Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, następnie rozpocząłem działalnoścć gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy wobec tego w zakładzie, w którym pracuję muszę zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej, aby nie potrącano mi kwoty wolnej od opodatkowania czy też mogę tę ulgę odprowadzić w całości za dany rok sam do urzędu skarbowego?

sygnatura: PBB1/421-75/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2005-10-24

słowa kluczowe:oświadczenie podatnika, pozarolnicza działalność gospodarcza, stosunek pracy, zaliczka miesięczna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia E. P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 26 lipca 2005 r. nr UsPD1 - /415/30/2005/I/JH stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Podatnika przedstawionego we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczającą się na zasadach ogólnych i jednocześnie zatrudnioną na podstawie stosunku pracy- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczającą się na zasadach ogólnych i jednocześnie zatrudnioną na podstawie stosunku pracy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i rozlicza się na zasadach ogólnych. Jednocześnie jest zatrudniony w "B."na podstawie stosunku pracy. Płatnik obliczając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejsza je za każdym razem o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zdaniem strony z uwagi na okoliczność, iż kwota wolna od podatku jest już odejmowana od zaliczek przez płatnika, to nie powinno się jej odejmować po raz drugi przy obliczaniu zaliczek na podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2005 r. UsPD1/ 415 / 30 / 2005 / I/ JH Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie podnosząc, iż przedmiotowe postanowienie nie przywołuje przepisu, z którego wynikałoby wprost, iż podatnik ma prawo do jednej kwoty zmniejszającej podatek, niezależnie od źródeł z których osiąga przychody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej. Uzasadniając swe stanowisko twierdzi, że wykładnia funkcjonalna art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje wywieść swoiste prawo podatnika do wyboru źródła przychodu, z którego ma być potrącana kwota wolna od podatku.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje :

Stosownie do art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm. ) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Art. 32 ust.1 w/w. ustawy określa wysokość stawki procentowej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uzależnionej od wysokości uzyskanego dochodu liczonego narastająco od początku roku.Z kolei art. 32 ust. 3 w/w ustawy stanowi, iż zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3, 4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 5. określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, o którym wyżej mowa, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej.

Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie ( art. 32 ust. 3a ustawy ).

Skoro zatem w omawianej sprawie podatnik osiąga dochody, od których jest obowiązany opłacać zaliczkę na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, to nie może wykorzystać kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12 przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu stosunku pracy. Zmniejszenie zaliczki o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy uzyskiwaniu dochodów z tego tytułu przysługuje podatnikowi w przypadku, gdy złoży w zakładzie pracy oświadczenie, iż nie uzyskuje między innymi dochodów, od których obowiązany jest opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przepis art. 32 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku zwalnia podatnika z obowiązku składania oświadczenia jedynie w przypadku, gdy stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

A zatem w związku z faktem prowadzenia działalności gospodarczej, jest Pan zobowiązany do zawiadomienia zakładu pracy o uzyskiwaniu dochodów z tego tytułu. W oparciu o złożone oświadczenie zakład pracy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie stosował ulgi zmniejszającej zaliczkę.

Za nietrafną należy uznać argumentację przedstawioną przez podatnika w zażaleniu sprowadzającą się do możliwości wyboru przez podatnika źródła przychodu, z którego ma być potrącana kwota wolna od podatku. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie prawa podatkowego, iż normy stanowiące o prawach i obowiązkach podatników winny być interpretowane w sposób ścisły w oparciu o reguły wykładni językowej. Cytowane zaś wyżej przepisy w sposób jasny i wyczerpujący regulują okoliczności przedstawione we wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do stosowania prawa podatkowego. Zaskarżonym postanowieniem przywołano przepisy normujące sytuację zmniejszające zaliczki o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a zatem zarzut dotyczący nieprzywołania przez organ pierwszej instancji przepisów w tym zakresie jest chybiony.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż interpretacja przepisów zawarta w zaskarżonym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w połączeniu ze stanem faktycznym jest właściwa.Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY