Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Interpretacja w sprawie zachowania wykorzystanych w okresie systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej odliczeń podatkowych w przypadku przeznaczenia wycofanych z kasy mieszkaniowej oszczędności na zakup materiałów do wykończenia lokalu mieszkalnego, zakupionego na rynku pierwotnym od developera bez wykończenia

sygnatura: 1401/FB/005-943/RS/05

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-14

słowa kluczowe:kasa mieszkaniowa, wycofanie oszczędności, wydatki mieszkaniowe

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z dnia 29.09.2005r. Nr 1438/DF1/415-126A/266/05/AS uznającego za nieprawidłowe Pani stanowisko, wyrażone we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji, w kwestii zachowania wykorzystanych w okresie systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej odliczeń podatkowych w przypadku przeznaczenia wycofanych z kasy mieszkaniowej oszczędności na zakup materiałów do wykończenia lokalu mieszkalnego, zakupionego na rynku pierwotnym od developera bez wykończenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


o r z e k a


odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 29.06.2005r, uzupełnionym pismem z dnia 21.09.2005r., zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zachowania prawa do wykorzystanej ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej m.in. w sytuacji gdy część środków wycofanych z kasy zostanie przeznaczona na wykończenie lokalu zakupionego od developera w stanie surowym. Z akt sprawy wynika, że w dniu 21.05.2001r. zawarła Pani wraz z mężem umowę o kredyt kontraktowy w Banku SA.W okresie gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej korzystała Pani z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.


We wniosku z dnia z dnia 29.06.2005r. podała Pani, że przeznaczając środki wycofane z kasy mieszkaniowej na zakup mieszkania od developera oraz na zakup materiałów potrzebnych do jego wykończenia, zachowuje Pani prawo do ulgi wykorzystanej z tytułu wydatków poniesionych w związku z gromadzeniem oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.


Postanowieniem z dnia 29.09.2005r. Nr 1438/DF1/415-126A5266/05/AS Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów uznał Pani stanowisko wyrażone w w/w wniosku za nieprawidłowe. W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu wskazał iż podatnik nie traci prawa do przedmiotowej ulgi, pod warunkiem, że w nieprzekraczalnym terminie do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, wydatkuje wycofane oszczędności zgodnie z celami systematycznego oszczędzania. Katalog celów mieszkaniowych, na które podatnik może przeznaczyć oszczędności systematycznie gromadzone w kasie mieszkaniowej, określony jest w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

W związku z tym iż w w/w katalogu ustawodawca nie wymienił, jako celu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, wydatków poniesionych na wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku, wydatkowanie wycofanych oszczędności na zakup materiałów do wykończenia lokalu mieszkalnego spowoduje utratę prawa do przedmiotowej ulgi, a tym samym powstanie obowiązek doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności z rachunku oszczędnościowo-kredytowego, kwot uprzednio odliczonych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.


Pismem z dnia 10.10.2005r. złożyła Pani zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29.09.2005r. Nr 1438/DF1/415-126A/266/05/AS.W uzasadnieniu zażalenia wskazuje Pani, że w dniu 29.06.2005r. wycofała Pani oszczędności z kasy mieszkaniowej po łącznym okresie oszczędzania 49 miesięcy. Wycofane środki to kwota 142.247 zł. Natomiast ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych przysługiwała Pani do wysokości obowiązującego limitu, czyli od oszczędności w kwocie 119.266 zł. W związku z tym nie zgadza się Pani ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego zawartym w zaskarżonym postanowieniu, że jeśli do końca 2005r. zakupi Pani lokal mieszkalny na rynku pierwotnym za kwotę 137.600 zł, a pozostałe 4.617 zł przeznaczy Pani na zakup białego montażu, którego to mieszkanie nie posiada, to straci Pani prawo do przedmiotowej ulgi w całości.


Rozpatrując sprawę w wyniku złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył co następuje:Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) (Dz.U. Nr134, poz. 1509) przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2002r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 01.01.2002r.Zaś przepis art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 stanowi, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z systematycznym gromadzeniem oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1070 ze zm.), a następnie:
1) wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
2) przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych.
Rozpatrując sprawę w wyniku złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył co następuje:Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) (Dz.U. Nr134, poz. 1509) przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2002r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 01.01.2002r.Zaś przepis art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 stanowi, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z systematycznym gromadzeniem oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1070 ze zm.), a następnie:
1) wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
2) przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu.Zatem jedynie w sytuacji, gdy wycofane oszczędności po upływie okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy, zostaną przez podatnika wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi, określonymi w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich wycofanie, podatnik nie traci prawa do przedmiotowej ulgi.Należy uznać za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego iż w w/w przepisie art. 8 ust. 2 ustawodawca nie wymienił, jako celu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, wydatków poniesionych na wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku. Zatem wydatkowanie wycofanych oszczędności na zakup materiałów do wykończenia lokalu mieszkalnego spowoduje utratę prawa do przedmiotowej ulgi.Jednak utrata prawa do ulgi, o której mowa w art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, a w konsekwencji obowiązek doliczenia, następuje jedynie w odniesieniu do tej części uprzednio dokonanych odliczeń, które odpowiadają kwocie oszczędności niewydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania w roku ich wycofania.


Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zwraca uwagę iż z akt sprawy wynika, że na rachunku kasy mieszkaniowej zgromadziła Pani oszczędności w wysokości 142.247 zł, a na zakup lokalu mieszkalnego wydatkowano 137.600 zł. Natomiast z ulgi podatkowej skorzystała Pani w wysokości odpowiadającej oszczędnościom w kwocie 119.266 zł (do wysokości obowiązujących limitów).Zatem, w opisanym wyżej stanie faktycznym należy uznać, że oszczędności wycofane z kasy mieszkaniowej w roku 2005, odpowiadające uprzednio dokonanym odliczeniom od podatku, zostały w całości wydatkowane w tym samym roku podatkowym na zakup lokalu mieszkalnego.


Wobec tego, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z dnia 29.09.2005r. Nr 1438/DF1/415-126A/266/05/AS nie narusza rażąco prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił odmówić zmiany tego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY