Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak rozliczyć koszty związane z zakupem środka trwałego sfinansowanego częściowo środami pochodzącymi z dotacji?

sygnatura: PD-2/4117/i-72/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-01-23

słowa kluczowe:dotacja, koszty uzyskania przychodów, środek trwały

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 08.11.2005 r. Nr PB 415/130/05/MC w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - z uwagi na rażące naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06.10.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą pod nazwą Firma "..." opodatkowaną podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z możliwością skorzystania z dotacji na zakup środków trwałych z funduszy przed i poakcesyjnych firma "..." zleciła specjalistycznej firmie sporządzenie wniosków oraz biznesplanu. Kosztami sporządzenia wniosków oraz biznesplanu firma specjalistyczna obciążyła firmę Pana w następujący sposób:
- pierwsza faktura po wykonaniu usługi - uzgodniona kwota,
- druga faktura po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy dotacyjnej.
Wszystkie w/wym. wydatki ponoszone były ze środków własnych firmy "...".We własnym stanowisku wskazał Pan, że koszty poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania w firmie stanowią składnik ceny nabycia środka trwałego, natomiast koszty poniesione po oddaniu środka trwałego do używania stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.

W odpowiedzi na wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wydał w dniu 08.11.2005 r. postanowienie Nr PB 415/130/05/MC, w którym uznał przedstawione przez Pana stanowisko za prawidłowe.
Organ I instancji przywołał przepisy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym za przychody z działalności gospodarczej uważa się dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia.
Powołano ponadto art. 22 ust. 1, 22a-22o w/powoł. ustawy o podatku dochodowym, w myśl których odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego, którą to - w razie jego nabycia - zgodnie z art. 22g ust. 1 ustala się według ceny nabycia. Za cenę nabycia art. 22g ust. 3 uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone na dzień przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.Jak argumentuje organ I instancji - użycie przez ustawodawcę zwrotu "i inne" koszty oznacza, iż katalog wydatków poniesionych w związku z zakupem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty, tak więc mogą mieć miejsce inne, nie wymienione wprost w przepisie koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego środka oraz zostaną poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania.
Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik koszty sporządzenia wniosku o dotację, biznesplanu, opłat bankowych oraz opinii o innowacyjności inwestycji poniesione w celu pozyskania środków na zakup środków trwałych, jakoponiesione na zakup środków trwałych przed oddaniem ich do używania winny powiększyć wartość początkową środka trwałego.
Natomiast koszty związane z zakupem środków trwałych, poniesione po oddaniu ich do używania będą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku.

Dyrektor Izby Skarbowej, rozpoznając - w ramach nadzoru - sprawę zakończoną postanowieniem ostatecznym organu pierwszej instancji zważył conastępuje:
Stanowisko wyrażone w w/w postanowieniu nie odpowiada prawu materialnemu. Stanowisko to rażąco narusza art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Natomiast, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 56 nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d i 116. Z kolei w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a tej ustawy przewidziano zwolnienie przedmiotowe dochodów, jeżeli m. in. pochodzą od organizacji międzynarodowych ze środków bezzwrotnej pomocy.Dotacja z Unii Europejskiej przeznaczone na zakup środków trwałych wyczerpuje znamiona dochodu, o którym mowa w w/w przepisie. Stąd też nakładów poniesionych na sporządzenie wniosku na tę dotację nie może Pan w ogóle zaliczyć do kosztów podatkowych. Zapłaconej kwoty za wykonaną usługę za pomoc w uzyskaniu dotacji nie można zaliczyć do innych opłat, o których mowa w w/w przepisie art. 22g ust. 3.
Ustawodawca do "innych" opłat w rozumieniu tego przepisu zalicza np.: opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za wpis do księgi wieczystej itp. Tymczasem wynagrodzenie wypłacone specjalistycznej firmie za sporządzenie wniosków o dotacje oraz biznesplanu nie jest "opłatą" i nie stanowi ceny nabycia środka trwałego.
Z tych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.
Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczonapodatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY