Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypandia sportowe i stypendia "twórcze" wypłacane uczniom i studentom na podstwie uchwały Rady Miejskiej?
Jeżeli tak, to jaką kwotę należy objąć zwolniem w przypadku wypłaty takiego stypendium w jednym miesiącu za dwa miesiące łącznie?

sygnatura: PBB3-415/9-70/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-10-14

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, sport, stypendia, twórczość artystyczna, uchwały

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03 sierpnia 2005 roku wniesionego przez Urząd Miejski w ....., na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ..... z dnia 19 lipca 2005 roku Nr .... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska płatnika:

- w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendiów dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
- w zakresie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty ww. stypendiów w grudniu za dwa miesiące (listopad i grudzień)

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji stwierdzając, iż stanowisko płatnika:

- w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendiów dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, jeżeli są uczniami i studentami - jest prawidłowe,
- w zakresie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty ww. stypendiów w grudniu za dwa miesiące (listopad i grudzień) - jest prawidłowe,
- w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od stypendiów nie korzystających ze zwolnienia, tj. wypłacanych osobom nie uczącym się i nie pracującym lub uzyskującym dochody mniejsze niż minimalne wynagrodzenie - jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2005 roku do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w .... wpłynął wniosek z dnia 09 maja 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten, na wezwanie organu pierwszej instancji, został uzupełniony pismem z dnia 10 czerwca 2005 roku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach oraz włączonych do sprawy dokumentów wynika, iż Miasto .... wypłaca, zgodnie z podjętymi uchwałami stypendia sportowe i stypendia "twórcze" (stypendia wypłacane osobom zajmującym się twórczością artystyczną i ochroną dóbr kultury). Stypendia sportowe przyznawane są młodzieży uzdolnionej sportowo (do ukończenia 25 roku życia), w tym uczniom i studentom. Natomiast stypendia "twórcze" przyznawane są osobom za szczególne działania artystyczne na rzecz Miasta, w tym studentom artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych.

Zdaniem płatnika w sytuacji, kiedy:

- uczeń lub student nie uzyskuje żadnych dochodów z wyjątkiem określonych w art. 28-30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zastosować zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. i pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki kwoty 380,00 zł. Przy czym w sytuacji, kiedy w miesiącu grudniu nastąpi wypłata za dwa miesiące (listopad i grudzień) i wypłacana łącznie kwota będzie wyższa niż 380,00 zł, to zaliczkę należy pobierać tylko wówczas, gdy przyznane miesięcznie stypendium przekroczy tą kwotę. Po zakończeniu roku podatkowego płatnik jest obowiązany sporządzić "Informację o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S" doręczając podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu.
- uczeń lub student uzyskują inne dochody niż wymienione w cytowanym wyżej przepisie, należy od całej kwoty wypłacanego stypendium pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, sporządzając deklarację PIT-4.
- stypendium wypłacane jest osobie nie będącej uczniem lub studentem, tj. osobie, która nie uczy się i nie pracuje lub uzyskuje dochody mniejsze niż minimalne wynagrodzenie, to stypendium to nie korzysta ze zwolnienia i winno być opodatkowane na zasadach ogólnych a płatnik ma obowiązek sporządzić "Informację o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach - PIT-8C".

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2005 roku Nr .... Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w .... stwierdził, że stanowisko płatnika przedstawione w uzupełnionym wniosku jest nieprawidłowe.

Na postanowienie to płatnik pismem z dnia 03 sierpnia 2005 roku wniósł zażalenie, stwierdzając, że zaskarżone postanowienie sprzeczne jest z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem fakt, iż na podstawie wymienionych uchwał wypłacane są stypendia nie tylko uczniom i studentom, ale i innym osobom, nie może tych pierwszych (uczniów i studentów) pozbawić prawa do zwolnienia, skoro otrzymują oni stypendia na podstawie uchwał.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

W myśl zapisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 40b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w roku 2005, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Dokonując analizy powyższego przepisu, na początku należałoby przywołać regułę wielokrotnie podkreślaną przez Trybunału Konstytucyjny w swoim orzecznictwie (np. wyrok z dnia 25 listopada 1997 roku sygn. akt K. 26/97), że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania (wyrok z dnia 29 maja 1996 roku, sygn. akt K. 22/95). Konsekwencją powyższego jest wyjątkowy charakter ulg, odliczeń i zwolnień pojmowanych ściśle i zawężająco. Dlatego też, przy interpretacji przepisów dotyczących zwolnień podatkowych należy stosować wykładnię literalną. To literalne brzmienie przepisu wyznacza zakres praw i obowiązków podatników. Zakres ten określony jest przepisami prawa podatkowego i tylko poprzez pryzmat tych właśnie przepisów można stwierdzić, czy dany dochód jest zwolniony jest z opodatkowania.

Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia zastosowanie zwolnienia od dwóch głównych warunków: stypendium musi być wypłacone uczniowi lub studentowi i wysokość oraz zasady udzielania stypendium muszą być określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zaistnienie tych dwóch warunków daje podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wypłacanych stypendiów, oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w ust. 10 powołanego art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem nie ma podstaw do odmówienia prawa do zwolnienia przedmiotowym stypendiom wypłaconym uczniom i studentom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w ..., oczywiście przy spełnieniu pozostałych przesłanek warunkujących to zwolnienie.

W myśl art. 21 ust. 10 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b ww. ustawy stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b. Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Jak wynika z powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych omawiane zwolnienie uzależnione jest od wysokości miesięcznego stypendium. Stąd w przypadku gdy w jednym miesiącu przekazywane są stypendyście należności za kilka miesięcy (np. w grudniu za miesiąc listopad i grudzień) i łączna kwota wypłaty jest większa od 380 zł, natomiast przyznane miesięczne stypendium nie przekracza tej kwoty, przedmiotowe zwolnienie ma także zastosowanie czyli płatnik nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek.

W przypadku wypłaty stypendiów w kwocie miesięcznej, przekraczającej kwotę zwolnioną, płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki od nadwyżki podlegającej zwolnieniu. Obowiązek poboru zaliczki występuję również w przypadku wypłaty stypendiów nie korzystających w całości ze zwolnienia, a więc tych wypłacanych studentom czy też uczniom nie spełniającym warunków do zwolnienia jak również wszystkim innym osobom nie wymienionym w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym. Zaliczki te pobierane są wg uregulowań zawartych w art. 35 ust. 1 pkt 2 i następnych ww. ustawy.

W myśl zapisu art. 35 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne, jako płatnicy, obowiązane są do poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych przez nie stypendiów.

Zaliczki te - zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ww. ustawy - płatnik (....) przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby (tak jak przypadku Urzędu Miejskiego w ...) bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-4); jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa m.in. w art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (....) - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11/8B), z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl postanowień tegoż ustępu płatnicy określeni w art. 35 ust. 1 pkt 2 wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporządzają jedynie informację, o której mowa w art. 35 ust. 10.

Powołany wyżej art. 35 ust. 10 obliguje płatników stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, do sporządzenia - w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym - informacji o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8S), i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Jeżeli natomiast Urząd Miasta w ... wypłaca stypendia w całości nie korzystające ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek pobrać zgodnie z przepisami tej ustawy stosowne zaliczki na podatek dochodowy i sporządzić informację PIT-11/8B, a nie jak stwierdzono we wniosku informację PIT-8C.

W takim stanie rzeczy należało dokonać zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY