Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnym

sygnatura: PB II/4117i-30/DR/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-10-25

słowa kluczowe:dochody kapitałowe, rachunek papierów wartościowych, sprzedaż akcji, zaliczka na podatek

Decyzja

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku w sprawie wszczętego z urzędu postępowania dotyczącego uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 14.06.2005r. Nr US.XIII-415/18/82/05, w którym organ podatkowy działając zgodnie z art.14 a § 1 i 4 w/w ustawy udzielił Panu interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedanych w 2004 roku akcji pracowniczych.

postanawia

zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 14.06.2005r. Nr US.XIII-415/18/82/05 dotyczące zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedanych w 2004r. akcji pracowniczych i uznać, iż podatnik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od dochodu w wys. 7.553,00 zł z tytułu sprzedanych akcji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29.04.2005r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

We wniosku stwierdził Pan, iż żona w związku z długoletnią pracą w spółce Telekomunikacja Polska S.A. otrzymała w 1999 r. 1560 szt. bezpłatnych akcji tej spółki, które następnie zdeponowała na założonym wspólnym (małżeńskim) rachunku inwestycyjnym w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Oddział w Suwałkach. W 2004 r. żona sprzedała 1060 akcji i w związku z tym otrzymał Pan z Centralnego Domu Maklerskiego informację PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, z którego wynika ,iż uzyskał Pan przychód w kwocie 7.552,50 zł tj. od połowy sprzedanych akcji. Taką samą informację otrzymała Pańska żona. W dniu 29.04.2005r. do Urzędu Skarbowego w Suwałkach złożył Pan zeznanie PIT - 38 wykazując przychód wysokości 7.552,50 zł. We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stwierdził Pan, iż nie powinien płacić podatku albowiem byłoby to dla Pana krzywdzące, gdyż otrzymane akcje były rekompensatą za długoletnią pracę.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanowieniem z dnia 14.06.2005r. Nr US.XIII-415/18/82/05 uznał, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe, jednakże z innych przyczyn, niż wskazane we wniosku.

Organ podatkowy stwierdził ,iż osobą uprawnioną do nieodpłatnego nabycia 1560 akcji TP S.A. była Pana żona, a sam fakt zdeponowania ich na wspólnym rachunku inwestycyjnym nie stanowi podstawy do uznania, iż stał się Pan ich współwłaścicielem. Wobec powyższego kwota uzyskana ze sprzedaży w 2004r. 1060 szt. akcji TP S.A. będzie stanowiła przychód tylko Pańskiej żony jako jedynej właścicielki tych akcji. Niezasadnie zatem złożył Pan zeznanie PIT-38 i zapłacił 19 %-towy podatek od kwoty 7.553,00 zł. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach tylko Pana żona jako jedyna właścicielka wszystkich akcji powinna złożyć zeznanie PIT-38 wykazując w nim przychód od całości sprzedanych akcji. Przysługuje Panu zatem prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty z tytułu nienależnie zapłaconego podatku ze sprzedaży akcji pracowni-czych.

Zgodnie z przepisami art. 31 i 32 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z dnia 5 marca 1964 r. ze zm.) obowiązującymi w opisanym stanie faktycznym, jeżeli umowę nieodpłatnego nabycia akcji zawarł pracownik pozostający w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, nabyte przez niego akcje wchodzą w skład majątku wspólnego. Zatem w momencie zdeponowania ich na wspólnym (małżeńskim) rachunku inwestycyjnym każde z małżonków zostało ich współwłaścicielem (w częściach równych). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem docho-dowym od osób fizycznych są kapitały i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) tego przepisu. Za przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004r. uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych oraz realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

W przedmiotowej sprawie sprzedaż 1060 akcji TP S.A. spowodowała, iż małżonkowie jako współwłaściciele uzyskali przychód w kwocie 15.105,00 zł., który powinni podzielić w częściach równych po 7.552,50 zł. i wykazać w swoich zeznaniach PIT-38, a następnie stosując się do art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapłacić 19 % podatek dochodowy, każde z małżonków od dochodu w wys. 7.553,00 zł .

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY