do określonego, sprecyzowanego przez wnioskodawcę, stanu faktycznego.

Zgodnie bowiem z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie - art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej.

Bezzasadnym jest również zarzut dotyczący terminu udzielenia interpretacji przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Zgodnie z treścią art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14a § 1, tj. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika (...) zawartym we wniosku. Powołany przepis nie precyzuje jednoznacznie, iż w terminie 3 miesięcy winno być wydane postanowienie zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przepis ten mówi ogólnie o wydaniu postanowienia; może to więc być także postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania czy też postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Ponadto informuje się, że zażalenie z dnia ... 2005 roku w części zawierającej żądania pana ...o "... wydanie polecenia służbowego w ramach nadzoru administracyjnego Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach ..." oraz przeprowadzenie weryfikacji zawodowej pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach zostało przekazane zgodnie z właściwością wynikającą z Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach do Wydziału Nadzoru Izby Skarbowej w Katowicach pismem z dnia ... 2006 roku Znak: ....

W świetle powyższego brak jest przesłanek do uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY