Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diety i inne należności wypłacone kierowcom w transporcie krajowym i międzynarodowym z tytułu wykonywania podróży służbowych?

sygnatura: PBB3-415/9-81/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-11-15

słowa kluczowe:delegacja służbowa, diety, podróż służbowa (delegacja), podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa), podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja po-datkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 sierpnia 2005 roku (uzupełnionego pismami z dnia 23 i 30 września 2005 roku oraz 05 października 2005 roku) wniesionego przez Sp. z o.o. ..., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Ślą-skiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 19 sierpnia 2005 roku Nr .. stwierdzające nieprawidłowość stanowiska płatnika, ujętego we wniosku z dnia 22 czerwca 2005 roku, dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet wypłaconych kierowcom w transporcie krajowym i międzynarodowym z tytułu wykonywania podróży służbowych - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji stwierdzając, iż stanowisko płatnika dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet wypłaconych kierowcom w transporcie krajowym i międzynarodowym z tytułu wykonywania podróży służbowych - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 22 czerwca 2005 roku do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek Sp. z o.o. ..., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie wynika, iż Spółka - w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług spedycyjno-transportowych - zatrudnia kierowców w oparciu o umowę o pracę. Każda umowa o pracę zawarta z kierowcą wyraźnie określa stałe miejsce pracy (miejsce wykonywania pracy) - Ś.... Kierowcy wykonują zadania służbowe polegające na dostarczeniu/odebraniu towaru z punktu A do punktu B zgodnie ze zleceniem spedycyjno-transportowym otrzymanym od klienta. Kierowcy każdorazowo otrzymują od spedytora/dyspozytora polecenie wyjazdu służbowego, w którym określone jest miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz termin wykonania zadania służbowego. Kierowca otrzymuje przydział zleceń a następnie rozlicza się z tytułu wykonanego zle-cenia w bazie technicznej w Ś.... Kierowcy wykonują jazdy na różnych tra-sach, w zależności od zleceń klientów (nie są przypisani na stałe do jednej trasy).

Z tytułu wykonywanych podróży kierowcy otrzymują diety oraz zwrot kosztów noclegów zgodnie z uregulowaniami zawartymi:
- w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990),
- w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

Zdaniem płatnika, powyższe należności korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2005 roku Nr ... Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdził, że stanowisko płatnika jest nieprawidłowe.

Na postanowienie to płatnik pismem z dnia 31 sierpnia 2005 roku (uzupełnionym pismami z dnia 23 i 30 września 2005 roku oraz 05 października 2005 roku) wniósł zażalenie zarzucając mu błędną ocenę stanu faktycznego i prawnego. Na potwierdzenie zasadności swojego stanowiska w zakresie zastosowania zwolnienia do wypłacanych kierowcom diet i kosztów podróży płatnik powołał się na pisma Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, dołączając ich kserokopie do akt sprawy.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Tymi odrębnymi przepisami są wymienione przez płatnika i przywołane wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku.

W myśl postanowień art. 775 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Ponieważ przepisy prawa pracy nie zawierają definicji "stałego miejsca pracy" wskazanym jest przyjąć, iż do jego określenia, dla celów stosowania art. 775 Kodeksu pracy, powinno dojść w układach zbiorowych, regulaminach wynagradzania bądź w umowach o pracę zawieranych z pracownikami.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez płatnika wynika, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie o pracę - miejscem pracy (miejscem wykonywania pracy) kierowcy są Ś... Tam otrzymuje on przydział swoich zadań i polecenie wyjazdu służbowego. Oznacza to zarazem, iż zatrudnieni na podstawie stosunku pracy kierowcy - pracownicy świadczą swą pracę w ramach podróży służbowej.

W takim stanie rzeczy zasadnym jest zastosowanie zwolnienia wymienionego w cyt. powyżej art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do wypłacanych kierowcom diet i innych należności za czas podróży służbowej.

W związku z powyższym należało dokonać zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY