Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego, w sytuacji zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-67/IIUSŁ-B/2005/PM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2005-11-04

słowa kluczowe:korekta zeznania, odliczenie od dochodu, odsetki od kredytu

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 września 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 26 sierpnia 2005 r. Nr I/415-62-136/05/ZDB, odmawia zmiany ww postanowienia.

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2005 r. zwrócili się Państwo do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zaciągnęli Państwo w Banku BPH kredyt na zakup nowego mieszkania od dewelopera.
Jednocześnie wyjaśniają Państwo, że w latach 1997 - 2000, korzystali z dużej ulgi budowlanej z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
Wątpliwości Państwa dotyczą możliwości skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego, w sytuacji zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2005 r. Nr I/415-62-136/05/ZDB nie podzielił stanowiska strony w sprawie uznając, iż nie mogą Państwo złożyć korekt zeznań podatkowych za lata 1997 - 1998, z uwagi na wynikające z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przedawnienie zobowiązania podatkowego za te lata.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Uchwalona w dniu 21 listopada 2001 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) zlikwidowała odliczenia związane z wydatkami na własne potrzeby mieszkaniowe tzw. "dużą ulgę budowlaną", z wyjątkiem wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Jednocześnie jednak ustawa zakłada zachowanie do końca 2004 r. tzw. praw nabytych.
Natomiast od 1 stycznia 2002 r. stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dodanego na podstawie art. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy z 21 listopada 2001 r., od podstawy obliczenia podatku można odliczyć faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

  1) budową budynku mieszkalnego albo
  2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Skorzystać z ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na ten cel można w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące, zawarte w art. 26b ust. 2 ustawy, warunki:

  1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
  2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, iż dotyczy on jednej z w/w inwestycji,
  3) inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
  4) inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  a) o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
  5) do zeznania składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia płaconych odsetek od kredytów (pożyczek), podatnik dołączy oświadczenie według określonego wzoru o wysokości wszystkich poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku (druk PIT-2K).
  6) odsetki:
  a. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki),
  b. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  c. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  7) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  a. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  b. budowę budynku mieszkalnego,
  c. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  d. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
  e. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  f. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  g. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że korzystali Państwo z ulgi z tytułu wnoszenia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, a zatem z literalnego brzmienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogliby Państwo korzystać z ulgi odsetkowej.

Jednakże zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w przypadku, gdy podatnik, który korzystał z tzw. "dużej ulgi budowlanej", dokona korekty zeznania podatkowego za rok w którym korzystał z przedmiotowych odliczeń , w myśl art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz ureguluje zaległe zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, należy uznać, że podatnik faktycznie nie skorzystał z wymienionej powyżej ulgi podatkowej, bowiem poniósł finansowe konsekwencje związane z zapłaceniem za korygowany rok podatkowy niższego podatku.
Po spełnieniu tych warunków przestają istnieć negatywne przesłanki wymienione w art. 26 ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy do skorzystania z ulgi odsetkowej od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe.

Jednakże, jak słusznie zauważył organ podatkowy pierwszej instancji, mimo, iż przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie określają terminu do złożenia takiej korekty, to jednak prawo podatnika do tej czynności jest ograniczone czasowo.
Przepis art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej stanowi bowiem, iż zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia.
A zatem, korekta ta może zostać dokonana tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bowiem zobowiązanie to traci swój byt prawny przez przedawnienie. Złożenie deklaracji korygujących po upływie terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego nie może wywołać jakichkolwiek materialnoprawnych skutków prawnych.
Zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. przedawniło się zgodnie z art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa z końcem 2003 r., a za 1998r. z końcem 2004 roku, co oznacza, że za te lata nie przysługuje Państwu prawo do skorygowania zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie nie mają Państwo prawa do skorzystania z ulgi w postaci odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 1, stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY