Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód uzyskany z tytułu podziału prywatnego majątku między małżonkami z powodu rozwodu ( spłata jednego z małżonków przez drugiego ) dotyczący nieruchomości, której nabycie nastąpiło przed upływem 5 lat podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: 1463/WD/4117/2/1/218/05/EP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-10-05

słowa kluczowe:majątek wspólny małżonków, podział majątku, spłata, źródła przychodu

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 28.06.2005r. Znak: 1424/2150/4111/415/37/2/05 w sprawie udzielenia Pani ... pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 04.04.2005r. uzupełnionym pismami z dnia 02.06.2005r. i 23.06.2005r. stanu faktycznego wynika, że Pani ... wraz z mężem założyli w 2002r. spółkę cywilną , która działa do chwili obecnej. W 2003r. Podatnicy rozwiedli się i w oparciu o porozumienie między małżonkami Pani postanowiła w listopadzie 2005r. wystąpić ze spółki za uzyskanie w pieniądzu równowartości 50% aktywów po odliczeniu 50% zobowiązań na dzień likwidacji spółki.Podatnik poinformował, że działalność gospodarcza prowadzona jest w nieruchomości wspólnej, nabytej w drodze kupna we wrześniu 2001r. Część nieruchomości stanowi środek trwały firmy, tj. ok. 200 m2 budynków oraz ok. 250 m2 dodatkowego gruntu (razem 450 m 2). Całość nieruchomości wspólnej to 3.115 m2 grunt oraz budynki - mieszkalny i dwa gospodarcze.

Pan ... dokonujący spłaty na rzecz żony będzie dalej prowadził działalność gospodarczą w firmie jednoosobowej, która funkcjonuje od lutego 2004r.Pani ... wystąpiła z zapytaniem czy przychód uzyskany z tytułu podziału prywatnego majątku między małżonkami z powodu rozwodu (spłata jednego z małżonków przez drugiego) dotyczący nieruchomości, której nabycie nastąpiło przed upływem 5 lat, podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródło przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy.We wniosku z dnia 04.04.2005r. Podatnik wyjaśnił, że przychód ten nie wynika ze sprzedaży, a ze zniesienia współwłasności, a to powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych - 2%. Natomiast w uzupełnieniu w/w wniosku z dnia 02.06.2005r. Pani ... stwierdziła, że podział majątku dorobkowego małżonków jak i podział majątku likwidowanej spółki nie jest zniesieniem współwłasności w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.Podatnik poinformował, że w związku ze zniesieniem współwłasności i otrzymaną spłatą od męża nie następuje sprzedaż majątku na rzecz osób trzecich.

W dniu 28.06.2005r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydał postanowienie Nr 1424/2150/4111/415/37/2/05, w którym zauważa, że będąca przedmiotem zniesienia przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość nabyto, współwłasność nieruchomości w części stanowiła nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne, w części zaś nieruchomość wykorzystywaną na potrzeby działalności gospodarczej. W wyniku podziału majątku przedmiotowa nieruchomość przypadnie mężowi, Podatnik zaś otrzyma spłatę.

W związku z tym organ I instancji stwierdził, że w rozumieniu pojęcia "odpłatne zbycie" Pani ... uzyska korzyść stanowiącą przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) podlegający opodatkowaniu.

Zdaniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w przypadku zbycia części nieruchomości, która nie była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, zastosowanie będą miały przepisy art. 28 cyt. ustawy. Przychód z tego tytułu podlegał będzie opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast do ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej należy stosować przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. Ponadto organ I instancji stwierdził, iż nieprawidłowe jest stanowisko Podatnika aby opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych przychód uzyskany z tytułu podziału prywatnego majątku między małżonkami z powodu rozwodu (spłata jednego z małżonków przez drugiego). Podział majątku wspólnego powstałego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej nie stanowi bowiem przedmiotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu wniosku z dnia 04.04.2005r. uzupełnionego pismami z dnia 02.06.2005r. i 23.06.2005r. oraz w/w postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 28.06.2005r. stwierdza co następuje :

W przedmiotowej sprawie na skutek rozwodu ustała wspólność majątkowa małżonków Państwa ... . Pan ... , któremu w ramach podziału wspólnego majątku przypadły nieruchomości, dokonuje spłat na rzecz Pani ... .

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005r. przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że przychody z podziału majątku to zarówno wartość majątku jaki otrzymuje każdy z małżonków, jak również spłaty (dopłaty) otrzymywane przez jednego z nich z tytułu podziału wspólnego majątku.

Wobec powyższego podział prywatnego wspólnego majątku małżonków Państwa ... i spłata jednego z nich przez drugiego nie spowoduje powstania u Pani ... przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak stwierdził Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu.Spłata otrzymana przez Panią ... nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z w/w art. 2 ust. 1 pkt 5 w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydając zaskarżone postanowienie z dnia 28.06.2005r. Nr 1424/2150/4111/415/37/2/05 rażąco naruszył przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 28 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zauważa się, iż podział majątku wspólnego powstałego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej nie stanowi przedmiotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana lub uchylenie postanowienia organu pierwszej instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez Stronę.

W związku z tym, że postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu rażąco narusza prawo - należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Od niniejszej decyzji stosownie do art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY