Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1.Czy Urząd Gminy jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie w jakim sprzedaje specyfikacje istotnych warunków zamówienia uczestnikom przetargów publicznych?
2.Jeżeli jest to czynność opodatkowana to według jakiej stawki VAT?
3.Jeżeli czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to jaki dokument powinien potwierdzać wykonanie tej czynności?

sygnatura: PP1/443-33/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2005-12-13

słowa kluczowe:przetarg, urząd gminy, zamówienie publiczne

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po przeanalizowaniu pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w  podatku od towarów i usług zawartej w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rykach z dnia 29 kwietnia 2005 roku, Nr U.S.IV-443/3/2005/VAT - zmieniam z urzędu powyższe postanowienie z uwagi na rażące naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy, jako jednostka organizacyjna gminy, organizująca przetargi dotyczące realizacji inwestycji gminnych, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rykach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) Urząd przekazuje odpłatnie oferentom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Cena obejmuje jedynie koszty jej wydruku oraz przekazania. Wnioskodawca zwrócił się zatem z pytaniem, czy w   świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przekazanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będące jednym z etapów zorganizowanego przetargu należy traktować jako czynności podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a Urząd jako podatnika tego podatku. Jednocześnie Strona wyraziła stanowisko, iż udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach procedury przetargowej nie jest dostawą towaru ani świadczeniem usług, a zatem nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Zatem w zakresie wykonywania tej czynności Urząd nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a na potwierdzenie jej wykonania powinien wystawić rachunek.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2005 roku Nr U.S.IV-443/3/2005/VAT uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów w związku z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stwierdził, iż organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług występują w podwójnym charakterze. Organy te są podatnikami podatku VAT, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podmiotami nie będącymi podatnikami VAT gdy realizują zadania nałożone na nie przepisami prawa. Zdaniem organu podatkowego zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest przekazanie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia za opłatą, jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Czynności wykonywane przez strony mają zatem charakter cywilnoprawny i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wg stawki podstawowej w wysokości 22%.

Po ponownej analizie całości materiału zebranego w przedmiotowej sprawie stwierdzam, iż stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rykach nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towar rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Czynność odpłatnego przekazania oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonywana zgodnie z  ustawą o zamówieniach publicznych jako czynność objęta zakresem statutowej (podstawowej) działalności danej jednostki budżetowej została sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako usługi ustawodawcze i  wykonawcze terenowych organów administracji publicznej (PKWiU 75.11.11- 00.20). Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy oraz § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy w  zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest specyficznym zbiorem dokumentów zawierającym m.in.: informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty, opis warunków udziału w postępowaniu. Stanowi ona istotny element każdego z trybów postępowania przetargowego i jest przekazywana odpłatnie zainteresowanemu złożeniem oferty. Cena za udostępnienie specyfikacji nie może przekraczać wysokości kosztów jej druku i przekazania (art. 42 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych). Celem przekazania nie jest osiągnięcie zysku a jedynie wypełnienie ustawowych obowiązków spoczywających na zamawiającym.

Wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie następuje w wyniku zawartej w tym celu odrębnej umowy o charakterze cywilnoprawnym. Jest to tylko jeden z elementów (etapów) postępowania prowadzonego w celu prawnie skutecznego zawarcia umowy przez dysponenta środków budżetowych, zgodnie z nałożonymi na niego obowiązkami ustawowymi. Wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie można wyodrębnić z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to jeden z wielu dokumentów związanych nieoderwalnie z procedurami zamówień publicznych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie jest samoistnym przedmiotem obrotu, nie związanym z  prowadzonym postępowaniem przetargowym. Tym samym nie jest ona również towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe nie podzielam stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rykach. Oceniając definicje i określenia zawarte w ustawie należy stwierdzić, iż nie obejmują one swym zakresem przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czynność ta nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a na potwierdzenie jej wykonania powinien zostać wystawiony rachunek.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia faktyczne i prawne orzekam jak w  sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w  Lublinie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY