Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów inwestycji w obcym środku trwałym po wygaśnięciu umowy najmu, w związku z fizyczną likwidacją ( demontażem ) tej inwestycji w obcym środku.

sygnatura: 1401/PD-4230Z-106/05/EL

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-15

słowa kluczowe:inwestycje w obcych środkach trwałych, likwidacja, strata, środek trwały

D E C Y Z J A


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.16 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6.10.2005r. Sp. z o.o. "A" , na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28 września 2005r. nr 1472/ROP1/423-238/235/05/PS w którym uznano stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe

o r z e k a

  • zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28 września 2005r. nr 1472/ROP1/423-238/235/05/PS,
  • uznać stanowisko Spółki z o.o. "A", przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2005r., o udzielenie pisemnej informacji w trybie art.14a § 1 Ordynacji podatkowej, za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e


Sp. z o.o. "A" pismem z dnia 03.08.2005r. złożyła wniosek do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej informacji w trybie art.14a Ordynacji podatkowej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2002r. podpisała umowę najmu powierzchni biurowej na czas określony. Poczynione w wynajętym budynku inwestycje były amortyzowane w okresie trwania umowy, jako inwestycje w obcym środku trwałym. Po wygaśnięciu umowy Spółka zaprzestała naliczać amortyzację. Obecnie zamierza zlikwidować nie w pełni umorzony środek trwały. W opinii Spółki strata powstała w wyniku likwidacji środka trwałego - inwestycji w obcym środku trwałym - stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art.16 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą).


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 28.09.2005r. nr 1472/ROP1/423-238/235/05/PS uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Zdaniem organu I instancji przepis art.16 ust.1 pkt 6 ustawy nie ma zastosowania do przedmiotowej sytuacji. W wyniku rozwiązania umowy najmu spółka dokonując zwrotu przedmiotu umowy właścicielowi zaprzestaje od następnego miesiąca dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku nie mamy do czynienia ze stratą amortyzowanego środka trwałego, lecz jego wydaniem właścicielowi. Straty wynikające ze zwrotu obcego środka trwałego, gdy nie zostały zamortyzowane wydatki na poniesione w nim inwestycje, może zrekompensować tylko właściciel nieruchomości na podstawie art.676 kodeksu cywilnego.


Spółka, na podstawie art.236 w związku z art.14a § 4 Ordynacji podatkowej, wniosła zażalenie na wyżej opisane postanowienie, zarzucając mu naruszenie art.16 ust. 1 pkt 6 w związku z art.16 a ust.2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wnioskując o jego zmianę oraz uznanie, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 03.08.2005r. jest prawidłowe. Spółka argumentuje, że umowa najmu nie przewidywała zwrotu nakładów przez wynajmującego, ale wyłącznie przez następnego najemcę. Z tych względów do czasu znalezienia nowego najemcy, nakłady nie zostały przekazane wynajmującemu ani zdemontowane. Obecnie nastąpiła zmiana stanu faktycznego opisanego we wniosku, która nie ma jednak wpływu na kwalifikację podatkową likwidacji środka trwałego - inwestycji w obcym środku trwałym. Nastąpił demontaż i fizyczna likwidacja zabudowy. Inwestycje w obcych środkach trwałych są, na mocy art.16 a ust.2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są środkiem trwałym. Do skutków podatkowych jego likwidacji zastosowanie będzie miał przepis art. 16 ust.1 pkt 6 ww. ustawy.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zarzutów odwołania zważył co następuje :


W myśl przepisu art.16a ust.2 pkt 1 ustawy do środków trwałych zalicza się również przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Stosownie do przepisu art.16 ust.1 pkt 5) ustawy nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.16h ust.1 pkt 1. Ograniczenia w tym zakresie wprowadza przepis art. 16 ust.1 pkt 6, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów straty poniesione w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Jeżeli zatem likwidacja środka trwałego następuje bez zmiany rodzaju działalności, wówczas strata z tego tytułu jest kosztem uzyskania przychodów. Poza sporem jest również kwestia, że przepis ten ma zastosowanie do inwestycji w obcych środkach trwałych, jako środka trwałego. W ustawie nie zostało natomiast zdefiniowane pojęcie "likwidacji" środka trwałego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w pojęciu tym mieści się fizyczne unicestwienie danego środka trwałego.
W przedmiotowej sprawie Podatnik we wniosku z dnia 3.08.2005r. przedstawiając stan faktyczny pisze, że zamierza zlikwidować nie w pełni umorzony środek trwały. W zażaleniu precyzuje, że nastąpił demontaż i fizyczna likwidacja środka trwałego - inwestycji w obcym środku trwałym. Przedstawiony stan faktyczny nie dotyczy zatem sytuacji gdy inwestycja w środku trwałym zostaje przekazana najemcy wraz z przedmiotem najmu.
Należy potwierdzić stanowisko podatnika, że w takim przypadku do inwestycji w obcym środku trwałym należy, w sytuacji gdy likwidacja ta następuje bez zmiany rodzaju działalności, stosować przepis art.16 ust.1 pkt 6.
Naniesienia dokonane w wynajmowanym obiekcie uległy fizycznej likwidacji, poprzez ich demontaż, a zatem zgodnie z art.16 ust.1 pkt 6 niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym, jako poniesioną stratę, należy uznać za koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem jej udokumentowania zgodnie z art.9 ust.1 ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY