Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione na usługę doradczą związaną z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie stanowią koszty uzyskania przychodu?

sygnatura: 1463/WD/4117/1/14/162/05/EP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-10-27

słowa kluczowe:dotacja, koszty uzyskania przychodów, środek trwały

D E C Y Z J A

    Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a), w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 01.06.2005r. (data stempla pocztowego) Prokurenta ................., zam. ............ ............... Pełnomocnika firmy .................................. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 19.05.2005r. Nr 1424/2150/4111/415/20/1/05 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska firmy ............ Sp. ......................................... wyrażonego we wniosku z dnia 11.02.2005r. w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości usługi doradczej związanej z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji - uchyla postanowienie organu pierwszej instancji w całości i orzeka :
  • wydatki poniesione na usługę doradczą związaną z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie pokryte ze środków własnych (niesfinansowane dotacją) stanowią koszt uzyskania przychodu,
  • wydatki poniesione na usługę doradczą w w/w zakresie pokryte z otrzymanej dotacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

U Z A S A D N I E N I E

Pełnomocnik Spółki jawnej "..................... wnioskiem z dnia 11.02.2005r zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu o zajęcie stanowiska w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości usługi doradczej związanej z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.

W przedmiotowym wniosku Pełnomocnik poinformował, że Spółka jawna ................" ..................... w październiku 2004r. otrzymała w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza-Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotację w łącznej kwocie 82.289,96 zł na pokrycie części kosztów zakupu samochodu specjalnego do przewozu betonu płynnego - betonomieszarki. W/w samochód został zakupiony 17.06.2004r. i jest środkiem trwałym, od którego dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

Ponadto w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2004r. Spółka otrzymała z programu PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Promocja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotację w łącznej kwocie 15.967,02 zł przeznaczoną na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie studium wykonalności inwestycji i wniosku o finansowanie zewnętrzne inwestycji". Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez firmę ................................... Opracowanie studium wykonalności inwestycji i wniosek o finansowanie zewnętrzne inwestycji dotyczyło zakupu samochodu specjalnego-betonomieszarki.Celem prac przygotowanych przez konsultantów ..............było opracowanie biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych przez ............................. oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie tych inwestycji. Usługa została wykonana w maju 2004r. Biznesplan opracowany przez firmę doradczą wykazał zasadność planów inwestycyjnych dotyczących zakupu betonomieszarki.

Pełnomocnik podnosi, że z przepisu art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego cenę należną zbywcy powiększa się o takie koszty i opłaty, które wystąpiłyby tylko wtedy, gdy środek trwały został zakupiony. Według Pełnomocnika koszt usługi doradczej powinien stanowić koszt uzyskania przychodu roku 2004 i nie może być doliczony do kwoty należnej zbywcy, ponieważ zostałby on poniesiony nawet, gdyby nie doszło do zakupu środka trwałego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 19.05.2005r. wydał postanowienie Nr 1424/2150/4111/415/20/1/05, w którym uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe oraz wyjaśnił:

Zgodnie z art. 14 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zdaniem organu I instancji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz pkt 47c w/w ustawy, dotacja z programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza- Promocja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw otrzymana przez spółkę jawną w 2004r., przeznaczona na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia " opracowanie studium wykonalności inwestycji i wniosku o finansowanie zewnętrznej inwestycji" polegającej na zakupie samochodu specjalnego do przewozu betonu płynnego - betonomieszarki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c i 116, natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art.22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że wartość usługi doradczej związanej z opracowaniem biznes planu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Ponadto zdaniem organu I instancji, skoro dotacja na zakup środka trwałego podlegającego amortyzacji nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na jej pozyskanie z własnych środków (tj. w części nie pokrytej dotacją) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu z tego źródła.

Na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 19.05.2005r. Nr 1424/2150/4111/415/20/1/05 Prokurent Pani ........................ Pełnomocnik ......................... złożyła zażalenie, w którym zarzuca organowi I instancji błędną interpretację przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Pełnomocnika gramatyczna wykładnia w/w przepisu prowadzi do wniosku, że Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ponadto pojęcie kosztu nie zawsze należy łączyć ze skutkiem rzeczywistego osiągnięcia przychodu. Decyduje tu racjonalne przekonanie podatnika, że wydatkowany koszt doprowadzić powinien do uzyskania przychodu w przyszłości.

Pełnomocnik uważa za błędne stwierdzenie, że skoro dotacja na zakup środka trwałego podlegającego amortyzacji nie jest przychodem, to wydatki na jej pozyskanie nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu z tego źródła. Efektem usługi doradczej było opracowanie wniosku o uzyskanie dotacji, a także opracowanie studium wykonalności inwestycji. Opracowanie sporządzone przez firmę doradczą było warunkiem uzyskania dotacji, ale także pomogło podjąć decyzję co do zakupu środka trwałego, a więc ma związek z uzyskiwanym przychodem.

Wobec powyższego Pełnomocnik żąda zmiany postanowienia w kwestii dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodu wydatku na usługę doradczą w części nie pokrytej dotacją.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i zarzutami zażalenia stwierdza, co następuje:

W przedmiotowej sprawie zastosowanie ma przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) z którego wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.Wobec powyższego do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się dotacji, które podatnik uzyskuje tytułem rekompensaty za wcześniej poniesione lub planowane przez niego wydatki związane z zakupem składników majątkowych będących w rozumieniu tej ustawy środkami trwałymi, od których przysługuje mu prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że nie jest istotne od kogo uzyskano taką dotację, ważny jest jedynie cel, na jaki została ona przekazana. W przedmiotowej sprawie celem jest realizacja inwestycji w postaci zakupu środka trwałego - betonomieszarki. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż omawianej dotacji nie zalicza się do przychodów z działalności ze względu na cel tej dotacji, a nie źródło pochodzenia. Tym samym również przywoływany przez organ I instancji art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 26.07.1991r. nie ma zastosowania.

Organ odwoławczy odnosząc się natomiast do części wydatków poniesionych na przygotowanie biznesplanu i opracowanie wniosku o dofinansowanie, pokrytych ze środków własnych (niesfinansowanych dotacją) stwierdza, że ta część wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 cyt. ustawy.

Zwrot "w celu" użyty w tych przepisach oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że większość wydatków ponoszonych przez podatników stanowi bezspornie koszt uzyskania przychodu, jednakże są sytuacje, w których ten związek nie jest tak wyraźny. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku np. wydatków związanych z uzyskaniem środków finansowych na nabycie środka trwałego (betonomieszarki), gdzie wydatki mają pośredni wpływ na przychody, bowiem przychód będzie uzyskiwany dopiero z wykorzystaniem tego środka. W związku z tym koszty nabycia środka trwałego podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w sposób pośredni - poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast wydatki finansowane ze środków własnych ........................... poniesione w celu uzyskania dotacji na nabycie środka trwałego (tj. wydatki nie pokryte dotacją), pozostają w związku ze źródłem uzyskania przychodów, jakim jest działalność gospodarcza i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tego źródła.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że prawidłowe jest stanowisko ............................ wyrażone w zażaleniu z dnia 01.06.2005r., zgodnie z którym wydatki na usługę doradczą w części nie pokrytej dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że załączone do zażalenia informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urzędu Skarbowego w Wysokim Mazowieckim z dnia 15.07.2004r. Nr US DFI/415/4/MG/2004 oraz Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z dnia 07.09.2004r. Nr PD/415/13/04 nie zostały wydane w tożsamym stanie faktycznym i prawnym, a zatem nie mają związku ze stanowiskiem w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka, jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY