Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy syndyk dokonujący wypłaty wynagrodzeń pracownikom upadłego powinien składać deklaracje PIT-4 i PIT-11?
Jeśli tak, to czy w imieniu własnym z podaniem swojego numeru NIP, czy w imieniu upadłego posługując się jego numerem NIP?Do którego urzędu skarbowego powinny być składane deklaracje PIT-4?

sygnatura: PD II 415/201/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-10-25

słowa kluczowe:syndycy

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 12.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 27.04.2005 r. o udzielenie interpretacji w zakresie zastosowania art. 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wobec syndyka masy upadłości, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji i stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.04.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając jednocześnie własne stanowisko. W ocenie strony, syndyk masy upadłości prowadzący jednocześnie likwidację majątku kilku przedsiębiorstw, a także własną działalność gospodarczą, zobowiązany jest do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom upadłego oraz sporządzania deklaracji PIT-4 i PIT-11. Deklaracja PIT-4, sporządzana odrębnie dla każdej upadłości powinna być przekazywana do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu będącego w upadłości z podaniem jego numeru NIP, ponieważ zobowiązania dotyczą pracowników upadłego. Ponadto zdaniem podatnika, obowiązująca od dnia 01.01.2005 r. zmiana, wprowadzająca do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 42e - nie znajduje zastosowania w odniesieniu do syndyka, ponieważ jest sprzeczna z innymi przepisami i uniemożliwia faktyczne jej wykonanie. W związku z tym, strona za właściwe uważa dalsze składanie deklaracji i dokonywanie wpłat w imieniu upadłych podmiotów do urzędów skarbowych im właściwych.

Wymienionym w sentencji postanowieniem organ podatkowy pierwszej instancji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że syndyk jako podmiot niebędący następcą prawnym płatnika, przejmujący zobowiązania wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, mieści się w kategorii podmiotów wymienionych w art. 42e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku czego staje się płatnikiem podatku dochodowego. Wobec powyższego, mają do niego zatem zastosowanie przepisy art. 38 ust. 1 ww. ustawy, które nakazują przekazywać kwoty pobranych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika. W związku z tym, syndyk jest zobowiązany przekazywać sporządzone deklaracje PIT-4 oraz pobrane zaliczki do urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania, w swoim imieniu, podając swój numer NIP.

W zażaleniu na postanowienie strona wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości zarzucając mu błędną interpretację przepisów prawa i uznanie przedstawionego przez siebie stanowiska za prawidłowe.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje.

Art. 42e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż w przypadku gdy za płatnika, o którym mowa w art. 31, wypłaty świadczeń określonych w art. 12 dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym płatnika, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy obliczonej według stawki 19%.

Analiza powyższego przepisu, jak również tryb powoływania i charakter wykonywanych czynności powodują, że przepis powyższego artykułu nie będzie miał do syndyka zastosowania.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze. zm.) z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokajaniu wierzycieli upadłego. Zarząd nad masą upadłości obejmuje syndyk. Nie oznacza to jednak, że staje się on płatnikiem podatku dochodowego. Syndyk działa bowiem w oparciu o postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, wykonując czynności powierzone przez sąd. Nie działa natomiast na zlecenie upadłego i nie ponosi odpowiedzialności za jego zobowiązania. Płatnikiem pozostaje więc masa upadły, a syndyk jest jedynie odpowiedzialny za realizację obowiązków płatnika. Skutkuje to tym, że na syndyku spoczywa obowiązek wypłaty - pochodzących z masy upadłości - wynagrodzeń pracowniczych, a tym samym poboru zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. W tym celu powinien sporządzić w imieniu upadłego, odrębnie dla każdej upadłości, deklarację na zaliczkę miesięczną PIT-4 i przekazać kwoty pobranych zaliczek do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę upadłego podając jego numer NIP.

Ponadto, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym syndyk powinien sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY