Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Interpretacja w zakresie nabycia prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach praw nabytych z tytułu zakupu w 2002 r. od dewelopera nowowybudowanego mieszkania.

sygnatura: 1401/FB/005-358/AS/05

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-15

słowa kluczowe:kontynuacja ulgi budowlanej, wycofanie wkładu, zakup mieszkania

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 23.05.2005 r. nr 1437/ZI/423/165/MJ/05 uznające jako nieprawidłowe Pana stanowisko wyrażone we wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie nabycia prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach praw nabytych z tytułu zakupu w 2002 r. od dewelopera nowowybudowanego mieszkania, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


o r z e k a


- odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


U Z A S A D N I E N I E


Pismem z dnia 11.04.2005 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z prośbą o pisemną interpretację art. 27 a ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r. w kwestii dotyczącej możliwości uznania jako kontynuację odliczenia dokonanego przez Pana w zeznaniu za rok 2000 z tytułu wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, wpłat dokonanych przez Pana na zakup mieszkania u dewelopera na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży z grudnia 2002 r. Według Pana stanowiska przeniesienie wkładu budowlanego ze spółdzielni mieszkaniowej do dewelopera nie może być utożsamiane ze zwykłym wycofaniem wkładu ze spółdzielni. Konsekwencją tego Pana zdaniem jest brak obowiązku doliczenia do podatku kwot, które wcześniej zostały odliczone z tytułu ulgi budowlanej wynikającej z art. 27 a ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r.. Pana zdaniem zmiana spółdzielni na dewelopera stanowi kontynuację danej inwestycji, która uprawniała podatnika do kontynuacji odliczeń w latach 2002-2004.


Postanowieniem z dnia 23.05. 2005 r. nr 1437/ZI/423/165/MJ/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek uznał Pana stanowisko jako nieprawidłowe.Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stanął na stanowisku, iż podatnikowi przysługuje prawo do kontynuowania odliczeń od podatku wyłącznie z tytułu tej inwestycji w związku z którą poniósł wydatki przed dniem 1.01.2002 r. Zmiana spółdzielni mieszkaniowej na dewelopera nie stanowi kontynuacji inwestycji o której mowa w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Na powyższe postanowienie wniósł Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie zgadzając się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek. W zażaleniu powołuje się Pan na wyrok WSA z dnia 13.01.2005 r. sygn. Akt III S.A./Wa 365/04 w którym sąd uznał, iż przeniesienie wkładu budowlanego do innej spółdzielni mieszkaniowej nie może być traktowane na równi ze zwykłym wycofaniem wkładu ze spółdzielni i rezygnacją z celu mieszkaniowego.


Po rozpatrzeniu zażalenia i uzyskaniu opinii w tej sprawie z Ministerstwa Finansów Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza:Z dniem 1 stycznia 2002 r. nastąpiła likwidacja tzw. dużej ulgi budowlanej, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a-f i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.. Prawa nabyte zostały zachowane wyłącznie na zasadach określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.)Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2000 r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) podatnikom którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a-f) ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia 2004 r. Z akt sprawy wynika, iż w latach 2003 i 2004 nie kontynuował Pan inwestycji rozpoczętej przed 1.01.2002 r. a rozpoczął inwestować środki w zupełnie nową inwestycję u nowego dewelopera.Na gruncie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, iż wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe stanowią wyjątek od powszechności i równości opodatkowania, a co za tym idzie, jakakolwiek wykładnia rozszerzająca przepisów dotyczących w.w preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.


W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zmiana dewelopera nie jest kontynuacją tej samej inwestycji, do której podatnik nabył prawo przed 1.01.2002 r., w związku z tym nie skutkuje ulgą w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2003 i 2004.Przytoczony przez Pana wyrok wiąże tylko w jednostkowej sprawie i nie może stanowić wykładni prawa podatkowego.Podkreślić również należy iż przepisy dotyczące ulg mieszkaniowych tj. art. 27a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przewidywały nie tylko prawo podatnika do zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych, ale również obowiązek zwrócenia uprzednio dokonanych odliczeń, w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych przez ustawodawcę. Zgodnie zaś z art. 27 a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład budowlany to jest obowiązany doliczyć do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.


Mając na uwadze powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY