Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wartość nabytych przed założeniem działalności gospodarczej gruntów przez wzpólnika spółki cywilnej i wniesionych jako wkład niepieniężny do tej spółki stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży w ramach założonej w tym celu działalności gospodarczej?

sygnatura: WB-PD/415-216/05/U

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2006-01-13

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, działka pod budowę, grunty, sprzedaż nieruchomości

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.09.2005 r. Nr 32/PD/415/1-29/A05, uznające za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 28.07.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek (uzupełniony pismem z dnia 21.09.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym podatnik zwrócił się z zapytaniem, w jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość sprzedanych gruntów, które wniesione zostały jako wkład do nowo powstałej spółki cywilnej z przeznaczeniem ich do dalszej odsprzedaży.
Według podatnika grunty te stanowią dla spółki towary handlowe i ich wartość obciążać będzie koszty uzyskania przychodów w momencie ich sprzedaży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 28.09.2005 r. Nr 32/PD /415/1-29/A/05 stwierdził, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania postanowienia, stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Wydatki na zakup gruntów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, stanowią niewątpliwie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu tego przepisu

U podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej towary handlowe (w tym również wniesione do spółki cywilnej jako wkład niepieniężny) muszą być objęte ?spisem z natury? sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego i wpisane do księgi ? zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Z przepisu tego wynika również, iż podatnicy zobowiązani są do sporządzenia na koniec każdego roku podatkowego ?spisu z natury? niesprzedanych towarów i ujęcia go w księdze. Towary te, zgodnie z § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

W przypadku sprzedaży w ciągu 2005 roku części, bądź też całości towarów ujętych w remanencie początkowym (działek budowlanych), ich wartość będzie stanowić koszt uzyskania przychodów tego roku, ponieważ nie zostaną już ujęte w ?spisie z natury? sporządzonym na koniec roku podatkowego.

Zasady obliczania dochodu podatników prowadzących działalność gospodarczą i prowadzących księgę przychodów i rozchodów wynikają z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ust. 22 ? 24 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawartych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Wobec powyższego podatnik nie powinien w momencie sprzedaży gruntu dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jakichkolwiek zapisów po stronie kosztów, bowiem uwzględnienie wartości remanentu początkowego i końcowego przy wyliczaniu rocznego dochodu spowoduje, iż do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczona wartość gruntu, który został sprzedany w 2005 roku.
W związku z tym należy stwierdzić, że przedstawione przez podatnika stanowisko, zaakceptowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Wobec wyżej przytoczonych argumentów, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.09.2005 r. Nr 32/PD/415/1-29/A/05 narusza prawo, stąd orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY