Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania przychód stanowiący równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymywany przez emerytów i rencistów (byłych pracowników) Służby Więziennej?

sygnatura: PBII/4117i-23/BR/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-09-02

słowa kluczowe:ekwiwalent pieniężny, emeryci, lokal mieszkalny, remonty, Służba Więzienna, świadczenia na rzecz emerytów, świadczenie pieniężne, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie z dnia 29.06.2005r. Nr DFII/415-1/05/ED, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłaconego emerytom Służby Więziennej w ten sposób, że uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 21.04.2005r, Zakład Karny zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie z pisemnym zapytaniem w kwestii zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wypłaconego emerytom Służby Więziennej.

Strona podnosi, iż emeryci Służby Więziennej otrzymują równoważniki za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2003r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 132, poz. 1234).

Zdaniem strony, równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłacone emerytom Służby Więziennej korzystają ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. z późn. zm.).

Postanowieniem z dnia 29.06.2005r. Nr DFII/415-1/05/ED Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie stwierdził, iż przedstawione w przedmiotowej sprawie stanowisko Zakładu Karnego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art.14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo(...), w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W ocenie, Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie z dnia 29.06.2005r. Nr DFII/415-1/05/ED, zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym , stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych- do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 2.280 zł.

Według Słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka (Wydawnictwo PWN) pod pojęciem słowa ?ekwiwalent? należy rozumieć rzecz równą innej wartości, odpowiednik, równoważnik.

Zgodnie z przepisem art.88 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.1996r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002r. Nr 207 poz. 1761) ?funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego?, którego wysokość oraz szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty równoważnika z uwzględnieniem właściwości organów w tych sprawach, a także sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2003r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej, za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2003r. Nr 132 poz. 1234). Z § 6 powyższego rozporządzenia wynika, iż w/w równoważnik pieniężny (ekwiwalent pieniężny) dotyczy również emerytów i rencistów Służby Więziennej.

Z powołanych wyżej przepisów, jasno wynika, iż równoważnik (ekwiwalent) pieniężny przysługuje w zamian za świadczenie rzeczowe (tj. remont zajmowanego lokalu mieszkalnego).

W związku z powyższym wypłacone przez Zakład Karny równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom (byłym pracownikom) w kwocie 2.280,00 zł będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości limitu ustalonego na dany rok podatkowy. Należy również zauważyć, iż limit ten dotyczy sumy wszystkich świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów za te świadczenia otrzymane przez emeryta lub rencistę w danym roku podatkowym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY