Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy w 2005r. mogą być opodatkowane ryczałtem ; przychody uzyskane zarówno z tyt. wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe jak i przychody osiągane z wynamu pokoi gościnnych, znajdujących się w tym samym budynku, w ramach działalności gospodarczej.

sygnatura: PBB2-415/P135/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-09-08

słowa kluczowe:najem

Decyzja

Na podstawie art.14b §5 pkt 2 ustawy 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uchyla z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia .... 2005r. Nr PDI/.../05, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe oraz wynajmu pokoi gościnnych w ramach działalności gospodarczej i stwierdza, iż stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia .... 2005r. uzupełnionym pismem z dnia ... 2005r. jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia ..... 2005r. uzupełnionym pismem z dnia .... 2005r. ..... zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe oraz wynajmu pokoi gościnnych w ramach działalności gospodarczej.W piśmie tym wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, iż w 2005r. może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe wg stawki 8,5% oraz od przychodów osiąganych z wynajmu pokoi gościnnych 17%. Postanowieniem z dnia ...... 2005r. Nr PDI//05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uznał, iż stanowisko przedstawione przez ........ nie jest prawidłowe w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku stwierdzając, iż w stanie faktycznym przedstawionym przez podatniczkę przychód uzyskany z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w nieruchomości służącej do osiągania przychodów z działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i może być opodatkowany jedynie na zasadach ogólnych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, na użytek tej ustawy, pozarolniczą działalność gospodarczą definiuje jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorgani-zowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Tym samym, w sytuacji, kiedy są spełnione przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu uzyskanego z wynajmu mieszkania jest pozarolnicza działalność gospodarcza.Zauważyć należy, że w świetle obowiązującej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady samoopodatkowania, to podatnik dokonuje kwalifikacji przychodów do określonego źródła przychodów.

W stanie faktycznym sprawy, w 2005r. podatniczka uzyskuje, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody z najmu pokoi gościnnych, a oprócz tego przychody z naj-mu mieszkania, nie będącego składnikiem majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli przychody określone w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dz. U. Nr 1444, poz. 930 ze zm.).

Oznacza to, że nie będzie miał zastosowania art. 8 ust. 1 pkt 3e ustawy z 20 listopada 1998r., wyłączający możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zarówno przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i przychodów z najmu mieszkania.W konsekwencji należy uznać, iż w 2005r. podatniczce przysługuje prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zarówno przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i przychodów uzyskanych w ramach wynajmu mieszkania. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.Decyzja niniejsza na mocy art.143 Ordynacji podatkowej wydane zostało z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY