Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przed uplywem 5 lat i przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego, będą zwolnione ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego?

sygnatura: PD II 415/186/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-10-14

słowa kluczowe:kredyt refinansowy

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 207 oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana X z dnia 11.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole z dnia 02.08.2005 r. Nr US/PD-I/1/24/98/2005 w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawartego we wniosku z dnia 08.06.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zwolnienia od 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 08.06.2005 r. Pan X zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zwolnienia od 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W złożonym wniosku wskazał, iż podatnik w dniu 21.04.2004 r. zakupił od dewelopera budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, za który zapłacił w całości z własnych środków przed podpisaniem aktu notarialnego. Pan X w dniu 24.09.2004 r. zaciągnął kredyt bankowy na refinansowanie zakupu budynku mieszkalnego. Podatnik podkreśla, iż bank przed udzieleniem kredytu zażądał przedłożenia dokumentów potwierdzających nabycie tej nieruchomości. Podatnik posiada nieruchomość gruntową nabytą 22.07.2005 r., którą zamierza obecnie sprzedać. Przychód uzyskany z tej sprzedaży będzie podlegał ryczałtowemu 10 % podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ponieważ nie minęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z pytaniem czy jeśli przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej na spłatę kredytu, to przychód uzyskany z tej sprzedaży będzie zwolniony ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego?

Pan X we wniosku przedstawił swoje stanowisko, twierdząc, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gruntowej korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W dniu 02.08.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole wydał postanowienie Nr US/PD-I/1/24/98/2005, w którym stwierdził, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2005 r. jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole stwierdził, iż tylko spłata kredytu na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) powoduje zwolnienie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. W celach taksatywnie wymienionych przez ustawodawcę brak wydatku na refinansowanie zakupu domu nie spowoduje zwolnienia ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości.

W dniu 11.08.2005 r. Pan X wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole. Zarzucając iż, postanowienie niesłusznie wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego ze sprzedaży przychodu na spłatę kredytu przeznaczonego na refinansowanie wydatków na zakup budynku mieszkalnego. Podatnik uznał uzasadnienie postanowienia za ogólnikowe i nie wyjaśniające dogłębnie istoty sprawy. Stwierdził, iż art. 21 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy nie wyłącza wydatku na spłatę kredytu mieszkaniowego hipotecznego przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji polegającej na refinansowaniu nabycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej budynku mieszkaniowego.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje.

W przedstawionym przez Pana X stanie faktycznym nie mają zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału
  • w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z wyżej powołanych przepisów prawa podatkowego wynika zatem wyraźnie,że zwolnienie z podatku dochodowego jest możliwe tylko wówczas, jeśli środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną wydatkowane na spłatę kredytu zaciągniętego na cele wymienione w lit. a). Należy podkreślić, iż podatnik za budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej zapłacił przed podpisaniem aktu notarialnego z własnych środków. W związku z powyższym kredyt zaciągnięty przez podatnika na refinansowanie wydatków poniesionych na zakup budynku mieszkalnego nie mieści się w dyspozycji lit. a).

Rozstrzygając sporną kwestię należy mieć na uwadze przede wszystkim wypracowaną przez orzecznictwo sądów administracyjnych zasadę, iż wykładnia przepisów przewidujących wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia podatkowe - jako wyjątki od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażona w art. 9 ust. 1 ww. ustawy - musi być dokonana ściśle, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej. Skoro z literalnego brzmieniaart. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wynika, że zawarte w tymże przepisie wyliczenia tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny), a nie przykładowy, to brak jest podstaw, aby to do tego katalogu zaliczać jeszcze inne wydatki.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu pragnie zauważyć, że także spłata kredytu mieszkaniowego i hipotecznego, ale przeznaczonego na inny cel, niż taksatywnie wymieniony przez ustawodawcę, wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia w zryczałtowanym podatku dochodowym.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na refinansowanie zakupu domu nie spowoduje zwolnienia ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY