Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakich zasad podlegają opodatkowaniu jednorazowe nagrody wypłacane przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej?

sygnatura: PBB3-418/10-18/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-12-23

słowa kluczowe:nagrody, przychody z innych źródeł

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia ..... 2005 roku Nr .... stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowych nagród wypłacanych przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej i stwierdza, że stanowisko płatnika - B, zawarte we wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 roku, uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2005 roku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2005 roku do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek B.. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2005 roku.

Według przedstawionego w ww. pismach stanu faktycznego oraz załączonych do nich dokumentów, płatnik - B.. wypłaca jednorazowe nagrody pieniężne dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w przewidzianym cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej. Tryb ustalania osób oraz wypłacania nagród jest określony "Regulaminem Ogólnym", zgodnie z którym kwoty nagród ofiarowane dzieciom pracowników mają na celu udzielenie im wsparcia i ułatwienie dalszej nauki. Nagrody te przyznawane są, jak stwierdzono w regulaminie, w drodze konkursu (informacja o konkursie zawiera dane o wysokości nagród, o warunkach jakie muszą spełnić kandydaci ubiegający się o nagrodę, o adresie na który należy złożyć wniosek konkursowy oraz o dokumentach, które winne być dołączone do wniosku). Przy czym, jak stwierdza Spółka, przedmiotowych nagród nie można uznać za wygrane, bowiem nagrody te otrzymują wszystkie zgłoszone osoby, czyli brak jest elementu rywalizacji a kwota nagrody nie jest zależna od rankingu miejsc a jedynie od zakończonego etapu nauki za który nagroda przysługuje (inna za ukończenie szkoły średniej, inna za ukończenie studiów) oraz uzyskanie określonej oceny za wyniki w nauce.

Zdaniem płatnika przychody uzyskane z tytułu wypłacanych nagród należy zaliczyć, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z innych źródeł i nie stosować do nich unormowań zawartych w art. 30 ust. 1 tej ustawy.

Postanowieniem z dnia .... 2005 roku Nr .... Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż B... wypłaca omawiane nagrody na podstawie "Regulaminu Ogólnego", w drodze konkursu.

W celu prawidłowej interpretacji powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego koniecznym jest posiłkowo sięgnąć do słownikowej definicji słowa "konkurs", "konkurencja". Zgodnie z Słownikiem Wyrazów Obcych pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, rok wyd. 2001:
. konkurs, w potocznym rozumieniu tego słowa, to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną lub rzeczową.
. konkurencja, to współzawodnictwo; rywalizacja prowadzona przez wielu na tym samym polu.

Z opisanego przez płatnika stanu faktycznego wynika, iż konkurs organizowany przez Spółkę dla dzieci pracowników, nie ma cech imprezy konkursowej, zaś przyznawane nagrody nie mają charakteru wygranych w konkursie. Brak jest w nim elementu rywalizacji, współzawodnictwa, mającego na celu wyłonienie najlepszych uczniów lub studentów. Nagrody, w tej samej wysokości, otrzymuje każdy, kto spełni określone z góry warunki, czyli ukończy szkołę średnią lub studia wyższe oraz uzyska określony wynik w nauce.

W takim stanie faktycznym nie ma podstaw do zastosowania uregulowań zawartych w powołanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktującym m.in. o opodatkowaniu wygranych w konkursach.

Przedmiotowe nagrody otrzymane przez uczniów lub studentów należy zakwalifikować do innych źródeł przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować na zasadach ogólnych.

B.. Sp. z o.o., jako podmiot dokonujący wypłaty tych nagród, obowiązana jest - stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - sporządzić imienną informację PIT-8C o wysokości wypłaconych przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji oraz fakt, iż postanowienie Na-czelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia ... 2005 roku Nr ... rażąco narusza prawo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dokonał zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY