Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wygrane rzeczowe w konkursie na najlepszego kierowcę Spółki, przekazane laureatom, stanowią przekazanie towarów na ich potrzeby osobiste, czy też związane są z prowadzoną przez Spółkę działalnością i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: P1-P-443/122/05

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2005-12-14

słowa kluczowe:dostawa towarów, nagrody w konkursach, wygrana

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 07.10.2005r. Nr PP/443/59d/05 sporne postanowienie utrzymuje w mocy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08.07.2005r. Spółka z o. o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonując swoją działalność statutową zatrudnia kierowców autobusowych. Co roku jako impreza towarzysząca świętu branżowemu - Dniu Pracownika Gospodarki Komunalnej - jest organizowany konkurs na najlepszego kierowcę Spółki. Nagrodami w konkursie są towary przekraczające wartość jednostkową 100 zł. (radioodbiorniki, artykuły gospodarstwa domowego itp.).

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka stwierdziła, że organizacja konkursu na najlepszego kierowcę Spółki mieści się w pojęciu kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż jej celem jest popularyzowanie dobrych wzorców osobowych, poprawa techniki jazdy i poziomu wiedzy kierowców, przez co poprawa wizerunku Spółki u pasażerów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatem wygrana jest równoważna ze świadczeniem ze stosunku pracy i nie stanowi przekazania towarów na potrzeby osobiste laureata.

Odnosząc się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile postanowieniem z dnia 07.10.2005r. Nr PP/443/59d/05 uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że nieodpłatne przekazanie pracownikom Spółki nagród, jako wygranej w organizowanym przez siebie konkursie, stanowi przekazanie towaru na cele osobiste pracownika, nie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. W konsekwencji czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na postanowienie z dnia 07.10.2005r. nr PP/443/59d/05 wniesiono zażalenie wskazując, że przekazane nagrody służą propagowaniu Spółki i prowadzonej przez nią działalności i nie mają absolutnie na celu obdarowywania pracowników w celu zaspokojenia ich potrzeb osobistych. W związku z powyższym Spółka wniosła o uznanie nagród nabywanych przez Spółkę w celu przekazania laureatom konkursu na najlepszego kierowcę, za koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a nie za przekazanie towarów na cele osobiste pracowników.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnia:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organizacji stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowniznyjeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2 w/w ustawy).

Natomiast przepis art. 7 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, że przepisu ust. 2 tego artykułu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Dyrektor Izby Skarbowej podziela stanowisko Spółki, zawarte we wniosku z dnia 08.07.2007r. oraz w zażaleniu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 07.10.2005r. nr PP/443/59d/05, że organizacja konkursu związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż jej celem jest popularyzowanie dobrych wzorców osobowych, poprawa techniki jazdy i poziomu wiedzy kierowców, przez co poprawa wizerunku Spółki u pasażerów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jednak samo wręczenie nagród zwycięzcom (pracownikom) stanowi przekazanie przez Spółkę towarów, które nie jest już związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż służy zaspokojeniu osobistych potrzeb pracowników. W tej sytuacji przekazanie nagród pracownikom jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1) cyt. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli Spółce w związku z nabyciem towarów przeznaczonych na nagrody przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku, w całości lub w części.

Równocześnie zaznacza się, że nie poddano ocenie załączonych do wniosku załączników, interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY