Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody z tytułu dywidend wypłaconych w 2004 roku przez czeską spółkę s r. o. w Czechach udziałowcowi tej spółki - obywatelowi polskiemu, podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym czy należy je połączyć z dochodami z innych źródeł i opodatkować na ogólnych zasadach?

sygnatura: PBB3-415/9-69/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-10-11

słowa kluczowe:dywidendy, nieograniczony obowiązek podatkowy, przychody w walutach obcych, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zeznanie roczne

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika z dnia 26 lipca 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 15 lipca 2005 roku znak: PDII/4111-I-17/05 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika ujętego we wniosku z dnia 22.04.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 23.05.2005 roku oraz wyjaśnieniem złożonym 8.06.2005 roku, dotyczącego kwestii opodatkowania otrzymanej dywidendy z zysku czeskiej spółki w Czechach - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.04.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim wpłynął wniosek podatnika z dnia 22.04.2005 roku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku, piśmie z dnia 23.05.2005 r. jak również oświadczeniu złożonym do protokołu z dnia 8.06.2005 roku wynika, że w 2004 roku podatnik osiągnął dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, dochody z tytułu emerytury-renty krajowej oraz dochody z tytułu dywidendy wypłacone w dwóch ratach:w sierpniu i grudniu przez czeską spółkę s r. o. w Czechach, której jest udziałowcem. Dywidenda została opodatkowana w Czechach 15 % podatkiem, w związku z czym nie powinna być łączona z dochodami osiągniętymi w Polsce i wykazywana w zeznaniu podatkowym, lecz opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 4%, tj. w wysokości różnicy między stawką podatkową obowiązującą w Polsce (19%), a stawką obowiązującą w Czechach (15%).

W postanowieniu z dnia 15 lipca 2005 r. znak: PDII/4111-I-17/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

W zażaleniu podatnik wnosi o zmianę postanowienia organu pierwszej instancji, gdyż przychody z udziału w zyskach osób prawnych otrzymane przez obywatela polskiego, podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% i nie łączy się ich z przychodami z innych źródeł. Obowiązuje bowiem przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego interpretacja pozostająca w zgodzie z zasadą równości wobec prawa, zawartą w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, nie dopuszcza do zróżnicowania zasad opodatkowania wynikających z miejsca wypłaty dywidendy przez spółkę posiadającą siedzibę za granicą kraju. Nie jest to kryterium istotne w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego pozwalające różnicować zasady opodatkowania.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a tej ustawy).

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisanej 24 czerwca 1993 roku w Warszawie (opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 1994 roku Nr 47, poz. 189) w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Republice Czeskiej, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Czeskiej. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Republice Czeskiej.

Wyżej powołany art. 10 tej umowy dotyczy dywidend, przy czym określenie ,,dywidendy" oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. umowy dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Republice Czeskiej osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce, a art. 10 ust. 2 pkt 6 tej umowy dopuszcza także opodatkowanie dywidend w Republice Czeskiej i według prawa Republiki Czeskiej, w której spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, określając warunki i górne stawki podatku.Natomiast art. 27 ust. 9 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi: jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 (obliczenia podatku wg stopy procentowej wyliczonej, właściwej dla łącznej sumy dochodów), dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

A zatem w świetle powyższych przepisów stanowisko podatnika jest nieprawidłowe, a postanowienie organu pierwszej instancji zgodne z obowiązującym prawem.

Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP).

Osoby fizyczne znajdujące się w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej, tzn. oprócz dochodów uzyskanych ze źródeł przychodów położonych w Polsce osiągające również dochody ze źródeł położonych na terytorium Republiki Czeskiej, z tytułu tych dochodów podlegają opodatkowaniu na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych wg identycznych zasad, tj. z uwzględnieniem umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy tymi krajami. W związku z tym nie można mówić o naruszeniu, zagwarantowanej Konstytucją, zasady równości wobec prawa.

Powołany w odwołaniu przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy zryczałtowanego opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem wbrew jednoznacznej jego treści, nie może mieć zastosowania do opodatkowania dywidend uzyskanych za granicą, podlegających opodatkowaniu w kraju, na terytorium którego je uzyskano.

Stąd też brak jest przesłanek do uwzględnienia zażalenia i dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji, wobec czego organ odwoławczy orzekł jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY