Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik prawidłowo ustala ceny towarów handlowych, wyrobów własnych i usług w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo?

sygnatura: PBB1/421-78/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2005-10-28

słowa kluczowe:cena transakcyjna, ceny transferowe, podmioty powiązane, powiązania

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.08.2005 r. ..................... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z dnia 12.08.2005 r. nr PDI 415/21/2005 26507/2005 stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dot. - metod ustalania cen w transakcjach dokonywanych między podmiotami powiązanymi oraz- zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podmioty powiązane - jest nieprawidłowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

- uchyla postanowienie w zaskarżonej części, dotyczącej metod ustalania cen w transakcjach dokonywanych między podmiotami powiązanymi.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.04.2005 r. ........................zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

We wniosku zostały sformułowane m.in. pytania:

1. Czy podatnik prawidłowo ustala ceny towarów handlowych, wyrobów własnych i usług w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo:- wg cen rynkowych bądź cen stosowanych z podmiotami nie powiązanymi, a jeśli nie jest to możliwe,- wg zasad określonych w przepisach art. 24b ustawy o podatku od osób fizycznych, przy czym w związku z tym, że przepisy te dotyczą szacowania dochodów, a nie szacowania cen towarów, wyrobów czy usług, nieco zmodyfikowanych,- ewentualnie w inny szacunkowy sposób w trakcie roku podatkowego z możliwością korekty cen na koniec roku?2. Czy koszty wspólnie ponoszone przez podmioty powiązane kapitałowo mogą być przyporządkowane tym podmiotom w takich proporcjach w jakich przychody tych podmiotów mają się do siebie oraz czy w celu ustalenia rzeczywistych kosztów okresu, którego koszty dotyczą, możliwa jest na koniec każdego roku podatkowego ich korekta?

W ocenie ustalanie cen towarów, wyrobów i usług w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo wg przytoczonych przez niego zasad jest prawidłowe i ma on prawo do szacunkowego ustalania kosztów dot. prowadzonej przez niego działalności w przypadku ponoszenia przez podmioty powiązane kosztów wspólnych oraz ma on prawo korekty kosztów na koniec roku.

Postanowieniem z 12.08.2005 r. nr PDI 415/21/2005 26507/2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu stwierdził, że stanowisko podatnika przedstawione w piśmie z dnia 26.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej metod ustalania cen w transakcjach dokonywanych między podmiotami powiązanymi i zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podmioty powiązane - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że w działalności gospodarczej obowiązuje swoboda zawierania umów i podmioty gospodarcze mają możliwość dowolnego kształtowania cen towarów i usług. Ograniczenie swobody kształtowania cen dot. tylko niektórych towarów i usług, co reguluje ustawa z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050, ze zm.). Ustalanie cen nie może być oparte na przepisach art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących podstawę dla organów podatkowych do szacowania dochodu, w sytuacji gdy określenie tego dochodu na podstawie ewidencji rachunkowej podatnika nie jest możliwe.

Odnośnie kosztów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu podkreślił natomiast, że sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w drodze udziału procentowego przychodów dla poszczególnych podmiotów powiązanych, a następnie korygowanie tych kosztów na koniec roku podatkowego w oparciu o wyliczenie kosztów danej usługi i ogólnych kosztów za dany rok podatkowy, nie znajduje oparcia w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na postanowienie podatnik wniósł zażalenie z dnia 22.08.2005 r., kwestionując rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji w części dot. metod ustalania cen w transakcjach dokonywanych między podmiotami powiązanymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stanowi, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Celem postanowienia wydanego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej przez organ pierwszej instancji jest wyjaśnienie obowiązków podatkowych podatnika wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ocena prawidłowości zastosowanej metody ustalania ceny transakcyjnej wykracza natomiast poza zakres interpretacji prawa podatkowego. Żaden przepis prawa podatkowego nie wskazuje, w jaki sposób podatnicy mają określać ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Przepisy art. 24b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.) określają szczególny sposób ustalania dochodu (straty) poprzez ich oszacowanie, w przypadku gdy ustalenie dochodu (straty) w sposób przewidziany w przepisach 24 i 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, tj. na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, nie jest możliwe. Natomiast przepisy art. 25 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określenia dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników regulują sposób ustalania dochodów podmiotów powiązanych bez uwzględnienia warunków wynikających z powiązań, na skutek których zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmioty te nie wykazują dochodu albo wykazują dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Przepisy te określają kompetencje organów podatkowych w sytuacji stwierdzenia, iż ewidencja rachunkowa podatnika nie pozwala na ustalenie dochodu do opodatkowania oraz w sytuacji, gdy podmioty powiązane ustaliły ceny transakcyjne niezgodnie z warunkami rynkowymi.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ocena metod ustalenia cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi może zostać dokonana przez organy podatkowe wyłącznie w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym. Od 1.01.2006 r. podatnik będzie miał możliwość uzgodnienia z organami podatkowymi poprawnego wyboru i stosowania metody kalkulacji cen transferowych (przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 143, poz. 1199) dodano do Ordynacji podatkowej rozdział IIa - Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych).

Wobec faktu, że organ odwoławczy stwierdził brak podstaw prawnych do przeprowadzenia wnioskowanej przez podatnika analizy prawidłowości zastosowania metod ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z dnia 12.08.2005 nr PDI 415/21/2005 26507/2005 w zaskarżonej części, dotyczącej metod ustalania cen w transakcjach dokonywanych między podmiotami powiązanymi, uchylono.

Ww. postanowienie w części niezaskarżonej, dot. zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podmioty powiązane zawiera w ocenie organu odwoławczego rozstrzygnięcie prawidłowe

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY