Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kto powinien opodatkować kwotę zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez Urząd Skarbowy od byłego pracodawcy?

sygnatura: PBB3-415/9-80/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-11-14

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, organ egzekucyjny, wynagrodzenie zaległe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.08.2005 r. wniesionego przez pana .... , na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 5.08.2005 r. Nr .... uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 1.06.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5.07.2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 8.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy wypłaconych przez organ egzekucyjny na podstawie wyroków sądowych- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 23.05.2005 r. m. in. pan ... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został przesłany zgodnie z właściwością miejscową do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu.Ww. pismo zostało uzupełnione pismem dnia 5.07.2005 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach oraz przedłożonych dowodów wynika, iż:
- pan ... do dnia 31.07.2003 r. był zatrudniony w PPRUiH,
- umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia w trybie art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 1#185; Kodeksu pracy (pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, tj. nie wypłacania wynagrodzenia za pracę),
- we wrześniu 2003 r. złożony został do Sądu Pracy w Zabrzu pozew o wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę,
- w dniu 16.10.2003 r. w ww. Sądzie zawarto ugodę z byłym pracodawcą,- ugoda z winy byłego pracodawcy nie została zrealizowana - zaległe wynagrodzenie zostało wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w Rybniku,
- w marcu 2005 r. podatnik od byłego pracodawcy otrzymał informację PIT - 11, w której wykazano kwotę zaległego wynagrodzenia w wysokości 8.849,28 zł wyegzekwowanego przez ww. organ egzekucyjny,
- uzyskane, w związku ze zbiegiem egzekucji, środki pieniężne z zajęcia rachunku bankowego powyższej firmy, przeznaczone zostały na wypłatę zaległego wynagrodzenia,
- w PIT - 11 były pracodawca wykazał część zaległego wynagrodzenia jako przychód równy dochodowi bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zdaniem podatnika uwzględnienie otrzymanej kwoty zaległego wynagrodzenia za pracę w rozliczeniu rocznym za 2004 r. spowodowało niedopłatę podatku dochodowego w znacznej kwocie. Należny podatek od zaległego wynagrodzenia, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien odprowadzić były pracodawca. Również były pracodawca jako płatnik winien uregulować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconej części zaległego wynagrodzenia za pracę.
Postanowieniem z dnia 5.08.2005 r. Nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 30.08.2005 r. pan ... wniósł zażalenie na ww. postanowienie.
Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy źródłem przychodów jest między innymi stosunek pracy.Z treści art. 11 ust. 1 tej ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód ze stosunku pracy został zdefiniowany w art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z jego treścią, do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 8 powołanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 31 nałożyła na płatników, będących zakładami pracy, obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy.Z powyższego wynika, iż tylko w przypadku gdy zakład pracy dokonuje faktycznej wypłaty wynagrodzenia jest płatnikiem, na którym ciążą obowiązki wynikające z powołanych powyżej przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przypadku, gdy zaległe wynagrodzenia wypłacone zostały podatnikowi dzięki działaniu Urzędu Skarbowego w Rybniku, bez względu na okoliczność, czy są to kwoty wynagrodzeń brutto, czy netto, pozostają poza dyspozycją ww. przepisów i tym samym w takiej sytuacji były pracodawca nie był obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż przepisy ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., nie nakładały na organ egzekucyjny obowiązku obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych należności, tj. wyegzekwowanych zaległych wynagrodzeń za pracę. Tym samym organ ten nie był płatnikiem tego podatku w rozumieniu cytowanego art. 8 Ordynacji podatkowej.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych były zakład pracy - PPRUiH, znając wysokość wyegzekwowanego świadczenia był jednak zobowiązany w terminie do końca lutego roku 2005 r. sporządzić i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienną informację wg ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego (wypłaconego lub postawionego do dyspozycji) w 2004 r. dochodu, której źródłem był stosunek pracy - tj. PIT-11.
W informacji tej płatnik - były pracodawca powinien wykazać wyegzekwowane przez organ egzekucyjny kwoty zaległych wynagrodzeń, bowiem źródłem tych świadczeń był stosunek pracy.

Mimo, że wyegzekwowana w 2004 r. kwota zaległego za 2003 r. wynagrodzenia została wypłacona w 2004 r., tj. po rozwiązaniu umowy o pracę, to jednak ma swoje źródło w istniejącym w przeszłości (tj. do 31.07.2003 r.) stosunku pracy i jest przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik otrzymujący zaległe wynagrodzenie za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zobowiązany jest - stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do rozliczenia się z właściwym miejscowo urzędem skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z tym, w zeznaniu rocznym za 2004 r. podatnik - pan ... ma obowiązek wykazania przychodu osiągniętego z przedmiotowego tytułu (na podstawie otrzymanej od byłego pracodawcy - PPRUiH informacji PIT-11) łącznie z przychodami uzyskanymi w 2004 r. z innych źródeł i obliczenia od sumy łącznych dochodów należnego podatku, zgodnie z obowiązującą w 2004 r. skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 tej ustawy. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych we wskazanym wyżej terminie na podatniku - panu ... ciążył obowiązek wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Mając na uwadze opisany wyżej sposób postępowania odnośnie zasad opodatkowania przychodów ze stosunku pracy (w przedmiotowym przypadku - zaległych wynagrodzeń) wypłaconych przez organ egzekucyjny, z którego wynika, iż obowiązek opodatkowania przedmiotowego dochodu spoczywa na podatniku, uznać należy, iż opodatkowaniu podlega wynagrodzenie faktycznie przez pracownika uzyskane w roku podatkowym.

Ponadto należy zauważyć, iż w 2004 r., zarówno były pracodawca, jak i organ egzekucyjny, nie mieli obowiązku odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszenia zaliczki o kwotę składki zdrowotnej na zasadach określonych w art. 32 ust. 3b tej ustawy, ponieważ nie byli płatnikami w rozumieniu art. 8 Ordynacji podatkowej.

W odniesieniu do zarzutów zawartych w zażaleniu z dnia 30.08.2005 r., że "organ egzekucyjny ma za zadanie egzekwować podatek dochodowy od płatnika tegoż podatku", oraz "że organ egzekucyjny w tym przypadku Urząd Skarbowy w Rybniku nie dopełnił staranności w egzekucji podatku od płatnika tj. firmy PPRUH", Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż jak wykazano powyżej, firma PPRUiH w 2004 r. nie była płatnikiem podatku dochodowego, wobec czego nie była obowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty zaległego wynagrodzenia oraz odprowadzenia jej do właściwego urzędu skarbowego. Dlatego też Urząd Skarbowy w Rybniku nie był uprawniony do egzekucji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od byłego płatnika.
Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 5.08.2005 r. Nr ... .

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY